otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 6.10.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 53.550
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Darowizna firmy dziecku a VAT
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
IV.PODATEK VAT
 3.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Darowizna firmy dziecku a VAT

Jestem czynnym podatnikiem VAT (prowadzę sklep z zabawkami). Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Wcześniej jednak planuję dokonać darowizny firmy (przedsiębiorstwa) na rzecz dziecka. Czy czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

Jeżeli podatnik dokona darowizny przedsiębiorstwa, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak stanowi art. 6 ust. 1 ww. ustawy.

Jeżeli zatem przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to czynność ta nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Odnosząc się do tej kwestii w interpretacji indywidualnej z 15 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.336.2022.2.JS Dyrektor KIS podkreślił, że pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. "Zbycie" obejmuje zatem wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Należy także zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji przedsiębiorstwa. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych, należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). W myśl tej regulacji, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Skoro zaś w ww. przepisie Kodeksu posłużono się określeniem "w szczególności", tym samym wskazuje on jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Dyrektor KIS w ww. interpretacji podkreślił, iż oznacza to, że z jednej strony w skład przedsiębiorstwa mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym przepisie, a z drugiej brak któregoś z tych elementów nie musi pozbawiać zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

Warto także wspomnieć o interpretacji Dyrektora KIS z 6 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.130.2022.1.MD. Organ podatkowy podkreślił, że przedsiębiorstwo - jako przedmiot zbycia - musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. W interpretacji czytamy:

"(...) Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Aby zatem, w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników mógł zostać zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej - musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Transakcja mająca za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce jedynie wówczas, gdy wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. Należy podkreślić, że na gruncie przytaczanego przepisu, istnieje możliwość umownego wyłączenia pewnych elementów z transakcji zbycia przedsiębiorstwa, ale tylko wówczas, gdy elementy te nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku, danej transakcji nie można uznać za zbycie przedsiębiorstwa. (...)"

W świetle powyższego, jeżeli Czytelnik dokona na rzecz dziecka darowizny przedsiębiorstwa (rozumianego jak wskazano powyżej), to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

 
IV.PODATEK VAT
 3.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Podatek VAT”

Odliczanie VAT od wydatków na samochód parkowany w miejscu zamieszkania podatnika - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Zapłata kartą płatniczą a kasa rejestrująca

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Czy termin rozliczenia faktury korygującej przez nabywcę uzależniony jest od przyczyny korekty?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Skutki zmiany stawki VAT w przypadku pobrania zaliczki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

WDT a podmiotowe zwolnienie z VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Dobrowolne stosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022

Czy zawsze trzeba wystawiać fakturę zaliczkową? - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Ładowanie samochodów elektrycznych na gruncie VAT - pytanie prejudycjalne do TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

System e-paragonów jest dostępny - odpowiedź Min. Fin.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Budowa hotelu pracowniczego i użyczanie miejsc noclegowych a VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Odliczanie VAT przez podatnika stosującego kasową metodę rozliczania VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Pośrednictwo w obrocie walutami wirtualnymi a zwolnienie z VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych a kasa fiskalna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022

Dokumentowanie najmu nieruchomości użyczonej podatnikowi przez współwłaścicieli - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Rozłożenie płatności na raty a obowiązek podatkowy w VAT - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Korekta faktury, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Czy usługa wynajmu mieszkania może być zwolniona z VAT, gdy ma ono status lokalu użytkowego?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Napełnianie klimatyzacji samochodowych a JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Zmiana przeznaczenia auta wykorzystywanego na podstawie leasingu operacyjnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022

Kasy on-line w świetle interpretacji KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Współwłaściciele gospodarstwa rolnego jako podatnicy VAT - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Zakup towaru w trybie licytacji komorniczej - skutki w VAT i CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Faktury ustrukturyzowane przekazywane poza KSeF

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Rejestracja dla celów VAT z datą wsteczną

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022

Wynajem nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską a zwolnienie z VAT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT - wyrok TSUE

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Zapłata za usługę bonem turystycznym - skutki w VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Otrzymanie depozytu a VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Ulga na zakup kasy rejestrującej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022

Świadczenie usług na rzecz osób prywatnych a ulga na złe długi

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.