otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.378
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Dodatek Nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

pokaż fragmenty artykułów
I.

USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY

str. 3    
 
DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne
str. 3   
 
DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy
str. 8   
 
DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
str. 27   
 
DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika
str. 34   
 
DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników
str. 41   
 
DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy
str. 44   
 
DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze
str. 54   
 
DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
str. 60   
 
DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych
str. 73   
 
DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy
str. 77   
 
DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy
str. 95   
 
DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
str. 105   
 
DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
str. 108   
 
DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń
str. 110   
 
DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)
str. 111   
 
DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe
str. 111   
II.

KOMENTARZ REDAKCJI

1.
W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony
str. 115   
2.
Umowy na czas określony niepodlegające "limitowaniu"
str. 116   
3.
Wypowiadanie umów na czas określony i nieokreślony
str. 117   
4.
Ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym
str. 117   
5.
Stan zatrudnienia obligujący pracodawcę do tworzenia regulaminów wynagradzania i pracy
str. 120   
6.
Minimalne wynagrodzenie za pracę
str. 121   
7.
Wynagrodzenie przestojowe
str. 121   
8.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy
str. 122   
9.
Dodatek za pracę w porze nocnej
str. 122   
10.
Kwota wolna od potrąceń
str. 123   
11.
Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing
str. 125   
12.
Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych
str. 125   
13.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa
str. 125   
14.
Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+
str. 127   
15.
Wymiar czasu pracy w 2018 r.
str. 127   
16.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
str. 129   
17.
Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych
str. 130   
18.
Wydawanie świadectwa pracy
str. 131   
19.
Liczenie terminów w prawie pracy
str. 132   
20.
Dni świąteczne, w których obowiązuje zakaz pracy w handlu
str. 133   
21.
Wiek pracownika młodocianego
str. 136   
III.

WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE

1.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w przypadku przerwy w legitymowaniu się niepełnosprawnością
str. 137   
2.
Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy
str. 137   
3.
Podróż służbowa pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy i pracujących w ruchomym rozkładzie czasu pracy
str. 138   
4.
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownicy w ciąży bezpośrednio po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 140   
5.
Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
str. 141   
6.
Obowiązek urlopowy pracownika młodocianego
str. 142   
7.
Planowanie terminu wykorzystania opieki na dziecko w wieku do 14 lat
str. 143   
8.
Obniżenie urlopu wypoczynkowego pracownika odbywających terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie
str. 143   
9.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła niepłatna absencja chorobowa
str. 144   
10.
Wpływ NN zakończonej rozwiązaniem umowy na wymiar urlopu
str. 145   
11.
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
str. 146   
12.
Świadectwo pracy za zakończone umowy terminowe
str. 146   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60