otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 8 (464) z dnia 20.04.2018  »  Spis treści bieżącego numeru
ZMR
Spis treści bieżącego numeru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ważne terminy w kwietniu 2018 r.
str. 4   
2.
Bezpłatne składanie sprawozdania finansowego do KRS po 15 marca 2018 r.
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Zasada rzetelnego i jasnego obrazu w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 9   
1.
Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 9  
2.
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
str. 9  
3.
Odstąpienie od zastosowania określonego przepisu ustawy o rachunkowości
str. 11  
II.
Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
str. 12   
1.
Ustalenie wartości udziału kapitałowego wspólnika
str. 12  
2.
Zmniejszenie kapitału własnego spółki o wartość udziału kapitałowego
str. 14  
3.
Zwrot wspólnikowi udziału kapitałowego w formie pieniężnej i niepieniężnej
str. 14  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Ustalenie na dzień bilansowy wysokości rezerwy na skutki postępowania sądowego
str. 17   
1.
Rozstrzygnięcie sprawy sądowej jako zdarzenie po dniu bilansowym
str. 17  
2.
Zasady wyceny rezerw określone w prawie bilansowym
str. 17  
3.
Ewidencja księgowa rezerwy utworzonej w związku z toczącym się postępowaniem sądowym
str. 18  
IV.
Opłaty leasingowe na przełomie roku
str. 20   
1.
Ogólne zasady ewidencji leasingu finansowego dla celów bilansowych
str. 20  
2.
Rozliczenie opłat leasingowych i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
str. 22  
3.
Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w rachunku przepływów pieniężnych
str. 25  
V.
Skutki bilansowe udzielenia gwarancji bankowej
str. 26   
1.
Zabezpieczenie wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
str. 26  
2.
Bankowa gwarancja spłaty zobowiązania dotyczącego zakupu środka trwałego
str. 29  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do wytworzenia prac rozwojowych
str. 31   
2.
Jak wykazać sprzedaż środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki małej?
str. 32   
3.
Ujęcie przedmiotu umowy dzierżawy jako składnika aktywów w księgach i bilansie dzierżawcy
str. 33   
4.
Korekta wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymaną fakturą za nadzór inwestorski
str. 35   
5.
Nakłady na modernizację placu zabaw w spółdzielni mieszkaniowej
str. 36   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Tworzymy politykę rachunkowości - rezerwy na zobowiązania
str. 37   
1.
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
str. 37  
2.
Sposób ewidencji rezerw na zobowiązania
str. 38  
3.
Wycena rezerw na zobowiązania
str. 39  
4.
Ustalenie w rachunku zysków i strat kosztu netto utworzonej rezerwy
str. 41  
5.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 42  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
str. 43   
2.
Prezentacja niezapłaconych faktur za energię i gaz w sprawozdaniu Rb-Z
str. 44   
3.
Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz składek ZUS w księgach zakładu budżetowego
str. 45   
4.
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie własności rzeczy - ewidencja w organie podatkowym
str. 46   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług oraz zbliżonych pozycji - część I
str. 48   
1.
Regulacje stosowane do należności z tytułu dostaw i usług
str. 48  
2.
Prezentacja w bilansie
str. 48  
3.
Ujęcie początkowe
str. 50  
4.
Weryfikacja wartości należności wraz ze zmianą kwoty wynagrodzenia
str. 51  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wynagrodzenie za czas choroby pracownika produkcyjnego
str. 52  
2.
Koszty prowadzenia rachunku bankowego w stowarzyszeniu
str. 52  
3.
Kapitał nowo powstałej spółki z o.o. niewpłacony do dnia bilansowego
str. 53  
4.
Rozwiązanie nadmiernej rezerwy na urlopy
str. 53  
5.
Prezentacja w bilansie agio, czyli nadwyżki ceny nabycia udziałów nad ich wartością nominalną
str. 54  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Elektroniczna dekretacja dowodów księgowych
str. 55  
2.
Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe
str. 56  
3.
Przychody uwzględniane przy ustalaniu limitu do badania sprawozdania finansowego
str. 57  
4.
Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca
str. 58  
5.
Nieodpłatnie otrzymane części zamienne do maszyn, nieobjęte ewidencją magazynową
str. 59  
6.
Dopłaty otrzymywane od gminy do ceny świadczonych usług jako przychód z działalności podstawowej
str. 60  
7.
Niepełnowartościowe wyroby gotowe przeksięgowane na odpady
str. 61  
8.
Przyjęcie w depozyt środków pieniężnych od osoby fizycznej w ramach prowadzonej działalności finansowej
str. 62  
9.
Koszty wynagrodzeń likwidatora spółki z o.o., na które utworzono rezerwę
str. 63  
10.
Korekta w księgach rachunkowych błędnie zaksięgowanej wpłaty od kontrahenta
str. 64  
11.
Czy gmina może być jednostką dominującą tworzącą grupę kapitałową?
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60