otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.431
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r. Uwaga: Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Rozliczenie niedoborów towarów stwierdzonych podczas prac inwentaryzacyjnych
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
X.RACHUNKOWOŚĆ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Rozliczenie niedoborów towarów stwierdzonych podczas prac inwentaryzacyjnych

Przeprowadzony w grudniu 2021 r. spis z natury towarów magazynowych ujawnił niedobory. Jak ująć w księgach rachunkowych ich rozliczenie w sytuacji uznania części z nich za powstałe w wyniku zdarzenia losowego oraz pozostałej części za powstałe z winy pracownika zakładając, że pracownik zobowiązał się do zwrotu równowartości niedoboru?

Niedobory uznane za niezawinione, powstałe w wyniku zdarzenia losowego, podlegają odniesieniu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Natomiast niedobór powstały z winy pracownika może zostać ujęty na koncie służącym do ewidencji należności od pracowników.

1.1. Ustalenie i ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych

Generalnie inwentaryzacji zapasów (towarów, materiałów czy produktów) w drodze spisu z natury jednostki mogły dokonywać w ostatnim kwartale roku (tj. w okresie od 1 października 2021 r.), a zakończyć prace powinny do 15 stycznia roku następnego (tj. 2022 r.).

Wyjątek stanowią zapasy, których wartość odnosi się w koszty na dzień ich zakupu podlegające spisowi na ostatni dzień roku oraz znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo-wartościową, których inwentaryzację przeprowadza się raz w ciągu 2 lat. Ponadto zapasy towarów i materiałów (opakowań) objęte ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki inwentaryzowane są raz w roku na dowolny moment.

Ustalone podczas prac inwentaryzacyjnych różnice w postaci niedoborów (także nadwyżek) podlegają ujęciu w księgach rachunkowych do czasu ich wyjaśnienia i rozliczenia na specjalnie utworzonych do tego celu kontach w zespole 2, np. 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów" (do rozliczenia nadwyżek może służyć konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek").

W księgach rachunkowych w celu ujęcia niedoboru mogą wystąpić następujące zapisy:

- Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów",
- Ma konto 33 "Towary".

W jednostkach prowadzących ewidencję zapasów w cenach różniących się od cen zakupu (nabycia) równolegle do zaksięgowanego niedoboru trzeba wyksięgować odchylenia od cen ewidencyjnych tych składników, co może przebiegać zapisem:

- Wn/Ma konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów",
- Ma/Wn konto 24-1/0.


1.2. Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

Jak wynika z art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Niezależnie od momentu przeprowadzenia inwentaryzacji, ujawnione w jej toku różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (por. art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Mając na uwadze art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, nakazujący sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym należy przyjąć, że ostateczne rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2021 r. powinno zostać dokonane do 26 marca 2022 r.

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55), różnice inwentaryzacyjne wynikające z porównania wyników spisu z natury z danymi księgowej ewidencji zapasów, pogrupowane według rodzajów zapasów i osób za nie odpowiedzialnych, podlegają przeniesieniu z arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych do zestawienia różnic ilościowych (niedobory, nadwyżki) i zestawienia różnic jakościowych (szkody). Sprawdzone i kompletne zestawienia różnic przekazuje się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej w celu określenia przyczyn powstania różnic i zaproponowania kierownikowi jednostki sposobu ich rozliczenia.

Wyniki rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych komisja inwentaryzacyjna ujmuje w protokole rozliczenia różnic, zawierającym wnioski co do sposobu ich rozliczenia wraz z uzasadnieniem. Może to również nastąpić na odpowiednio rozbudowanym zestawieniu różnic ilościowych i jakościowych. Protokół w celu zatwierdzenia przekazywany jest kierownikowi jednostki.


1.3. Rozliczenie niedoborów w księgach rachunkowych

W księgach rachunkowych rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych następuje pod datą spisu z natury, nie później jednak niż na ostatni dzień roku obrotowego, którego dotyczył spis. Zapisów księgowych dokonuje się na podstawie zatwierdzonego przez kierownika jednostki protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

W ewidencji księgowej ujęcie rozliczenia niedoborów może przebiegać następującymi zapisami:

a) uznane za niezawinione, a także powstałe w wyniku zdarzenia losowego:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 24-1/0;

b) uznane za ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm i limitów:

- Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
- Ma konto 24-1/0;

c) uznane za zawinione bezsporne, w przypadku gdy pracownik wyraził na piśmie zgodę na zwrot ich równowartości:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
- Ma konto 24-1/0;

d) uznane za zawinione sporne, w przypadku gdy pracownik odmówił zgody na zwrot ich równowartości i w związku z tym sprawę skierowano do sądu:

- Wn konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej",
- Ma konto 24-1/0.

Przykład

Podczas inwentaryzacji zapasów towarów (ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo wycenianych według cen zakupu) stwierdzono różnice w postaci niedoborów między stanem magazynowym towarów wynikającym z ksiąg rachunkowych oraz stanem ustalonym na podstawie spisu.

Ustalone różnice oraz sposób ich rozliczenia przedstawiały się następująco:

Spisywany towar Stan wynikający z ksiąg rachunkowych Stan ustalony inwentaryzacją Różnica stanowiąca niedobór Sposób rozliczenia
1. Towar "A" 15.000 zł 12.000 zł 3.000 zł Niedobór uznano za losowy i odpisano go w pozostałe koszty operacyjne.
2. Towar "B" 20.000 zł 18.000 zł 2.000 zł Niedobór zawiniony. Pracownik zobowiązał się do pokrycia straty.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Ustalenie niedoboru towaru "A": 3.000 zł 24-1/0 33/1
2. Ustalenie niedoboru towaru "B": 2.000 zł 24-1/0 33/2
3. Rozliczenie niedoboru towaru "A": 3.000 zł 76-1 24-1/0
4. Rozliczenie niedoboru towaru "B": 2.000 zł 23-4 24-1/0

Księgowania:

Rozliczenie niedoborów w księgach rachunkowych


 
X.RACHUNKOWOŚĆ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Niedobory i nadwyżki towarów ujawnione podczas spisu z natury - ujęcie księgowe do czasu ich rozliczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Roczna inwentaryzacja za 2021 r. - już można rozpocząć pierwsze prace
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Ujawnienie materiałów poprzednio odniesionych w koszty, podczas przeprowadzanej inwentaryzacji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Przygotowanie do inwentaryzacji drogą spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Niedobór zawiniony pozostałych środków trwałych, stwierdzony podczas inwentaryzacji w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Jak udokumentować stany zerowe towarów na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Uproszczenia w zakresie wyceny i ewidencji księgowej towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość”

Podatnicy PIT przekazują Szefowi KAS swoje sprawozdania finansowe za 2020 r. w terminie do 2 sierpnia 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021

Termin ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021

Ewidencja wniesienia dopłat na pokrycie straty bilansowej w innej spółce

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021

Termin przechowywania sprawozdań finansowych za lata ubiegłe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021

Sprzedaż biletów na koncert a ewidencja przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021

Rozliczenie dofinansowania z ZFŚS do zorganizowanego wypoczynku małoletnich dzieci pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021

Inwentaryzacja drogą weryfikacji - podstawa porównania

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021

Wynajem samochodów przez dealera - ujęcie księgowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021

Rozliczanie kontraktów długoterminowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej nieosiągającej przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Kompensata należności i zobowiązań wyrażonych w różnych walutach

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na bhp pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Towary zniszczone podczas ulewy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Ewidencja kosztów napraw gwarancyjnych produktów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Zwrot dopłat wniesionych przez wspólników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Sprawozdanie finansowe wspólnoty przekazywane do Szefa KAS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Umorzenie subwencji z PFR - ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021

Zamknięcie ksiąg przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021

Klasyfikacja kosztów notarialnych przy pracach rozwojowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021

Rozliczanie kosztów wydziałowych na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021

Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021

Zwrot dopłat wniesionych przed zmianą udziałowców

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021

KSR nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności"

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021

Rozliczenie zaliczki przekazanej pracownikowi na firmowe zakupy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021

Nota księgowa dotycząca odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021

Odpisywanie materiałów w koszty w momencie ich zakupu w przypadku usług budowlanych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021

Ostateczne terminy sprawozdawcze dotyczące sprawozdań za 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021

Dywidenda otrzymana przez spółkę z o.o. od innej spółki z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021

Łączne sprawozdanie finansowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021

Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
BI

Serwis Podatkowy

 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.