otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 r., godz. 13:52
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 116.717
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 4 (436) z dnia 20.02.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
ZMR
Spis treści bieżącego numeru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Moment zastosowania podwyższonego limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Podwyższenie kapitału podstawowego niezarejestrowane do dnia bilansowego
str. 5  
2.
Inwentaryzacja paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów
str. 5  
3.
Zwrot dotacji otrzymanej w poprzednim roku obrotowym
str. 6  
II.
Podatek od nieruchomości za 2017 r. w ewidencji księgowej
str. 7   
1.
Zasady ustalania i uiszczania podatku od nieruchomości
str. 7  
2.
Ujęcie podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych
str. 9  
III.
Księgowanie kosztów na przełomie dwóch lat obrotowych
str. 12   
1.
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
str. 12  
2.
Faktura za energię elektryczną zużytą w ubiegłym roku
str. 12  
3.
Prenumerata czasopism na 2017 r. opłacona w 2016 r.
str. 15  
4.
Usługi telefoniczne dotyczące różnych lat obrotowych
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i rozliczenie ujemnej wartości firmy
str. 20   
1.
Różnica między ceną nabycia zorganizowanej części jednostki a wartością godziwą nabytych aktywów netto
str. 20  
2.
Przykład liczbowy rozliczenia ujemnej wartości firmy
str. 21  
V.
Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu
str. 23   
1.
Ewidencja odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela z tytułu wypadku
str. 23  
2.
Ujęcie wydatków poniesionych na naprawę samochodu
str. 24  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Przekazanie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego na cele charytatywne
str. 28   
2.
Rozliczenie zakupu środka trwałego sfinansowanego z wypracowanego zysku
str. 28   
3.
Znak towarowy - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
str. 30   
4.
Nadwyżka środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach rachunkowych
str. 32   
1.
Nowe zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 32  
2.
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 r.
str. 33  
3.
Termin przekazania środków na rachunek ZFŚS
str. 34  
4.
Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku
str. 34  
5.
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS
str. 35  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
str. 38   
2.
Wniesienie aportu do spółki z o.o. w księgach jednostki samorządu terytorialnego
str. 39   
3.
Ewidencja, klasyfikacja i prezentacja kwot wpłaconych, a niewyjaśnionych w państwowej jednostce budżetowej
str. 42   
4.
Odstąpienie od naliczania odsetek od należności w jednostce sektora finansów publicznych
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny
str. 45   
1.
Leasing operacyjny w rozumieniu przepisów ustaw o podatku dochodowym
str. 45  
2.
Umowa leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy dzień bilansowy to wyłącznie dzień kończący rok obrotowy?
str. 50  
2.
Kiedy opublikowano ustawę zmieniającą limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych?
str. 50  
3.
Forma rachunkowości przy prowadzeniu działalności rolniczej
str. 51  
4.
Prezentacja w łącznym sprawozdaniu finansowym różnic kursowych z przeliczenia
str. 51  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Przychody ze sprzedaży usług ciągłych na przełomie okresu sprawozdawczego
str. 52  
2.
Rabat dotyczący towaru zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
str. 54  
3.
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2017 r.
str. 55  
4.
Klasyfikacja składnika majątku nabytego w celach handlowych
str. 57  
5.
Ewidencja towarów przekazanych do przerobu handlowego
str. 58  
6.
Rozliczanie w księgach rachunkowych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
str. 60  
7.
Odszkodowanie wynikające z konieczności dokonania zakupów po wyższej cenie u innego dostawcy
str. 62  
8.
Przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
str. 63  
9.
Oddzielne księgi rachunkowe przedstawicielstwa i oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
str. 64  
10.
Ujęcie w księgach opłat ponoszonych za wywóz odpadów z nieruchomości firmowych
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60