otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 27.11.2022 r., godz. 00:11
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 56.654
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Uproszczenia dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
D.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Uproszczenia dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej

1. Regulacje w zakresie niskocennych środków trwałych zawarte w KSR nr 11

Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) nie wskazują wprost jaką kwotę przyjąć za wartość graniczną, poniżej której można uznać środek trwały za niskocenny. Jednostka wyznacza taką wartość we własnym zakresie. Poziom istotności wartości początkowej stanowi wartość szacunkową w rozumieniu KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja". Ustalony poziom istotności, a w szczególności dolna granica wartości początkowej środków trwałych, wymagają wpisania do przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości.

W świetle art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony:

1) przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub

2) jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Pierwszy sposób polega na grupowaniu niskocennych środków trwałych podobnych ze względu na rodzaj lub przeznaczenie i ustalaniu zbiorczych odpisów amortyzacyjnych dla danej grupy środków trwałych. Obiektem inwentarzowym w takiej sytuacji będzie grupa składników majątku. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wówczas na zasadach ogólnych, określonych w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ważne jest to, że od łącznej wartości grupy środków trwałych nie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Natomiast drugi sposób polega na dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wartości początkowej środka trwałego - pojedynczego obiektu inwentarzowego - w koszty okresu, w którym przyjęto ten składnik majątku do użytkowania.

Szczegółowe regulacje dotyczące niskocennych środków trwałych zawiera KSR nr 11. Z pkt 4.28 tego standardu wynika, że w przypadku nieistotnej wartości początkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały możliwe jest stosowanie uproszczeń. Polegają one na tym, że tego rodzaju składnik:

1) zostaje ujęty w środkach trwałych i:

a) jest objęty zbiorczym obiektem inwentarzowym,

b) stanowi pojedynczy obiekt inwentarzowy, ale pod datą przyjęcia do użytkowania jego wartość początkowa jest jednorazowo odpisywana w ciężar kosztów amortyzacji,

2) nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana:

a) w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową,

b) w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania.

Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można stosować powyższe uproszczenia. Należy jednak pamiętać, że stosując je, jednostka powinna wziąć pod uwagę zasadę istotności, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art. 4 ust. 4 tej ustawy. Przepisy te umożliwiają stosowanie przez jednostkę uproszczeń w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Ponadto, w myśl pkt 4.29 KSR nr 11, stosowanie jednego lub jednocześnie kilku uproszczeń, zależnie od cech tego rodzaju składników, wymaga ustalenia jednego lub kilku poziomów wartości początkowej. Przy ustalaniu ich wysokości pod uwagę bierze się:

1) przypuszczalną łączną wartość początkową składników, do których stosowane będą uproszczenia w porównaniu do rocznej sumy kosztów lub/i przychodów lub/i aktywów, bądź aktywów trwałych,

2) warunek, że zastosowanie uproszczeń nie zniekształci istotnie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki,

3) potrzeby ochrony mienia jednostki,

4) przepisy podatkowe; jeżeli nie przeczy to zasadzie istotności, za dolną granicę wartości początkowej składników uznawanych za środki trwałe można przyjąć kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym (obecnie jest to kwota 10.000 zł).

Przykładowa lista kontrolna (checklista) pomocna przy wyborze uproszczeń dla niskocennych składników majątku spełniających warunki uznania za środki trwałe.

Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE UWAGI
1. Czy jednostka ujmuje niskocenne środki trwałe w ewidencji bilansowej jako zbiorcze obiekty inwentarzowe i dokonuje zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem? Jeśli tak, to:
- obiektem inwentarzowym jest grupa składników majątkowych zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem,
- odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- od łącznej wartości grupy środków trwałych nie można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
2. Czy jednostka ujmuje niskocenne środki trwałe w ewidencji bilansowej i jednorazowo odpisuje ich wartość jako pojedynczych obiektów inwentarzowych? Jeśli tak, to:
- obiektem inwentarzowym jest pojedynczy składnik majątku,
- jednostka dokonuje odpisu amortyzacyjnego wartości początkowej środka trwałego w koszty okresu, w którym przyjęła go do używania
3. Czy jednostka nie ujmuje w ewidencji bilansowej niskocennych składników majątku spełniających warunki uznania za środki trwałe? Jeśli tak, to wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana:
- w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową,
- w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, bez obejmowania przedmiotu ewidencją pozabilansową

* Zasady tworzenia zbiorczych obiektów inwentarzowych omówione zostały w rozdziale V KSR nr 11


2. Odpisanie w koszty zużycia materiałów niskocennych składników majątku trwałego

Spółka zakupiła niskocenny środek trwały. Z polityki rachunkowości spółki wynika, że środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł netto, nie są wprowadzane do ewidencji bilansowej środków trwałych, ale są odpisywane w momencie przekazania ich do używania w koszty zużycia materiałów. Czy spółka ma obowiązek ujmowania takich środków trwałych w ewidencji pozabilansowej?

Jeżeli niskocenne środki trwałe, zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, nie są wprowadzane do ewidencji bilansowej środków trwałych, ale są odpisywane w momencie przekazania ich do używania w koszty zużycia materiałów, to mogą zostać objęte ewidencją pozabilansową. Nie jest to jednak obligatoryjne.

pkt 4.28 KSR nr 11 wynika, że uproszczenia dotyczące niskocennych środków trwałych polegają m. in. na możliwości nie ujmowaniu ich w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa takich składników majątku odnoszona jest wówczas w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Jednocześnie przedmioty te mogą (ale nie muszą) zostać objęte ilościową lub ilościowo-wartościową ewidencją pozabilansową. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki i zapisuje ją w polityce rachunkowości.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Obszerna baza przykładów ewidencji księgowej dostępna w serwisie www.indeksksiegowan.gofin.pl/firma

Jeżeli jednostka zdecyduje o odnoszeniu wartości początkowej niskocennych składników majątku w ciężar kosztów materiałów, to ujmuje ich wartość w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 40-1 "Zużycie materiałów i energii" i/lub odpowiedniego konta zespołu 5 (np. konta 55 "Koszty zarządu"). Z kolei niskocenne środki trwałe objęte ewidencją pozabilansową jednostka może ujmować na koncie 09 "Niskocenne składniki majątku". Warto dodać, iż na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka zakupiła środek trwały o wartości netto: 9.900 zł (plus VAT: 2.277 zł).
 2. Z polityki rachunkowości spółki wynika, że środki trwałe o wartości nieprzekraczającej: 10.000 zł netto nie są wprowadzane do ewidencji bilansowej środków trwałych, ale są odpisywane w momencie przekazania ich do używania w koszty zużycia materiałów. Takie przedmioty ujmowane są w spółce w ewidencji pozabilansowej, na koncie 09 "Niskocenne składniki majątku".
 3. Ewidencję kosztów spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup niskocennego środka trwałego:    
  a) wartość netto 9.900 zł 30  
  b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 2.277 zł 22-1  
  c) wartość brutto 12.177 zł   24
  d) odniesienie środka trwałego w koszty zużycia materiałów 9.900 zł 40-1 30
2. PK - ujęcie niskocennego środka trwałego w ewidencji pozabilansowej 9.900 zł 09  

III. Księgowania:

Odpisanie w koszty zużycia materiałów niskocennych składników majątku trwałego


3. Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

Zakupiliśmy maszynę produkcyjną, która spełnia warunki do uznania za niskocenny środek trwały. Wartość tej maszyny nie przekracza bowiem 10.000 zł, czyli wartości granicznej przyjętej w naszej spółce dla niskocennych środków trwałych. Czy możemy wprowadzić maszynę do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla celów bilansowych?

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych niskocennych środków trwałych uzależniony jest od przyjętych w polityce rachunkowości jednostki rozwiązań ewidencyjnych dotyczących takich składników aktywów. Do rozwiązań tych należy m.in. uproszczenie polegające na dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Jednostka, o której mowa w pytaniu może przyjąć do stosowania uproszczenia dotyczące niskocennych środków trwałych, o których mowa w ustawie o rachunkowości i KSR nr 11. Jeżeli z jej polityki rachunkowości wynika, że wartością graniczną niskocennych środków trwałych jest kwota 10.000 zł, a niskocenne środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i jednorazowo amortyzowane, to może tak postąpić z zakupioną maszyną produkcyjną. Natomiast jeżeli takiego zapisu nie ma lub istnieje inny zapis dotyczący tej kwestii, to jednostka może wprowadzić nowy zapis lub zmienić już istniejący. Można tego dokonać w trakcie roku obrotowego, jednak ze skutkiem od pierwszego dnia bieżącego lub przyszłego roku obrotowego. Jak wynika bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą.

Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Krajowe Standardy Rachunkowości Krajowe Standardy Rachunkowości, w tym KSR nr 7, dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Warto pamiętać, że powyższe reguły uszczegóławia Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja". Zmian zasad (polityki) rachunkowości dokonuje się w formie pisemnej, poprzez nadanie nowego brzmienia zmienianym fragmentom polityki rachunkowości lub jeśli zakres zmian jest bardzo duży, to ustanawia się nowy jednolity tekst w celu utrzymania czytelności całej dokumentacji.

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka zakupiła maszynę produkcyjną, która będzie stanowiła środek trwały tej jednostki, o wartości netto: 5.000 zł (plus VAT: 1.150 zł) i przyjęła ją do używania na podstawie dowodu OT.
 2. Z polityki rachunkowości jednostki wynika, że składniki majątku o wartości nieprzekraczającej: 10.000 zł netto wprowadza się do ewidencji środków trwałych i jednorazowo amortyzuje.
 3. Ewidencję kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup niskocennego środka trwałego:    
  a) wartość netto 5.000 zł 30  
  b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.150 zł 22-1  
  c) wartość brutto 6.150 zł   24
2. OT - przyjęcie środka trwałego do używania 5.000 zł 01 30
3. PK - jednorazowy odpis amortyzacyjny 5.000 zł 40-0 07-1
oraz równolegle 5.000 zł 52-1 49

III. Księgowania:

Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego


 
D.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.