otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022 r., godz. 14:55
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 73.844
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT
PV
 
 
B.OBRÓT KRAJOWY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT

1. Klasyfikacje stosowane dla celów VAT

Przepisy regulujące stosowanie obniżonych stawek podatkowych oraz zwolnień z podatku VAT, w znacznym stopniu opierają się na klasyfikacjach statystycznych.

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej CN (tzw. CN 2022), które mają również wpływ na przepisy ustawy o VAT w zakresie, w jakim odwołują się one do tej nomenklatury, tj. m.in. przepisy dotyczące obniżonych stawek VAT, zwolnienia z tytułu importu towarów.

Polski Ład Więcej zmian omówiono w nowym serwisie  www.polskilad.gofin.pl

W związku z powyższym w ustawie o VAT (mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 2105 ze zm.), wprowadzono zmiany dostosowawcze, m.in. w załącznikach do ustawy o VAT. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej w tym zakresie czytamy: "(...) Nowa matryca stawek VAT opiera się na Nomenklaturze scalonej (CN) i w konsekwencji na akceptacji dla dynamiki wprowadzanych w niej każdego roku zmian. W związku z powyższym zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN) mogą wiązać się ze zmianami w stawkach VAT na pewne produkty. Wprowadzane niniejszą nowelizacją zmiany zasadniczo wiążą się ze zmianą nazw CN, jednakże w niewielkim zakresie mogą nastąpić zmiany w zakresie stawek obniżonych VAT dotyczących niektórych towarów. Przykładowo pewne przetwory z nieżywych i jadalnych owadów zostały przeniesione do CN 16 z innych działów takich jak CN 18, 19 i 21, co może za sobą pociągać zmianę stawki na ograniczony katalog produktów z tej kategorii (...)".

Przykładowo w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowywanych 5% stawką VAT - od 1 stycznia 2022 r. - zmianie uległo brzmienie m.in. poz. 10, 11 i 21.

Stan prawny obowiązujący
do dnia 31 grudnia 2021 r.
Stan prawny obowiązujący
od dnia 1 stycznia 2022 r.
Poz. CN Nazwa towaru Poz. CN Nazwa towaru
10 ex 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne 10 ex 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne
11 ex 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych - z wyłączeniem:
1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605
11 ex 16 Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:
1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605
21 9619 00 Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału 21 9619 00 Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy (pieluszki) i wkładki do pieluch oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału

Zatem w świetle obowiązujących przepisów identyfikowanie towarów i usług na potrzeby podatku VAT dokonywane jest na podstawie:

 • unijnej Nomenklatury scalonej CN 2022 (CN) lub PKOB - w zakresie dotyczącym towarów oraz
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) - w odniesieniu do usług.

Nomenklatura scalona (CN) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Nadzór nad nomenklaturą CN sprawuje Komisja Europejska. Dzieli się na sekcje, działy, pozycje i podpozycje. Oprócz wykazu towarów zawiera również przepisy wstępne, uwagi do sekcji i działów oraz przepisy odnoszące się do podpozycji CN.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu przy czym, pod pojęciem produktów, rozumie się wyroby i usługi.

Usługi według PKWiU stanowią wszelkie czynności świadczone na rzecz:

 • jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.


2. Zasady korzystania z klasyfikacji CN

Określając wysokość stawki VAT podatnik musi przede wszystkim ustalić, co jest przedmiotem sprzedaży: towar czy usługa.

W przypadku sprzedaży towaru należy go sklasyfikować według Nomenklatury scalonej CN 2022 (ewentualnie PKOB), natomiast usługi klasyfikowane są na podstawie PKWiU 2015.

Z komunikatu MF z dnia 16 grudnia 2021 r. (dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/clo/wyjasnienia/zmiany-w-nomenklaturze-cn/) wynika, że zmiany w nomenklaturze CN są konsekwencją zmian w ogólnoświatowej nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego - tzw. HS 2022, które są przeprowadzane co 5 lat.

Jeżeli podatnik zna symbol towaru według CN 2021, to może skorzystać z tablic korelacyjnych dostępnych na portalu podatki.gov.pl w zakładce "Cło."

Tablice korelacyjne dotyczące kodów taryfy celnej na rok 2022 oraz listy nowych i usuniętych kodów, a także kodów ponownie użytych, są dostępne na stronie (https://www.podatki.gov.pl/clo/zintegrowana-taryfa-celna/nomenklatura-taryfowa-i-wtc/tablice-korelacyjne/).


3. WIS jako decyzja ustalająca wysokość stawki VAT

W przypadku trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi podatnik może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług zawierającą:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi;

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć pojedynczego towaru lub usługi, albo towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Regulacje prawne w zakresie wydawania, stosowania i obowiązywania WIS określone są w art. 42a-42h ustawy o VAT.

Na mocy art. 42b ust. 1 ustawy o VAT, z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej mogą występować podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej oraz podmioty dokonujące dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Informację stawkową otrzymają również osoby lub firmy biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z tym zamówieniem.

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. (Dz. U. poz. 2109).

Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. Natomiast w przypadku wniosku dotyczącego kilku towarów i usług składających się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu opłata ustalana jest jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby podanych we wniosku towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy, na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (art. 42d ust. 1 i 2 ustawy o VAT).

Wiążąca informacja stawkowa jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony, jeżeli konieczne będzie uzupełnienie wniosku np. o próbki towaru lub też przeprowadzenie specjalistycznych badań. Uzupełnienia wniosku należy dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym organ powiadomi wnioskodawcę wydanym postanowieniem.

Nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie, sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty, w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W takich sytuacjach wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie (art. 42b ust. 8a i 8b ustawy o VAT).

Ponadto, na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), od 1 stycznia 2022 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawrzeć z inwestorem, na jego wniosek, umowę w sprawie skutków podatkowych inwestycji planowanej lub rozpoczętej na terytorium Polski, tzw. porozumienie inwestycyjne (PI). Porozumienie inwestycyjne służy realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego dla określonego kręgu podmiotów (inwestorów zdefiniowanych w przepisach Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 42b ust. 8aa ustawy o VAT, obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., organ podatkowy nie wydaje WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego porozumienia inwestycyjnego, o którym mowa w art. 20zt pkt 4 Ordynacji podatkowej tj. obejmującego opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę VAT, czyli elementy, które są przedmiotem WIS wydawanych w trybie ustawy o VAT. Na postanowienie Dyrektora KIS o odmowie wydania WIS w takiej sytuacji, wnioskodawcy przysługuje zażalenie.

Wydane przez Dyrektora KIS wiążące informacje stawkowe są zamieszczane wraz z wnioskami o ich wydanie po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. Zamieszcza się tam również decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje Dyrektora KIS o zmianie WIS.

Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z informacjami dodatkowymi umieszczonymi w decyzjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej WIS są ważne, jeśli w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o których mowa w art. 43-81art. 113 ustawy o VAT albo w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ustawy. Przy czym podkreślono, że w zakresie wyeliminowania albo zastosowania zwolnienia od podatku, podatnik może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KIS.

Uwaga

Wiążąca informacja stawkowa jest nie tylko ochroną dla adresatów WIS, ale z ochrony tej korzystać mogą również inni podatnicy - pod warunkiem, że przedmiotem tych transakcji są towary i usługi tożsame z tymi, które są przedmiotem WIS.

Z kolei, jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, wydany WIS nie ma mocy wiążącej.

Przypomnijmy, że nadużycie prawa to dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Warto dodać, że WIS oraz decyzje Szefa KAS i Dyrektora KIS o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Natomiast, jeżeli w okresie 5-letniej ważności WIS nastąpi zmiana przepisów ustawy o VAT w zakresie towaru/usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS stanie się niezgodna z tymi przepisami (przykładowo zmieniona zostanie wysokość stawki dla danego towaru/usługi) to zastosowanie znajdzie art. 42h ust. 1 ustawy o VAT, tj. wydana WIS wygaśnie z mocy prawa.


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
 
PV

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.