otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017 r., godz. 12:09
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 104.334
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Do 31 marca br. niektórzy pracodawcy przekazują do ZUS zgłoszenia o pracy szczególnej - ZUS ZSWA za 2016 r. (zobacz więcej)31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B za 2016 r.31 marca 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji IFT-2R za 2016 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 6 (432) z dnia 10.03.2017  »  Spis treści bieżącego numeru
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
str. 4  
2.
Zasady ubezpieczeń w ZUS i KRUS rolnika-zleceniobiorcy
str. 5  
3.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS wspólników spółki komandytowej z ustalonym prawem do renty
str. 7  
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 31 marca 2017 r. część płatników przekazuje do ZUS zgłoszenia danych o pracy szczególnej - ZUS ZSWA
str. 8  
2.
Wykazanie w dokumentach rozliczeniowych pracownicy na urlopie wychowawczym przejętej w trybie art. 231 K.p.
str. 10  
3.
Poświadczenie delegowania pracownika na formularzu A1 za okres wsteczny
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
str. 15  
2.
Uzupełnianie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru zasiłków
str. 16  
3.
Wysokość świadczenia chorobowego w razie przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek
str. 17  
4.
Prowizja od wartości sprzedaży w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 19  
5.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika będącego wcześniej młodocianym
str. 20  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy, gdy godziny pracy rodziców pokrywają się
str. 21  
2.
Praca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, która nie ma 5 lat pracy
str. 24  
2.
Jak obliczyć rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach?
str. 25  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Forma zawarcia umowy o pracę na czas określony wyłączonej z limitów 3/33
str. 27  
2.
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
str. 28  
3.
Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
str. 29  
4.
Upływ kadencji członka zarządu jako przyczyna wypowiedzenia umowy
str. 30  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Prawidłowość planowania pracy na sześć dni w tygodniu
str. 32  
2.
Rozliczanie wcześniejszego rozpoczęcia pracy w następnej dobie
str. 33  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przypadający pomiędzy okresami długotrwałej niezdolności do pracy
str. 35  
2.
Dodatek za pracę w nocy w gwarantowanej stawce wynagrodzenia
str. 36  
3.
Prawo do trzynastki dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo w ciągu roku szkolnego
str. 37  
4.
Podwyższenie wynagrodzenia do płacy minimalnej
str. 39  
5.
Odprawa ekonomiczna w razie indywidualnych zwolnień z pracy
str. 40  
6.
Wynagrodzenie za krótszą pracę wobec przejścia z czasu zimowego na letni
str. 41  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalanie stażu do urlopu wypoczynkowego w przypadku jednoczesnej pracy i uzupełniania wykształcenia
str. 42  
2.
Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
str. 44  
3.
Przerwanie urlopu wychowawczego przez pracownicę będącą w ciąży
str. 44  
4.
Wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców
str. 45  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Przechowywanie w aktach osobowych pracownika dokumentów dotyczących naruszenia obowiązku pracowniczego
str. 46  
2.
Ustalenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
str. 49  
3.
Rezygnacja przez niepełnosprawnego pracownika z przysługujących mu dodatkowych uprawnień
str. 50  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Szkolenie okresowe pracownika, któremu tymczasowo powierzono obowiązki kierowania innymi pracownikami
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wykazywanie urlopu bezpłatnego w raporcie miesięcznym ZUS RSA
str. 53  
2.
Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS
str. 54  
3.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 54  
4.
Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku pracownika wykonującego umowę zlecenia
str. 55  
5.
Zasady wypłaty świadczeń chorobowych
str. 56  
6.
Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego podczas kolejnej umowy
str. 57  
7.
Ubiegłoroczne zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat
str. 58  
8.
Zgłoszenie pracodawcy urazu powstałego podczas pracy
str. 59  
9.
Uwzględnianie pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego w stanie zatrudnienia dla celów PFRON
str. 59  
XIII.
Procedury związane z uchylaniem regulaminów pracy i wynagradzania
str. 60   
1.
Obowiązki formalnoprawne podczas wprowadzania i rezygnacji z regulaminów
str. 60  
1.1.
Wprowadzanie regulaminów pracy i wynagradzania str. 61  
1.2.
Rezygnacja z regulaminów wewnątrzzakładowych str. 62  
2.
Konsekwencje uchylenia regulaminów
str. 62  
2.1.
Konieczność złożenia wypowiedzeń lub zawarcia porozumień zmieniających str. 62  
2.2.
Obowiązek wydania obwieszczenia o czasie pracy str. 64  
2.3.
Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia str. 64  
2.4.
Sporządzenie wykazu prac lekkich, dozwolonych młodocianym str. 65  
2.5.
Informacja o zakazie dyskryminacji str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Ogłoszono zmiany do rozporządzenia składkowego i w sprawie dokumentacji ubezpieczeniowej
str. 66   
2.
Efekt zachęty w podmiotach powiązanych - stanowisko PFRON
str. 66   
3.
Ostatni rok papierowych zwolnień lekarskich ZUS ZLA - informacja resortu pracy
str. 67   
4.
Wydłużenie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60