otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.09.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 77.899
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Samofakturowanie - zasady wystawiania faktur przez nabywców
PV
 
 
B.OBRÓT KRAJOWY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Samofakturowanie - zasady wystawiania faktur przez nabywców

1. Ogólne zasady samofakturowania

Co do zasady przedsiębiorca, który sprzedaje towary i świadczy usługi zobowiązany jest do wystawiania faktur. Ustawodawca umożliwia jednak wystawianie faktur także przez ich nabywców. Instytucja tzw. samofakturowania została uregulowana w art. 106d ustawy o VAT. Przepis ten określa warunki, których spełnienie pozwala na wystawianie faktur dokumentujących dane czynności przez podmioty inne niż wykonujące daną czynność (dostawę towarów/świadczenie usług). Prezentujemy je w poniższej tabeli.

SAMOFAKTUROWANIE
Podmiot uprawniony do samofakturowania transakcji
podatnik podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, nabywająca towary lub usługi od innego podatnika lub
upoważniona przez podatnika osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy;
Transakcje objęte samofakturowaniem
sprzedaż - czyli odpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, czyli tzw. zaliczki;
dostawa towarów lub świadczenie usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium państwa trzeciego;
Konieczność zawarcia przez strony transakcji stosownej umowy
zawarcie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika (jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży);
w umowie tej musi zostać określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności (dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi).

Faktury mogą być wystawione przez nabywcę w formie papierowej lub elektronicznej. Oprócz elementów typowych dla zwykłych faktur powinny one dodatkowo zawierać adnotację "samofakturowanie" (zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT). Wzór takiej faktury dostępny jest na stronie www.druki.gofin.pl.


2. Określenie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur

Aby możliwe było wystawianie faktur przez nabywcę musi być zawarta umowa w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika, w której zostanie określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności (dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi).

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują, w jaki sposób procedura ta ma być określona. Zdaniem organów podatkowych to w interesie podatnika (dostawcy towarów/świadczącego usługę) jest, aby procedura ta była przestrzegana, z uwagi na to, że wystawienie faktury przez nabywcę towaru/usługi wiąże się z określeniem kwoty podatku należnego w imieniu i na rzecz dostawcy/usługodawcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2021 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.182.2021.2.NF wyjaśnił, że: "(...) przepisy w zakresie podatku VAT nie przewidują jakichkolwiek ograniczeń lub wymogów odnośnie sposobu zatwierdzania przez podatnika faktur, wystawionych w jego imieniu i na jego rzecz przez nabywcę, w procedurze samofakturowania. Strony umowy o samofakturowaniu mogą zatem w dowolny sposób kształtować formę zatwierdzania poszczególnych faktur wystawianych przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika - sprzedawcy towarów lub usług. (...) ważne jest aby strony transakcji potrafiły udowodnić, że porozumienie takie zostało zawarte i że sprzedawca zatwierdza poszczególne faktury według określonej przez strony zasady. Istotne jest także określenie właściwej procedury akceptacji faktur przez sprzedawcę. Bowiem w sytuacji, gdy nabywca nie przedstawi faktury do akceptacji sprzedawcy, to i tak dostawca nie będzie zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy (podkreślenie redakcji) (...)".

Z interpretacji tej wynika, że nabywca będzie mógł zastosować procedurę samofakturowania z zastosowaniem tzw. milczącego akceptu jako formy zatwierdzania faktur przez sprzedawcę. Umowa będzie bowiem zawierała postanowienie, że brak informacji zwrotnej ze strony sprzedawcy do końca ustalonego terminu będzie uznane przez strony za zatwierdzenie treści wystawionej faktury. W konsekwencji organ podatkowy stwierdził, że powyższe działanie będzie oznaczać spełnienie warunku istnienia określonej procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez plantatora (sprzedawcę), o którym mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT.

Przykład

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawarł ze spółką "Alfa" umowę, na podstawie której jako nabywca towarów od spółki będzie wystawiał w formie elektronicznej faktury w ramach samofakturowania.

W umowie określono, że niezgłoszenie uwag do faktury przez spółkę w terminie trzech dni roboczych od jej otrzymania w formie elektronicznej będzie równoznaczne z akceptacją faktury. Procedura zatem będzie przewidywać tzw. "milczącą zgodę". Taka umowa spełnia ustawowe warunki umożliwiające dokumentowanie transakcji przez nabywcę.


3. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych w ramach procedury samofakturowania

Podatnik, co do zasady, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej nabyte towary czy usługi, jeżeli zakup służy czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Ustawodawca określił również termin realizacji tego prawa. Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje - co do zasady - w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków, czy rat. Przy czym odliczenia można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminie (w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od danej czynności i podatnik otrzymał fakturę dokumentującą zakup), to może odliczyć VAT naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie - w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Uwaga

Zdaniem organów podatkowych w przypadku faktur wystawianych przez nabywcę w ramach tzw. samofakturowania warunkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur jest zaakceptowanie danej faktury przez podmiot, w imieniu i na rzecz którego faktura ta została wystawiona.

Powyższe dotyczy również przypadków tzw. milczącego akceptu. Takie stanowisko zaprezentowano przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 3 marca 2020 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.537.2019.2.HW. Czytamy w niej m.in.: "(...) Spółka w rozpatrywanej sprawie w związku z wystawianiem faktur w ramach systemu samofakturowania, będzie mieć prawo, w tym w przypadku tzw. milczącego akceptu, do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach (przy założeniu spełnienia warunku z art. 86 ust. 1 ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych z art. 88 ustawy) (...)".


4. Obowiązek przekazania pliku JPK_FA w przypadku samofakturowania

Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazać, w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego struktury jednolitego pliku kontrolnego na żądanie organów podatkowych. JPK na żądanie obejmuje również faktury VAT (strukturę JPK_FA).

Z broszury informacyjnej MF dotyczącej struktury JPK_FA (3) wynika, że: "(...) W pliku JPK_FA raportowane są wyłącznie faktury sprzedaży podatnika, do którego zostało skierowane żądanie przekazania tych faktur. Faktury wystawiane za pomocą programów komputerowych w imieniu innego podatnika VAT (tzw. »samofakturowanie«) powinny być dostępne i przekazane w formie pliku JPK_FA temu podatnikowi, jeśli organ podatkowy zwróci się do niego z żądaniem dostarczenia jego faktur sprzedaży (...)".

Jednakże czy istnieje faktyczna możliwość przygotowania takiego pliku JPK_FA przez zagranicznego nabywcę? Przypomnijmy w powyższej sprawie redakcja zwróciła się o wyjaśnienie do Ministerstwa Finansów. W dniu 5 marca 2019 r. udzielono odpowiedzi, iż w przypadku wystawienia przez kontrahenta faktur za pomocą programu komputerowego (samofakturowania), kwestie dostępności faktur w formacie pliku JPK_FA powinny być elementem umowy w sprawie wystawienia faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie w odpowiedzi tej czytamy: "(...) Kontrahent zagraniczny powinien dostosować swoje programy (systemy) komputerowe do tworzenia elektronicznej postaci faktur zgodnej z obowiązującą strukturą. Jeśli faktury zostały wystawione przez kontrahenta w imieniu i na rzecz podatnika (dostawcy) za pomocą programu komputerowego, zgodnie z Ordynacją podatkową mogą być przedmiotem żądania organu podatkowego. Odpowiedzialność za nieprzekazanie danych w formie pliku JPK_FA spoczywa na podatniku, do którego kierowane jest żądanie organu podatkowego (podkreślenie redakcji) (...)".


 
B.OBRÓT KRAJOWY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
 
PV

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.