otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017 r., godz. 12:09
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 104.334
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 6 (438) z dnia 20.03.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
ZMR
Spis treści bieżącego numeru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Raportowanie informacji niefinansowych - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności w porównawczym rachunku zysków i strat
str. 6  
2.
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
str. 7  
3.
Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów na przełomie roku
str. 9  
4.
Ubezpieczenia emerytalne i zdarzenia nadzwyczajne w rachunku zysków i strat
str. 12  
II.
Zmiana zasad wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych
str. 13   
1.
Zmiana wyceny towarów z ceny zakupu na cenę nabycia ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego
str. 13  
2.
Rozliczanie kosztów transportu towarów wycenianych według cen nabycia
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Prezentacja wybranych zdarzeń w rachunku przepływów pieniężnych
1.
Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w przepływach działalności finansowej
str. 17  
2.
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych
str. 19  
3.
Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Klasyfikacja Środków Trwałych po nowelizacji
str. 25   
2.
Wymiana wadliwego środka trwałego w ramach gwarancji
str. 26   
3.
Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
str. 27   
4.
Zasady sporządzania inwentaryzacji środków trwałych
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej w następnym roku obrotowym
str. 30   
1.
Termin i sposób rozliczenia ujętych na dzień bilansowy różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków
str. 30  
2.
Sposób rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej a metoda ustalania podatkowych różnic kursowych
str. 31  
3.
Ewidencja różnic kursowych z wyceny bilansowej na przykładach liczbowych
str. 32  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Potwierdzenie stanu należności powstałej w wyniku zaksięgowania faktury korygującej
str. 36   
2.
Likwidacja środka trwałego w samorządowym zakładzie budżetowym
str. 37   
3.
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS
str. 38   
3.1.
Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa a ZFŚS
str. 38  
3.2.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia płatnika i jego prezentacja w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych
str. 39  
4.
Rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w związku z centralizacją VAT
str. 40   
5.
Nieruchomości otrzymane do nieodpłatnego użytkowania od organu założycielskiego w księgach SP ZOZ
str. 41   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Zasady rozliczania transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł
str. 43   
1.
Zmiana limitu płatności gotówkowych i przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów
str. 43  
2.
Ewidencja księgowa kosztów podatkowych w związku z transakcjami przekraczającymi 15.000 zł
str. 43  
2.1.
Uregulowanie płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego str. 44  
2.2.
Zwrot zapłaty dokonanej gotówką i ponowna zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego str. 45  
2.3.
Uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty str. 47  
3.
Transakcje zawierane z podmiotami zagranicznymi
str. 47  
4.
Jednorazowa transakcja w odniesieniu do usług ciągłych oraz leasingu
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Koszty związane z wyceną nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu obrotowego
str. 49  
2.
Koszty zasadzenia zieleni na terenie firmowej posesji
str. 49  
3.
Podatek od nieruchomości dotyczący budynku nieoddanego do użytkowania
str. 50  
4.
Zakup części zamiennych do środków trwałych
str. 50  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Otrzymanie rabatu dotyczącego materiałów zużytych do produkcji w poprzednim roku obrotowym
str. 51  
2.
Ustalenie kosztu wytworzenia dla produkcji jednostkowej
str. 53  
3.
Kiedy można sporządzić sprawozdanie uproszczone dla jednostek mikro?
str. 54  
4.
Zaliczka w walucie obcej pobrana na poczet zakupów gotówkowych w jednostce nieprowadzącej kasy
str. 55  
5.
Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej
str. 57  
6.
Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej
str. 60  
7.
Odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu powołania do odbycia służby wojskowej
str. 61  
8.
Podstawa ustalania progu istotności dla celów bilansowych
str. 62  
9.
Zasady ujmowania wstępnej opłaty leasingowej w kosztach bilansowych
str. 63  
10.
Umowa najmu rozliczana w księgach jak leasing operacyjny
str. 64  
11.
Czy stowarzyszenie prowadzące uproszczoną ewidencję musi sporządzać sprawozdanie finansowe?
str. 65  
12.
Zwiększenie funduszu statutowego fundacji
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60