otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.03.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.483
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 6 (456) z dnia 10.03.2018  »  Spis treści bieżącego numeru
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy w świetle RODO
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Sposób rozliczenia wpłaty składek ZUS po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
str. 6  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego przez część miesiąca
str. 8  
3.
Zwrot członkowi rady nadzorczej nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
str. 10  
4.
Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej za siebie i osobę współpracującą?
str. 13  
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Do 3 kwietnia 2018 r. - czas na przekazanie do ZUS zgłoszeń o pracy "szczególnej"
str. 14  
2.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 19  
2.
Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika
str. 20  
3.
Waloryzacja faktycznej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego
str. 21  
4.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po chorobowym
str. 24  
2.
Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
str. 26  
3.
Zaliczenie do okresu zasiłkowego dni choroby, gdy pracownika pozbawiono prawa do świadczenia
str. 27  
4.
Opieka pracownika nad chorym dzieckiem, w tym w czasie choroby niepracującej matki
str. 28  
5.
Zasiłek za czas niezdolności do pracy wynikającej z następstw wypadku przy pracy u innego pracodawcy
str. 29  
V.
Emerytury i renty
1.
Emerytura dla nauczyciela wygaszanego gimnazjum
str. 30  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ochrona pracownika w okresie oczekiwania na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego
str. 31  
2.
Zwolnienie dyscyplinarne z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Zakładowe zasady odpracowywania prywatnych wyjść z pracy
str. 34  
2.
Uwzględnienie wniosku pracownika o zastosowanie ruchomego czasu pracy
str. 36  
3.
Skutki szkolenia z zakresu bhp dla czasu pracy niepełnoetatowca
str. 37  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie urlopowej
str. 38  
2.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownicy często korzystającej ze zwolnień lekarskich
str. 40  
3.
Dodatek stażowy dla pracownika niepedagogicznego, zatrudnionego w szkole
str. 42  
4.
Czy pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługuje odprawa?
str. 43  
5.
Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w dniu wprowadzenia czasu letniego
str. 43  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Dzielenie urlopu wypoczynkowego na części
str. 44  
2.
Wymiar urlopu, w tym po zmianie wielkości etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
str. 45  
3.
Urlop wypoczynkowy wykorzystywany w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
str. 47  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Rezygnacja z tworzenia funduszu socjalnego nie zawsze prowadzi do wypłaty świadczenia urlopowego
str. 49  
2.
Umowa szkoleniowa ze zleceniobiorcą
str. 50  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zgłoszenie choroby zawodowej po ustaniu zatrudnienia
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
str. 53  
2.
Składki ZUS z tytułu przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym po podjęciu nauki w szkole wyższej
str. 53  
3.
Wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia po śmierci zleceniobiorcy
str. 54  
4.
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby obejmującej cały miesiąc
str. 55  
5.
Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem w razie choroby osoby sprawującej nad nim opiekę
str. 55  
6.
Wypowiedzenie umowy w przypadku częstych absencji chorobowych i wypłata odprawy
str. 56  
7.
Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe
str. 57  
8.
Przyjęcie na praktykę absolwencką
str. 58  
XIII.
Uprawnienia pracownika sądownie przywróconego do pracy
str. 59   
1.
Zasady ogólne, w tym charakter orzeczenia przywracającego do pracy
str. 59  
2.
Zgłoszenie przez pracownika gotowości do pracy
str. 60  
3.
Odmowa ponownego zatrudnienia pracownika przywróconego do pracy
str. 61  
4.
Wznowienie stosunku pracy z pracownikiem przywróconym
str. 62  
5.
Ustalenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy
str. 63  
6.
Zaliczenie okresu pozostawania bez pracy do stażu
str. 64  
7.
Zmiana świadectwa pracownika przywróconego do pracy
str. 65  
8.
Zgłoszenie w ZUS pracownika przywróconego do pracy
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zwolnienie nowego przedsiębiorcy z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne - zmiany do ustawy o sus
str. 66   
2.
Nowy sposób oszczędzania na emeryturę - Pracownicze Plany Kapitałowe
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60