otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 46.164
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Forma i zakres sprawozdania finansowego sporządzanego przy przejściu ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
I.ODPOWIADAMY NA PYTANIA
 VIII.Z listów Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Forma i zakres sprawozdania finansowego sporządzanego przy przejściu na estoński CIT w trakcie roku

Nasza spółka z o.o. zamierza złożyć zawiadomienie o przejściu z dniem 1 sierpnia na estoński CIT. W jakiej formie i w jakim zakresie powinniśmy sporządzić sprawozdanie finansowe w związku ze zmianą opodatkowania?

Jeżeli spółka w trakcie roku obrotowego podjęła decyzję o przejściu na ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), to powinna zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem. Nie jest to roczne sprawozdanie finansowe i nie podlega ono badaniu. Zatem powinno zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Sprawozdanie to należy sporządzić z uwzględnieniem art. 45 ustawy o rachunkowości w postaci elektronicznej i w formie ustrukturyzowanej.

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest opcją podatkową (ma charakter fakultatywny) i aby z niej skorzystać, podatnik, spełniający ustawowe warunki, powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru na druku ZAW-RD, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem (por. art. 28j ust. 1 pkt 7 updop). Zawiadomienie to może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem (por. art. 28j ust. 5 updop).

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, o którym mowa w przepisie art. 28j ust. 5 updop, jest zamknięciem - w świetle art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy o rachunkowości - na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. Dokonuje się go w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy, oraz na inny dzień bilansowy. Zatem sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie art. 28j ust. 5 updop, jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sporządza się je w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z treści art. 45 ust. 1g ww. ustawy wynika natomiast, że sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w tym spółek z o.o.) sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie jest to roczne sprawozdanie finansowe. Nie podlega ono badaniu, zatwierdzeniu oraz przekazaniu do KRS. W skład tego sprawozdania wchodzi bilans, rachunek zysków i strat, a także informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Więcej przeczytasz w Pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów prezentowaliśmy w ZMR nr 8ZMR nr 13 z 2022 r.

Analogiczne stanowisko w kwestii zastosowania art. 28j ust. 5 updop zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z 4 kwietnia 2022 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa.

 
I.ODPOWIADAMY NA PYTANIA
 VIII.Z listów Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Estoński CIT - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przejściem na estoński CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Obowiązki sprawozdawcze związane z przejściem na estoński CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wybór estońskiego CIT w trakcie roku a obowiązek zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Rozliczenie wyniku finansowego za okres poprzedzający przejście na estoński CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zakres i termin sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Dodatkowe pozycje w sprawozdaniu finansowym w związku z wyborem estońskiego CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Terminy przypadające na koniec stycznia 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Obowiązki sprawozdawcze przy braku kontynuowania działalności według KSR nr 14
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu zarządu sukcesyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Najpopularniejsze w dziale „Odpowiadamy na pytania”

Jak ująć w księgach składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy wspólników, opłacane przez spółkę?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Czy koszt ubezpieczenia samochodu ująć w księgach poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Jakie obowiązki wiążą się z przekazaniem prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy powypadkowej samochodu objętego ubezpieczeniem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Oznaczenia w pliku JPK_KR kodów i opisów dla konta "Zużycie materiałów biurowych"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Obciążenie nowego leasingobiorcy kwotą kaucji gwarancyjnej w ramach umowy cesji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Skutki zawarcia faktoringu bez regresu w księgach i sprawozdaniu finansowym faktoranta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Udokumentowanie zakupu przez pracownika walut obcych za granicą w celu zapłaty za wykonaną usługę

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Badanie sprawozdania finansowego po przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Ujęcie w księgach różnicy pomiędzy podatkiem należnym wykazanym w CIT-8 a sumą zapłaconych zaliczek

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

W księgach którego roku ująć przychody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

W której pozycji rachunku zysków i strat spółki z o.o. ująć zysk otrzymany od spółki komandytowej?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Rozliczenie drobnych kwot należności i zobowiązań, figurujących w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej, objętego obowiązkowym badaniem przez firmę audytorską

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształcanej i spółki powstałej z przekształcenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Ujęcie w księgach nieoprocentowanej pożyczki ze środków ZFRON, udzielonej niepełnosprawnemu pracownikowi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Kapitał własny spółki jawnej po przekształceniu w spółkę z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Obowiązek zgłoszenia stowarzyszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

W jakiej formie sporządzić oświadczenie o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

Sposób ujęcia w księgach kosztów zakupu usługi obcej wykonanej w grudniu, a zafakturowanej w styczniu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Dane porównawcze w rachunku zysków i strat sporządzanym w związku z otwarciem likwidacji spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Opłaty związane z ustanowieniem przez bank hipoteki na nieruchomość w celu zabezpieczenia kredytu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Przekazanie darowizn rzeczowych i zakup materiałów z otrzymanych darowizn w księgach DPS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Koszty grupy wolontariackiej, funkcjonującej wewnątrz jednostki wspierającej akcje charytatywne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Skutki rozwiązania spółki komandytowej w księgach i sprawozdaniu finansowym komplementariusza

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Stawka podatku stosowana przy obliczaniu rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022

Czy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności w części uregulowanej przez dłużnika?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.