otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 1.10.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 51.980
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
BI
Szczegółowy spis treści

Co nowego w przepisach w 2017 r.

Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
pokaż fragmenty artykułów
I.

LIMITY NA 2017 ROK

str. 5    
1.
Limity dla celów VAT
str. 5   
2.
Limity dla celów podatku dochodowego
str. 6   
3.
Limity dla celów rachunkowości
str. 7   
II.

ZMIANY W VAT

str. 8    
1.
Zmiany w zakresie zwolnień z VAT
str. 8   
2.
Odliczanie VAT od WNT i innych transakcji, od których VAT rozlicza nabywca
str. 9   
3.
Warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni
str. 10   
4.
Mechanizm odwrotnego obciążenia w 2017 r.
str. 11   
5.
Towary wrażliwe i odpowiedzialność solidarna nabywcy w 2017 r.
str. 12   
5.1.
Zmiany w katalogu towarów wrażliwych
str. 13  
5.2.
Odpowiedzialność nabywcy tzw. towarów wrażliwych
str. 14  
6.
Elementy ewidencji VAT - od 2017 r.
str. 15   
7.
Kto w 2017 r. może rozliczać VAT kwartalnie?
str. 16   
8.
Obowiązek składania deklaracji/informacji drogą elektroniczną
str. 17   
9.
Zmiany dotyczące rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT
str. 17   
9.1.
Rejestracja na potrzeby VAT
str. 18  
9.2.
Wykreślanie z rejestru podatników VAT
str. 18  
9.3.
Wykreślanie z rejestru podatników VAT-UE
str. 19  
9.4.
Zmiana statusu podatnika z czynnego na zwolnionego
str. 20  
9.5.
Przepisy przejściowe
str. 20  
10.
Sankcje w VAT
str. 20   
11.
Zwolnienia z kas rejestrujących w 2017 r.
str. 23   
12.
Zmiany w fakturowaniu usług komorników
str. 24   
13.
Centralizacja w VAT - obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.
str. 25   
14.
Zmiany w opodatkowaniu transakcji dotyczących niektórych jednostek pływających
str. 26   
15.
Zmiany w wykazie towarów do celów poboru VAT w imporcie
str. 27   
16.
Nowe wzory deklaracji, informacji i zgłoszeń dla celów VAT
str. 27   
III.

ZMIANY W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT)

1.
Wyższa kwota wolna od podatku w 2017 r.
str. 28   
2.
Zmiany w przepisach dotyczących limitu płatności gotówkowych - od 1 stycznia 2017 r.
str. 30   
2.1.
Zmiana limitu płatności gotówkowych i nowe regulacje wyłączające z kosztów uzyskania przychodów
str. 30  
2.2.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty podatkowe - wyjaśnienia Ministra Finansów
str. 31  
2.3.
Nowy limit płatności gotówkowych a prowadzenie PKPiR
str. 32  
3.
Zmiany w zakresie opodatkowania aportów i wymiany udziałów
str. 33   
4.
Stosowanie 15% stawki CIT od 2017 r.
str. 36   
5.
Nowe uregulowania prawne dotyczące dochodów, które uznaje się za osiągnięte na terytorium RP
str. 37   
6.
Modyfikacja przepisów w zakresie ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową
str. 38   
6.1.
Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych
str. 38  
6.2.
Podwyższenie kwoty kosztów kwalifikowanych
str. 39  
6.3.
Nowe preferencje dla rozpoczynających działalność
str. 39  
7.
Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.
str. 40   
7.1.
Kto jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych?
str. 41  
7.2.
Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wynikające z nowych przepisów
str. 41  
7.3.
Których lat dotyczą obowiązki informacyjne i sprawozdawcze?
str. 42  
8.
Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych
str. 43   
9.
Sprzedaż żywności przez rolników - zmiany w opodatkowaniu od 1 stycznia 2017 r.
str. 44   
10.
Pozostałe zmiany w PIT i CIT
10.1.
Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną
str. 46  
10.2.
Definicja "rzeczywistego właściciela" dla celów podatku dochodowego
str. 46  
10.3.
Nowa ulga inwestycyjna dla firm jeszcze w 2017 r.
str. 47  
10.4.
Nowy wzór księgi podatkowej
str. 47  
10.5.
Zniesienie opodatkowania aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej
str. 48  
10.6.
Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie dyrektorów szkół (przedszkoli) bez zwolnienia z PIT
str. 48  
10.7.
Umorzone wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - nowe zwolnienie z PIT
str. 49  
10.8.
Zwolnienie z PIT jednorazowych świadczeń otrzymanych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet
str. 49  
10.9.
Zmiany w zwolnieniu z PIT przychodów krwiodawców
str. 49  
10.10.
Zmieniono wzory niektórych oświadczeń w zakresie PIT
str. 50  
IV.

ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

str. 50    
V.

ZMIANY W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI

1.
Od 1 stycznia 2017 r. wyższy limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 51   
2.
Nowy obowiązek w zakresie ujawniania informacji niefinansowych oraz nowe uproszczenia dla niektórych jednostek
str. 52   
3.
Projektowane zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej
str. 53   
4.
Nowy KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"
str. 53   
VI.

NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT 2016) - OD 1 STYCZNIA 2017 R.

str. 54    
VII.

ZMIANY W PRAWIE PRACY

1.
Nowe regulacje w Kodeksie pracy
1.1.
Podwyższenie progu zatrudnienia zobowiązującego do tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania
str. 54  
1.2.
Uproszczenie zasad wydawania świadectwa pracy
str. 54  
1.3.
Wydłużenie terminu na odwołanie
str. 55  
1.4.
Forma umowy o współodpowiedzialności materialnej
str. 55  
1.5.
Nowe przesłanki redukcji wymiaru urlopu
str. 55  
1.6.
Wystawianie świadectwa pracy w okresie przejściowym
str. 55  
1.7.
Tabelaryczne zestawienie stanu prawnego, objętego zmianami od 1 stycznia 2017 r.
str. 57  
2.
Zmiany w zasadach tworzenia ZFŚS
str. 59   
VIII.

ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2017 R.

1.
Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia
1.1.
Najniższa podstawa wymiaru składek pracowników
str. 60  
1.2.
Składki pracowników przebywających na urlopie wychowawczym
str. 60  
1.3.
Podstawa wymiaru składek społecznych początkującego przedsiębiorcy
str. 61  
1.4.
Obowiązek naliczenia składki na FP
str. 61  
1.5.
Ubezpieczenie rolnika w KRUS wykonującego umowę zlecenia
str. 62  
2.
Zmiana kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
2.1.
Miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej
str. 62  
2.2.
Podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy w 2017 r.
str. 63  
2.3.
Roczna granica podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 64  
2.4.
Składki pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
str. 64  
IX.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE ORDYNACJI PODATKOWEJ

1.
Szerszy zakres kontroli krzyżowych
str. 65   
2.
Interpretacje podatkowe a przepisy klauzulowe
str. 65   
3.
Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna
str. 66   
4.
Naliczanie odsetek za zwłokę w czasie postępowania podatkowego
str. 67   
5.
Skutki ujawnienia stosowania błędnej stawki VAT
str. 67   
6.
Reforma administracji skarbowej
str. 68   
7.
Rejestr Zastawów Skarbowych od 1 lipca 2017 r.
str. 68   
X.

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM I KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

1.
Nowe regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące prokury
str. 69   
2.
Przepisy K.s.h., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
str. 70   
2.1.
Uprawnienia wspólników mniejszościowych
str. 70  
2.2.
Rozstrzyganie konfliktu interesów spółki kapitałowej z członkiem jej zarządu
str. 71  
2.3.
Nowe regulacje dotyczące dokumentu akcji
str. 71  
2.4.
Uporządkowanie regulacji dotyczących dywidendy w spółce akcyjnej
str. 72  
2.5.
Wpis do CEIDG przedsiębiorcy przekształconego w spółkę kapitałową nie jest wykreślany z urzędu
str. 72  
2.6.
Nowe regulacje dotyczące powoływania członków zarządu spółek kapitałowych
str. 73  
XI.

ZMIANY W PRZEPISACH ZWIĄZANE Z POPRAWĄ OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW

str. 73    
1.
Doprecyzowanie przepisu o terminie do wykonania czynności
str. 74   
2.
Zmiany w ochronie środowiska
str. 74   
3.
Nowe regulacje we wpisach do CEIDG
str. 74   
4.
Nowe regulacje dotyczące kontroli działalności przedsiębiorcy
str. 75   
XII.

ZMIANY W INNYCH PRZEPISACH

1.
Zatrudnianie zleceniobiorców na nowych zasadach
str. 77   
2.
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej nie obowiązuje
str. 80   
3.
Nowe zasady pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich
str. 80   
4.
Nowe przepisy zapewniające większy dostęp do usług płatniczych
str. 82   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.