otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 6.10.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 53.550
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Gdzie sprawozdania finansowe składają spółki cywilne?
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł

Gdzie sprawozdania finansowe składają spółki cywilne?

Czy spółka cywilna miała obowiązek przekazania swojego sprawozdania finansowego w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do Szefa KAS? Jeżeli taki obowiązek jednak jej nie dotyczył, czy koniecznym jest złożenie sprawozdania do ogłoszenia w MSiG lub KRS?

Ponieważ spółki cywilne nie posiadają statusu podatnika podatku dochodowego, nie mają więc obowiązku przekazania swojego sprawozdania finansowego do Szefa KAS. Sprawozdania finansowe tych spółek nie podlegają również przekazaniu do KRS, gdyż spółki te nie podlegają wpisowi do tego rejestru.

Jedynie w sytuacji, gdy roczne sprawozdanie finansowe spółki cywilnej podlega obowiązkowi badania, znajdzie zastosowanie art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, wspólnicy tej spółki mają obowiązek złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w MSiG w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Przepisy prawne Tekst jednolity ustawy o rachunkowości dostępny w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Należy zaznaczyć, że roczne sprawozdanie finansowe kontynuującej działalność spółki cywilnej osób fizycznych może podlegać obligatoryjnemu badaniu, jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządziła sprawozdanie finansowe, spełniła co najmniej dwa z warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że roczne sprawozdanie finansowe za 2021 r. spółki cywilnej podlegało obowiązkowi badania, jeśli w 2020 r. spełniła ona co najmniej dwa z następujących warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec 2020 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, tj. 2.500.000 euro × 4,6148 zł/euro (kurs NBP z dnia 31 grudnia 2020 r.) = 11.537.000 zł,

3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2020 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj. 5.000.000 euro × 4,6148 zł/euro (kurs NBP) = 23.074.000 zł.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Obowiązki po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2020 r. - ujęcie tabelaryczne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Kto przekazuje sprawozdanie finansowe do publikacji w MSiG?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2020 r. do właściwych organów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Kursy walut NBP - ustalanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość”

Wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdań finansowych - w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Wydłużone terminy sprawozdawczości finansowej za 2021 r. - już obowiązują

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

JPK księgi rachunkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Rezerwy na świadczenia pracownicze - utworzenie na dzień bilansowy i rozliczenie w kolejnym roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Premia motywacyjna w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym NZOZ

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Dokumenty przekazywane do KRS oraz badanie sprawozdań finansowych w nowych formatach - wyjaśnienie Min. Fin.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Zestawienie obrotów i sald oraz rozliczenie inwentaryzacji a przesunięcie terminów sprawozdawczych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Rozliczenie księgowe rocznej korekty VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

W jakiej formie sporządzić oświadczenie członków zarządu akceptujące sprawozdanie?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Uproszczenia przy podpisywaniu sprawozdań finansowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Wypłata w 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. powiększonej o środki pochodzące z kapitałów rezerwowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Ewidencja opłaty "małpkowej"

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Przychód z tytułu umorzenia subwencji z PFR - prezentacja w nocie podatkowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Rezerwy pracownicze w sprawozdaniu finansowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Obowiązek przekazania do Szefa KAS sprawozdania z badania

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Zmiana adresu siedziby jednostki dokonana po dniu bilansowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące sprawozdawczości w warunkach wojny w Ukrainie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Przekazanie dokumentów dotyczących sprawozdania finansowego do Szefa KAS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Ewidencja skupu złomu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Otrzymanie w 2022 r. rabatu dotyczącego sprzedanego towaru

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia procesu likwidacji spółdzielni pracy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Działalność rolnicza i pozarolnicza a prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymania grantu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Różnice w wartości towarów pochodzących z importu - ujęcie księgowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Zaktualizowane konsultacje MF w sprawie badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Partycypacja w kosztach budowy w księgach rachunkowych TBS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022

Różnica pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania CIT-8 a zaliczkami zapłaconymi w trakcie roku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.