otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 4.07.2022 r., godz. 14:55
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 22.649
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Stosowanie przepisów specustawy dotyczących ważności orzeczeń o niepełnosprawności ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
D.ROZLICZENIA Z PFRON
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Stosowanie przepisów specustawy dotyczących ważności orzeczeń o niepełnosprawności po odwołaniu stanu epidemii

Pracownika, który przedstawił pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia tego orzeczenia (art. 2a ust. 1 ustawy o rehabilitacji), a gdy jest to kolejne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność:

 • począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie był on niepełnosprawny, pod warunkiem że wniosek o wydanie orzeczenia pracownik złożył nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji),
 • w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie był niepełnosprawny - bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji).

Zwracamy uwagę! Do osób posiadających schorzenie szczególne, osobę niepełnosprawną zalicza się od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia je potwierdzającego, również gdy jest to kolejne orzeczenie wydane po upływie ważności poprzedniego. Tak wynika z art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, który odsyła wyłącznie do stosowania jego ust. 1.

Przepisy prawne Ustawa o rehabilitacji oraz specustawa dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii powołane wyżej regulacje zostały rozszerzone o przepis art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), dalej specustawy. Zgodnie z jego treścią, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie specustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie specustawy (od 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z dniem 16 maja 2022 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został odwołany stan epidemii (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w tej sprawie, Dz. U. poz. 1027). Jednakże z tym samym dniem do odwołania ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w tej sprawie, Dz. U. poz. 1028).

Ważne: Zmiana od 16 maja 2022 r. stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego nie wpływa na stosowanie regulacji art. 15h ust. 1 specustawy.

W przepisie tym mowa o zachowaniu ważności orzeczenia "do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii". Takie też stanowisko potwierdził PFRON. 

PFRONNa stronie internetowej www.pfron.org.pl w dniu 20 maja 2022 r. zamieścił komunikat, w którym powołując się na cytowany na wstępie przepis art. 15h ust. 1 specustawy wyjaśnił, że: "(...) okres 60 dni, o którym mowa w art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. nie rozpocznie się, aż do czasu odwołania ponownie ustanowionego stanu zagrożenia epidemicznego.".

Jeżeli pracownikowi, którego orzeczenie o niepełnosprawności zostało przedłużone na mocy art. 15h ust. 1 specustawy, zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności, to dotychczasowe zachowuje ważność do dnia wydania nowego. Dlatego warto powiadomić pracowników, których orzeczenia zostały przedłużone na mocy tego przepisu, o konieczności powiadomienia pracodawcy o wydanym nowym orzeczeniu. Na podstawie nowego orzeczenia, pracodawca może wliczyć pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych stosując przepis art. 15h ust. 1 specustawy albo art. 2a ust. 2 lub ust. 3 ustawy o rehabilitacji, jeśli okaże się to dla niego korzystniejsze.

Przykład 1

Orzeczenie pracownika o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym wydane na czas określony utraciło ważność z dniem 31 października 2021 r. Pracownik nie przedłożył nowego orzeczenia. Pracodawca na mocy art. 15h ust. 1 specustawy nadal zalicza tego pracownika do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, nie dłużej jednak niż, przyjmując że po stanie zagrożenia epidemicznego nie zostanie wprowadzony stan epidemii, do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, o ile wcześniej pracownik nie otrzyma nowego orzeczenia.

Przykład 2

Załóżmy, że pracownik z przykładu 1 na początku maja 2022 r. złożył w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz że nowe orzeczenie zostało wydane 6 czerwca 2022 r. na czas nieokreślony i potwierdza lekki stopień niepełnosprawności, który datuje się od 4 lutego 2022 r., przyznany na czas nieokreślony. Pracownik nowe orzeczenie dostarczył pracodawcy 7 czerwca 2022 r. Na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy pracodawca zaliczał pracownika do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym do 6 czerwca 2022 r., natomiast od 7 czerwca 2022 r. zalicza go do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

Przykład 3

Załóżmy, że pracownik z przykładu 1 na początku marca 2022 r. złożył w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia i że nowe orzeczenie potwierdza lekki stopień niepełnosprawności, który datuje się od 4 marca 2022 r., zostało wydane 5 kwietnia 2022 r. na czas nieokreślony. Pracownik nowe orzeczenie dostarczył pracodawcy 6 czerwca 2022 r.

Dotychczas pracodawca na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy zaliczał pracownika do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. Po otrzymaniu od pracownika nowego orzeczenia, co nastąpiło 6 czerwca 2022 r., pracodawca obowiązany jest skorygować stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy tylko do 5 kwietnia 2022 r. mógł uwzględniać pracownika w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, a od 6 kwietnia 2022 r. powinien wliczyć go jako osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim (art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji). Jeśli pracodawca korzystał z dofinansowania do wynagrodzenia tego pracownika, to także musi dokonać korekty jego wysokości.

Przykład 4

Orzeczenie pracownika o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim wydane na czas określony utraciło ważność z dniem 31 marca 2021 r. W maju 2022 r. pracownik złożył w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia. Nowe orzeczenie zostało wydane 6 czerwca 2022 r. na 3 lata i potwierdza umiarkowany stopień niepełnosprawności, który datuje się od 1 grudnia 2021 r. Nowe orzeczenie pracownik 7 czerwca 2022 r. dostarczył pracodawcy.

Pracodawca zgodnie z art. 15h ust. 1 specustawy do 6 czerwca 2022 r. uwzględnił pracownika w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, a od 7 czerwca 2022 r. - jako osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Na podstawie nowego orzeczenia pracodawca może też wliczyć pracownika do stanu zatrudnienia przy zastosowaniu przepisu art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji, czyli w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, czyli od 6 marca 2022 r. do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. W tym przypadku pracodawca musiałby dokonać korekty wcześniejszych rozliczeń z PFRON.

Przykład 5

Orzeczenie pracownika o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym z kodem 02-P (schorzenie szczególne) wydane na czas określony utraciło ważność z dniem 31 grudnia 2021 r. W maju 2022 r. pracownik złożył w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia. Nowe orzeczenie zostało wydane 6 czerwca 2022 r. na 3 lata i potwierdza w dalszym ciągu umiarkowany stopień niepełnosprawności z kodem 02-P, który datuje się od 1 marca 2015 r. Nowe orzeczenie pracownik dostarczył pracodawcy 24 czerwca 2022 r.

Pracodawca na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy do 6 czerwca 2022 r. uwzględnił pracownika w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym z kodem 02-P. Od 7 czerwca do 23 czerwca 2022 r., zgodnie z art. 2a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zaliczał pracownika tylko do zwykłego umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a od 24 czerwca 2022 r. (data wpływu nowego orzeczenia do pracodawcy) - ponownie jako osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym z kodem 02-P (art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji).

 
D.ROZLICZENIA Z PFRON
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Ustalenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Przedłożenie przez pracownika kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, gdy poprzednie wydano na stałe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Prawo do urlopu dodatkowego oraz rozliczenie godzinowe urlopów po utracie stopnia niepełnosprawności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Dodatkowy urlop dla pracownika legitymującego się niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 1.07.2022
Dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Przywrócenie pracownikowi z niepełnosprawnością na jego żądanie skróconych norm czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Praca zdalna i badanie kontroli trzeźwości pracowników wkrótce w Kodeksie pracy - informacja RM
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Godzinowa pula urlopowa po zmianie norm czasu pracy obowiązujących pracownika z niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Zakup smartfona jako urządzenia niezbędnego dla potrzeb życiowych osoby niepełnosprawnej
Serwis Podatkowy nr 1 (313) z dnia 10.01.2022
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, któremu z urzędu zmieniono rentę na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Pozostałe z działu „Rozliczenia z pfron” (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022)
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.