otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 2 (458) z dnia 20.01.2018  »  Spis treści bieżącego numeru
ZMR
Spis treści bieżącego numeru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Kursy średnie walut obcych do wyceny bilansowej dokonywanej na dzień 31 grudnia 2017 r.
str. 4   
2.
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
str. 5   
3.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych w 2018 r.
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Tworzenie, aktualizacja oraz prezentacja w rachunku zysków i strat rezerw na świadczenia pracownicze
str. 7  
2.
Rozliczenie produkcji niezakończonej na dzień bilansowy
str. 12  
II.
Zasady rozliczania umowy dzierżawy w księgach dzierżawcy
str. 16   
1.
Kwalifikacja umów dzierżawy dla celów bilansowych
str. 16  
2.
Ujęcie przedmiotu umowy w księgach dzierżawcy
str. 17  
3.
Nakłady poniesione na ulepszenie przedmiotu umowy dzierżawy
str. 18  
4.
Rozliczenie nakładów poniesionych na ulepszenie przedmiotu umowy dzierżawy po zakończeniu umowy
str. 19  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Przychody ze sprzedaży na przełomie roku - wybrane zagadnienia
1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
str. 20  
2.
Faktura sprzedaży wystawiona w styczniu 2018 r., gdy wydanie wyrobów nastąpiło w grudniu 2017 r.
str. 21  
3.
Sprzedaż towarów przez internet po uregulowaniu przez nabywcę całości należności
str. 22  
4.
Refaktura wystawiona w 2018 r., dotycząca zużycia mediów w 2017 r.
str. 24  
IV.
Ewidencja kosztów prenumeraty czasopism
1.
Faktura za prenumeratę czasopisma na cały 2018 r., opłacona w 2017 r.
str. 26  
2.
Uproszczone rozliczanie kosztów prenumeraty, których wartość jest nieistotna
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wprowadzenie zmian do komputerowej ewidencji analitycznej środków trwałych w związku z nową KŚT
str. 30   
2.
Zaliczka wpłacona na poczet nabycia samochodu osobowego
str. 31   
3.
Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych raz w ciągu 4 lat
str. 32   
4.
Jaką wartość początkową środka trwałego wykazać na dokumencie "OT - Przyjęcie środka trwałego"?
str. 33   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - inwestycje w aktywa finansowe
str. 34   
1.
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
str. 34  
2.
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
str. 35  
3.
Utrata wartości aktywów finansowych
str. 36  
4.
Wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
str. 36  
5.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część III
str. 40   
2.
Jak ustalić wartość materiałów bibliotecznych dla potrzeb ujęcia w księgach rachunkowych?
str. 44   
3.
Klasyfikacja paragrafowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
str. 45   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych na przełomie roku
str. 46   
1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
str. 46  
2.
Aktywowanie kosztów wynagrodzeń w koszcie wytworzenia produktów
str. 47  
3.
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania za 2017 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro
str. 51  
2.
Opłata pobierana przez Państwową Inspekcję Sanitarną za przeprowadzenie kontroli
str. 51  
3.
Zakup towaru handlowego i jego sprzedaż z pominięciem magazynu
str. 52  
4.
Prezentacja w bilansie nieprzyjętych do używania wartości niematerialnych i prawnych
str. 53  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Składki na ubezpieczenia rentowe w rachunku zysków i strat - wyjaśnienie MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 53  
2.
Wypłacona odprawa emerytalna - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
str. 54  
3.
Ustalenie na dzień bilansowy stanu aktywów, których inwentaryzację rozpoczęto przed końcem roku
str. 55  
4.
Wycena bilansowa na koncie walutowym, gdy w trakcie roku nie nastąpiła zmiana jej stanu
str. 56  
5.
Księgowanie raportów kasowych jako dowodów zbiorczych
str. 57  
6.
Zaliczka otrzymana na poczet sprzedaży przedsiębiorstwa
str. 58  
7.
Refundacja wynagrodzeń uczniów i kosztów kształcenia młodocianych - ujęcie w rachunku zysków i strat
str. 59  
8.
Ujęcie w księgach rachunkowych należności oraz jej korekty za wykonaną usługę transportową
str. 60  
9.
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingowych w księgach rachunkowych
str. 62  
10.
VAT z tytułu usługi wynajmu środka transportu za granicą w księgach najemcy
str. 64  
11.
Rozliczanie kosztów produkcji w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60