otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022 r., godz. 14:55
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 73.844
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zmian w amortyzacji dokonuje się z początkiem nowego ...
PPD
 
Przegląd Podatku Dochodowego
 
V.MAJĄTEK TRWAŁY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zmian w amortyzacji dokonuje się z początkiem nowego roku podatkowego

Ustawodawca przewidział dokonywanie pewnych modyfikacji w zakresie amortyzacji. Do niektórych z nich podatników obligują przepisy, inne zaś są wynikiem ich autonomicznej decyzji. Bez względu na przyczynę, zmian w amortyzacji dokonuje się z początkiem nowego roku podatkowego.

1.1. Obowiązkowe przejście z metody degresywnej na liniową

Przy amortyzacji środka trwałego metodą degresywną przewidzianą dla składników zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w specyficzny sposób określony w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop. Polega on na tym, że przy zastosowaniu stawki podanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 2,0, podatnik ustala odpisy:

 • w pierwszym roku używania środka trwałego - od jego wartości początkowej,
 • w latach następnych - od jego wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat jego używania.

Poczynając od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową określoną w art. 22i updof i art. 16i updop.

Kalkulatory Kalkulator amortyzacji metodą degresywną
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Przykład

W marcu 2020 r. podatnik kupił i przyjął do używania oraz ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych samochód ciężarowy o wartości początkowej 90.000 zł. Postanowił go amortyzować metodą degresywną, przy zastosowaniu współczynnika 2,0. Dotychczasowa amortyzacja metodą degresywną miała następujący przebieg:

 • 2020 r.: [(90.000 zł x 40%) : 12 m-cy] x 9 m-cy = 27.000 zł,
 • 2021 r.: (90.000 zł - 27.000 zł) x 40% = 25.200 zł.

W 2022 r. amortyzacja przy zastosowaniu metody degresywnej byłaby niższa od amortyzacji dokonanej metodą liniową, gdyż wyniosłaby 15.120 zł. Zatem od 1 stycznia 2022 r. podatnik będzie amortyzować samochód metodą liniową przy zastosowaniu 20% stawki amortyzacyjnej. Przebieg tej amortyzacji będzie przebiegał następująco:

 • 2022 r.: 90.000 zł x 20% = 18.000 zł,
 • 2023 r.: 90.000 zł x 20% = 18.000 zł,
 • 2024 r.: 90.000 zł - 88.200 zł = 1.800 zł (w tym roku środek trwały zostanie całkowicie zamortyzowany).

Należy pamiętać, że metody degresywnej nie stosuje się do końca amortyzacji środka trwałego, podatnicy dokonujący amortyzacji tą metodą na początek każdego roku podatkowego muszą ustalić, czy będą mogli ją nadal stosować.


1.2. Zmiana stawki amortyzacyjnej

W odniesieniu do tzw. liniowej metody amortyzacji, o której mowa w art. 22i ust. 1 updof i art. 16i ust. 1 updop, ustawodawca przewidział możliwość zmiany podstawowej stawki amortyzacyjnej. Jak wynika z art. 22i ust. 5 updof i art. 16i ust. 5 updop, podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (zwanym dalej Wykazem) stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Przyjmuje się, że "zmiana stawki", o której mowa w powołanych przepisach, to zarówno jej obniżenie, jak i podwyższenie stawki wcześniej obniżonej, przy czym podwyższenie jest możliwe do wysokości stawki z Wykazu.

Wysokość obniżenia lub podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego jest dowolna i pozostaje w gestii podatnika (z zastrzeżeniem dotyczącym stawki wynikającej z Wykazu). Organy podatkowe potwierdzają, że podatnicy stosując tzw. metodę liniową, mają prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu (nawet do 0%). Takie stanowisko wyraził np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 września 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.256.2020.1.DK.

Przykład

W grudniu 2020 r. podatnik kupił urządzenie i wprowadził je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jego wartość początkową ustalił na kwotę 108.000 zł. Stawka amortyzacyjna z Wykazu dla tego urządzenia wynosi 20%. Roczny odpis amortyzacyjny w 2021 r. wyniósł 21.600 zł (108.000 zł x 20%).

Ze względu na zamiar rozliczenia straty podatkowej z lat ubiegłych, od 1 stycznia 2022 r. podatnik obniżył stawkę amortyzacyjną do 0%. W 2022 r. nie będzie miał kosztów z tytułu amortyzacji przedmiotowego urządzenia.

Zdaniem organów podatkowych (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.69.2021.2.ES) ustawodawca jasno określił w art. 22i ust. 5 updof i art. 16i ust. 5 updop, kiedy może nastąpić obniżenie stawki z Wykazu, stwierdzając, że zmiany stawki w odniesieniu do:

 • środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji - dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji,
 • środków pozostających już w ewidencji - dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Wyrażenie "następny", zdaniem organu podatkowego, oznacza każdy następny rok podatkowy po obecnym. Tak więc zmiany stawek amortyzacyjnych można dokonać tylko na początku każdego roku podatkowego. Oznacza to, że zmiany stawki amortyzacyjnej nie można dokonać "wstecz".

Zmiany stawki, o której mowa w art. 22i ust. 5 updof i art. 16i ust. 5 updop, nie stosuje się do środków trwałych wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której przychody/dochody podlegają:

 • zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym - w okresie korzystania z takiego zwolnienia (np. działalność w SSE),
 • opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych - w okresie tego opodatkowania (w przypadku podatników PIT).

Tak wynika z art. 22i ust. 8 updof i art. 16i ust. 8 updop, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Przy czym wyłączenie to dotyczy środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po dniu 31 grudnia 2020 r. (art. 14 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 2123).


1.3. Stosowanie współczynnika podwyższającego

Stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT można podwyższyć o współczynnik nie wyższy niż 2,0, o ile są one poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Dopuszczalność podwyższania stawek amortyzacyjnych przewidziano w art. 22i ust. 2 pkt 3 updof i art. 16i ust. 2 pkt 3 updop. Podatnik może też zrezygnować ze stosowania przyjętego wcześniej współczynnika podwyższającego.

Podatnicy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (art. 22i ust. 4 updof i art. 16i ust. 4 updop).

Zgodnie z objaśnieniami do Wykazu (znajdującymi się na końcu załącznika nr 1 do obu ustaw o podatku dochodowym), przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 KŚT poddane szybkiemu postępowi technicznemu rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

Przykład

W listopadzie 2021 r. podatnik kupił i przyjął do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych maszynę o wartości początkowej 160.000 zł. W 2021 r. stosował stawkę z Wykazu, która wynosi 14%. Miesięczny odpis amortyzacyjny w 2021 r. wyniósł 1.866,67 zł (160.000 zł x 14% : 12 m-cy).

Maszynę tę (grupa 5 KŚT) można uznać za urządzenie poddane szybkiemu postępowi technicznemu. Podatnik podjął decyzję, że od 1 stycznia 2022 r. podwyższy stawkę amortyzacyjną o współczynnik 2,0. Zastosowanie współczynnika oznacza amortyzację tego środka trwałego według 28% stawki amortyzacyjnej. Miesięczny odpis amortyzacyjny od stycznia 2022 r. wynosi 3.733,33 zł (160.000 zł x 28% : 12 m-cy).


1.4. Wybór częstotliwości dokonywania odpisów

Stosownie do art. 22h ust. 4 updof i art. 16h ust. 4 updop, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych:

 • w równych ratach co miesiąc albo
 • w równych ratach co kwartał, albo
 • jednorazowo na koniec roku podatkowego.

W ramach tej samej metody amortyzacji podatnik może w poszczególnych latach podatkowych zmieniać częstotliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, np. w jednym roku podatkowym może dokonywać odpisów jednorazowo na koniec roku, a w następnym roku co miesiąc. Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych może być różna.

Przykład

W 2021 r. podatnik kupił maszynę produkcyjną. Środek trwały jest amortyzowany metodą liniową, przy zastosowaniu stawki z Wykazu. W 2021 r. odpisy amortyzacyjne były dokonywane co miesiąc. W 2022 r. przedsiębiorca może w dalszym ciągu dokonywać odpisów amortyzacyjnych co miesiąc, albo zmienić częstotliwość ich dokonywania i amortyzować środek trwały co kwartał lub jednorazowo na koniec roku.


 
V.MAJĄTEK TRWAŁY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PPD

Roczne spisy treści

 
 
PPD

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.