otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022 r., godz. 14:55
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 73.844
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Polski Ład - możliwość opodatkowania usług finansowych
PV
 
 
G.WZORY PISM I FORMULARZY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Polski Ład - możliwość opodatkowania usług finansowych

Polski Ład Więcej zmian omówiono w nowym serwisie www.polskilad.gofin.pl

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 ze zm.) wprowadzana została opcja wyboru przez podatnika opodatkowania VAT wykonywanych przez niego usług finansowych.

1. Które usługi finansowe mogą być opodatkowane VAT?

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania świadczonych na rzecz podatników usług finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 ustawy o VAT (dodany do art. 43 ust. 22 ustawy).

W związku z tym, od 1 stycznia 2022 r. usługi finansowe dotychczas zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 ustawy o VAT, mogą być opodatkowane. Są to:

transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną art. 43 ust. 1 pkt 7
usługi zarządzania (m.in. funduszami inwestycyjnymi, otwartymi funduszami emerytalnymi) art. 43 ust. 1 pkt 12
usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę art. 43 ust. 1 pkt 38
usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę art. 43 ust. 1 pkt 39
usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług art. 43 ust. 1 pkt 40
usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach, innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną - z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi art. 43 ust. 1 pkt 40a
usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 ze zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie art. 43 ust. 1 pkt 41

Należy podkreślić, że zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy nowelizującej opcja wyboru dotyczy wyłącznie ww. usług finansowych świadczonych na rzecz podatników. Natomiast usługi finansowe wykonywane na rzecz klientów detalicznych, nadal są obowiązkowo zwolnione od podatku.

W treści uzasadnienia jednocześnie czytamy, że: "(...) Przyznanie podatnikom możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych ma na celu zapewnienie większej neutralności podatku VAT w sektorze finansowym, co mogłoby stanowić dodatkową zachętę do lokowania w Polsce nowych inwestycji podmiotów z branży finansowej. Obecnie stosowane zwolnienie od podatku powoduje, że podatek naliczony związany ze świadczeniem tych usług nie podlega, co do zasady, odliczeniu. Opodatkowanie usług finansowych spowoduje powstanie u podmiotów świadczących te usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych ze świadczeniem tych usług. Z kolei podmioty będące podatnikami - nabywcy takich opodatkowanych usług finansowych - będą miały prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie opodatkowanych usług finansowych na ogólnych zasadach, tj. jeżeli usługi te będą związane z wykonywaniem przez nich czynności opodatkowanych (podkreślenie redakcji) (...)".

Przykład

Firma "Alfa" jako czynny podatnik VAT, od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek. Tego rodzaju usługi (wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT) świadczy na rzecz firm oraz klientów detalicznych. Od 1 stycznia 2022 r. firma ma możliwość opodatkowania usług finansowych, ale tylko świadczonych na rzecz podatników. Z kolei usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych są zwolnione od podatku VAT. Firma "Alfa" decydując się na opcję opodatkowania takich usług finansowych ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem tych usług podlegających opodatkowaniu.


2. Warunki korzystania z opcji opodatkowania usług finansowych

Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych będzie zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego oraz złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania tych usług, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik zrezygnuje ze zwolnienia.

Przykład

Załóżmy, że spółka "Alfa" jest czynnym podatnikiem VAT od 2016 r. i zamierza od 1 marca 2022 r. świadczyć usługi finansowe wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT, tj. usługi zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej. Co do zasady, tego rodzaju usługi podlegają zwolnieniu z VAT. Jeśli spółka zdecyduje się na ich opodatkowanie, to przed 1 marca 2022 r. będzie musiała złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług.

Znowelizowane przepisy nie określają wzoru takiego zawiadomienia ani nie zawierają delegacji ustawowej dla właściwego ministra do jego określenia. Zatem zawiadomienie takie może zostać sporządzone w dowolnej formie. Istotne jest, aby było złożone przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik rezygnuje ze zwolnienia.

Poniżej prezentujemy wzór zawiadomienia o wyborze opodatkowania usług finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 ustawy o VAT, świadczonych na rzecz podatników:

Warunki korzystania z opcji opodatkowania usług finansowych

Należy jednak zwrócić uwagę na wyjaśnienia zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej dotyczące wybiórczej rezygnacji ze zwolnienia: "(...) podatnik rezygnujący ze zwolnienia i wybierający opodatkowanie, będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez niego usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38, 39, 40, 40a oraz pkt 41 świadczonych na rzecz podatników (...).

Nie będzie (...) możliwa rezygnacja ze zwolnienia w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów usług, np. usług udzielania kredytów, a do pozostałych stosowanie zwolnienia od podatku (podkreślenie redakcji) (...)".


3. Powrót do zwolnienia z VAT

Wybór przez podatnika opodatkowania usług finansowych skutkuje obowiązkiem stosowania tej opcji przez co najmniej 2 lata licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik wybrał opodatkowanie takich usług.

Dopiero po upływie 2 lat stosowania opodatkowania usług finansowych, podatnik może powrócić do stosowania zwolnień od podatku w odniesieniu do tych usług.

Warunkiem ponownego skorzystania ze zwolnień od podatku, w przypadku usług finansowych, jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego pisemnego zawiadomienia, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik chce ponownie skorzystać ze zwolnień (dodany do art. 43 ust. 23 ustawy o VAT).

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania / rezygnacji z opodatkowania usług finansowych Wzór zawiadomienia o wyborze opodatkowania usług finansowych dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl

Ponadto podatnik, który zrezygnuje z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 23 może ponownie wybrać opodatkowanie takich usług, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik ponownie skorzysta ze zwolnień (zgodnie z art. 43 ust. 24 ustawy).

Przykład

Załóżmy, że czynny podatnik VAT od 1 marca 2022 r. - zgodnie ze złożonym zawiadomieniem o wyborze opodatkowania usług finansowych, o których mowa wart. 43 ust. 39 ustawy o VAT - zrezygnuje ze stosowania zwolnień od podatku w odniesieniu do tych usług i będzie je opodatkowywał. Zatem po upływie 2 lat (tj. po 1 marca 2024 r.) możliwy będzie powrót do stosowania zwolnienia.

W tym zakresie, jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy: "(...) Wybór przez podatnika opodatkowania usług finansowych będzie skutkował obowiązkiem stosowania tej opcji przez co najmniej dwa lata. Po upływie dwóch lat stosowania opodatkowania usług finansowych, podatnik będzie mógł powrócić do stosowania zwolnień od podatku w odniesieniu do tych usług. Warunkiem ponownego skorzystania ze zwolnień od podatku w przypadku usług finansowych będzie złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego pisemnego zawiadomienia, przed początkiem okresu rozliczeniowego od którego podatnik chce ponownie skorzystać ze zwolnień. Kwestie te reguluje dodawany w art. 43 ustawy o VAT ust. 23. Również w tym ostatnim przypadku, tj. rezygnacji z opodatkowania i ponownego skorzystania ze zwolnień od podatku w przypadku usług finansowych, przewiduje się obowiązek korzystania ze zwolnień przez okres 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik ponownie skorzystał ze zwolnień (art. 43 ust. 24 ustawy o VAT) (...)".


 
G.WZORY PISM I FORMULARZY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
 
PV

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.