otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.01.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.431
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 31 stycznia 2022 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2021 r. Uwaga: Przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus do 31 stycznia br. dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2021 r. 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co ze ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
E.PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co ze środkami zgromadzonymi na rachunku PPK?

Pracownik będący uczestnikiem PPK zamierza rezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Jakich formalności powinien dopełnić? Co ze środkami zgromadzonymi na jego rachunku PPK?

Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jest dobrowolne, co oznacza że uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w tym programie. Odbywa się to na podstawie pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożonej przez uczestnika PPK podmiotowi zatrudniającemu (art. 23 ust. 2 ustawy o PPK). Taka deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz jego oświadczenie o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Wzór deklaracji określa załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w tej sprawie (Dz. U. 2019 r. poz. 1102).

Po złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK podmiot zatrudniający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej złożenia, poinformować o tym fakcie wybraną instytucję finansową (art. 23 ust. 3 ustawy o PPK).

Rezygnacja uczestnika PPK z dokonywania wpłat do PPK w praktyce nie oznacza wypisania go z programu. Taka osoba pozostaje uczestnikiem PPK, z tym że jej rachunek w instytucji finansowej nie jest zasilany żadnymi wpłatami.

Ważne: Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który zrezygnował z ich dokonywania, począwszy od miesiąca, w którym złożył on stosowną deklarację; wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi (art. 23 ust. 4 ustawy o PPK).

Złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za osoby, które złożyły taką deklarację (art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o PPK).

Na oszczędności gromadzone na rachunku uczestnika PPK składają się wpłaty uczestnika PPK wynoszące co do zasady od 2% do 4% wynagrodzenia oraz wpłaty podmiotu zatrudniającego w wysokości od 1,5% do 4% wynagrodzenia. Rachunek ten zasilają też środki pochodzące z Funduszu Pracy, tj. jednorazowa wpłata powitalna i dopłaty roczne.

Uczestnik PPK, rezygnując z dalszego dokonywania wpłat do PPK, ma do wyboru dwie opcje jeśli chodzi o zgromadzone oszczędności, tj.:

 • pozostawić dotychczas zgromadzone środki na rachunku PPK,
 • złożyć wniosek o zwrot dotychczas dokonanych wpłat do PPK - bezpośrednio w instytucji finansowej obsługującej rachunek uczestnika.

W pierwszym przypadku środki te nadal będą inwestowane aż do ukończenia przez uczestnika PPK 60. roku życia, kiedy to nastąpi ich wypłata na zasadach określonych w art. 99 ustawy o PPK. Natomiast w drugim nastąpi wypłata zgromadzonych środków, przy czym uczestnik PPK nie otrzyma ich w całości. Zwrot środków jest dokonywany na zasadach określonych w art. 105 ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem:

 • całość środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez uczestnika PPK jest przekazywana na wskazany przez niego rachunek bankowy; od dochodu od tej kwoty uczestnik PPK będzie zobowiązany zapłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy,
 • 30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez podmiot zatrudniający zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, przy czym będą one zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym wpłata ta zostanie przekazana do ZUS (kwota ta będzie stanowiła przychód FUS); od tej części uczestnik PPK nie zapłaci ww. podatku,
 • 70% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez podmiot zatrudniający trafi na wskazany przez uczestnika PPK rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej; od dochodu od tej części uczestnik PPK będzie zobowiązany zapłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy,
 • całość środków sfinansowanych przez budżet państwa z Funduszu Pracy, tj. wpłata powitalna i dopłaty roczne, zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy (kwota ta będzie stanowiła przychód Funduszu Pracy), od tej części uczestnik PPK nie zapłaci ww. podatku.
Przykład

Na rachunku uczestnika PPK w instytucji finansowej zaewidencjonowano:

 • wpłaty sfinansowane przez pracodawcę w łącznej wysokości 1.274,70 zł,
 • wpłaty sfinansowane przez uczestnika PPK w łącznej wysokości 1.699,60 zł,
 • wpłatę powitalną i dopłatę roczną sfinansowane z budżetu państwa w łącznej wysokości 490 zł.

W przypadku rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, przyjmując dla ułatwienia, że cena zakupu i odkupienia jednostek uczestnictwa jest taka sama:

 • kwota 1.699,60 zł oraz 70% z kwoty 1.274,70 zł zostaną przekazane na wskazany przez uczestnika PPK rachunek bankowy,
 • 30% z kwoty 1.274,70 zł zostanie zaewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 490 zł zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy (jako przychód Funduszu Pracy).

Gdyby zgromadzone środki wypracowały zysk, to od części bezpośrednio przypadającej uczestnikowi PPK zapłaciłby on 19% zryczałtowany podatek.


Zwracamy uwagę!
Uczestnik PPK, który wcześniej zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK może w każdym czasie zmienić swoją decyzję i wznowić ich realizację. W takim przypadku niezbędne będzie złożenie podmiotowi zatrudniającemu wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Taki wniosek - podobnie jak deklaracja rezygnacji - ma skutek natychmiastowy, co oznacza, że pracodawca będzie naliczał i pobierał wpłaty do PPK za tego uczestnika, począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie po złożeniu wniosku, a następnie przekazywał je do instytucji finansowej.

 
E.PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Pracownicze Plany Kapitałowe”

Obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021

Możliwość zmiany przez uczestnika PPK sposobu inwestowania środków gromadzonych na rachunku PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021

Ważność złożonej przez osobę zatrudnioną deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK, z uwzględnieniem stanowiska PFR na pytanie naszego Wydawnictwa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021

Pierwsza wpłata do PPK nowo zatrudnionego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021

Obniżenie wpłaty do PPK na podstawie deklaracji uczestnika PPK, z uwzględnieniem stanowisk PFR na pytania naszego Wydawnictwa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021

Co z wpłatą do PPK pobraną z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK w razie jego śmierci?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021

Podział środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK w razie rozwodu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021

Wpływ uczestnictwa pracownika w PPK na wysokość kwoty wolnej od potrąceń

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021

Zadeklarowanie dodatkowej wpłaty do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021

Nie zawsze podmiot zatrudniający przekaże zaległe wpłaty do PPK na rachunek instytucji finansowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021

W okresie stanu epidemii z powodu COVID-19 wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na PUE ZUS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z obowiązku wdrożenia PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021

Czy cudzoziemiec zatrudniony w Polsce może przystąpić do PPK?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021

Skutki złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK przez pracownika mikroprzedsiębiorcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022

Dalsze zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK przez prowadzącego PPE

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022

Przesunięcie terminu dokonania wpłaty do PPK, gdy przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021

Wyższa kwota wynagrodzenia umożliwiająca uczestnikowi PPK obniżenie wysokości wpłaty podstawowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.