otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.09.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 77.899
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zapłata zaległych składek ZUS za byłego pracownika a ...
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
VI.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 2.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zapłata zaległych składek ZUS za byłego pracownika a przychód w PIT

Pracodawca dokonał wpłaty zaległych składek do ZUS w związku z nieuwzględnieniem w ubiegłych latach w podstawie wymiaru składek dodatkowego składnika wynagrodzenia wypłacanego pracownicy, z którą na początku 2021 r. została rozwiązana umowa o pracę. Z uwagi na brak kontaktu z tą osobą, pracodawca całą zaległość składkową (w tym składki finansowane przez ubezpieczonego) uregulował z własnych środków firmowych. Czy kwota składek, które powinny być sfinansowane przez ubezpieczoną, a których płatności dokonał pracodawca, stanowi dla tej osoby (byłej pracownicy) przychód? Czy w związku z tym pracodawca powinien wystawić PIT-11?

Zdaniem organów podatkowych, kwota składek ZUS, które powinny być sfinansowane przez osobę ubezpieczoną, a których płatności dokonał pracodawca (były pracodawca), stanowi przychód w PIT.

W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przychodem podatkowym jest więc każde przysporzenie majątkowe podatnika mające wymiar w pieniądzu bądź w postaci świadczeń (w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń). Przysporzenie majątkowe może polegać na zwiększeniu majątku podatnika lub uniknięciu wydatku, jaki podatnik musiałby ponieść, aby uzyskać określone świadczenie.

Kwestia, czy zapłata przez pracodawcę (byłego pracodawcę) zaległych składek ZUS za pracownika (byłego pracownika) skutkuje powstaniem u tej osoby przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, jest różnie interpretowana.

Organy podatkowe od lat konsekwentnie uznają, że w sytuacji gdy pracodawca zapłaci zaległe składki ZUS za pracownika (byłego pracownika) w części, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być one sfinansowane przez ubezpieczonego, u tej osoby powstaje przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF.

U osób, które nadal są zatrudnione u tego pracodawcy jest to przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. Pracodawca, w miesiącu wpłaty zaległych składek do ZUS, powinien ich wartość (tj. w części, która powinna być sfinansowana przez pracownika), doliczyć do innych przychodów osiągniętych przez pracownika w tym miesiącu i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek.

Natomiast w przypadku byłych pracowników, którzy nie dokonali zwrotu byłemu pracodawcy zapłaconych za nich składek, ich wartość generuje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF. Od przychodu tego były pracodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek. Powinien wykazać ten przychód w informacji PIT-11, sporządzonej za rok podatkowy, w którym wpłacił zaległe składki do ZUS. Były pracownik powinien rozliczyć ten przychód w swoim zeznaniu rocznym.

Tak uznał niedawno Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 6 lipca 2021 r., nr 0113-KDWPT.4011.71.2021.2.MG. Czytamy w niej m.in., że:

"(...) do przychodu należy zaliczyć każdy rodzaj świadczenia, które dana osoba (podatnik) otrzymuje kosztem majątku innej osoby. Takim świadczeniem jest m.in. wykonanie zobowiązania danej osoby przez inny podmiot (np. zapłacenie składek przez płatnika środkami z jego majątku w sytuacji, gdy winny one być sfinansowane środkami podatnika - tutaj Wnioskodawczyni).

W świetle powyższego, zapłacenie ze środków płatnika kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w części, w której powinny być pokryte z dochodu Wnioskodawczyni (ubezpieczonej), skutkuje powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawczyni.

(...) Kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła zależy od tego, czy beneficjentem przychodu jest osoba, którą w chwili opłacenia ww. składek łączy ze świadczeniodawcą stosunek prawny, czy też nie. (...)"

Podobnie wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 10 sierpnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-4011.413.2020.2.GG, z 12 lipca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.303.2019.1.GG czy z 31 maja 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.230.2019.1.ES.

Z takim stanowiskiem nie zgadzają się sądy administracyjne. W ich ocenie, zapłata zaległych składek ZUS za pracownika/byłego pracownika nie skutkuje powstaniem u tej osoby przychodu w rozumieniu ustawy o PDOF (patrz: np. wyrok NSA z 21 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 972/17 i z 19 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 864/17, czy WSA w Kielcach z 2 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 119/20).

Podsumowując:

Jak widać, organy podatkowe nie zmieniły swojego (ugruntowanego) stanowiska w omawianej sprawie. Zatem, jeżeli pracodawca, który dokonał płatności zaległych składek ZUS za byłego pracownika, nie chce narazić się na spór z organami podatkowymi, powinien sporządzić dla niego informację PIT-11, w której wykaże zapłaconą kwotę zaległych składek ZUS (w części, która powinna zostać sfinansowana przez byłego pracownika).

Artykuły powiązane tematycznie:
Sfinansowanie zaległych składek ZUS pracownikom a przychód podatkowy
Serwis Podatkowy nr 1 (301) z dnia 10.01.2021
Opłacenie zaległości powstałych w związku z zaniżeniem podstawy wymiaru składek ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie wstecznego objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Korekta rozliczeń w związku z wypłatą zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych zaległych składek ZUS zapłaconych za pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Zwolnienie na mocy specustawy z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Bony świąteczne dla pracowników - rozliczenie podatkowe, składki ZUS i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Wpłaty do PPK - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Zapłata zaległych składek ZUS po sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych korygujących
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Pozostałe z działu „Podatek dochodowy od osób fizycznych” (Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021)
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Najpopularniejsze w dziale „Podatek dochodowy od osób fizycznych”

Podatek od nieruchomości rozłożony na raty - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Wydatki związane z używaniem mikrosamochodu a prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Koszty studiów podyplomowych prezesa zarządu sfinansowane przez spółkę a PIT i ZUS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Montaż fotowoltaiki i pompy ciepła w nowo budowanym domu a prawo do ulgi termomodernizacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Odliczanie wydatków na zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi w ramach ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Zaliczki na podatek nieprzekraczające 1.000 zł

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej jednego z małżonków a koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Sprzedaż nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej a PIT - interpretacja ogólna Min. Fin.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

PIT-2020 - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Dochody z działalności nierejestrowej w zeznaniu podatkowym PIT-36

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Zawieszenie działalności opodatkowanej podatkiem liniowym a wspólne rozliczenie małżonków

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Ulga na dzieci u podatnika korzystającego z ulgi dla młodych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Nieodliczona w całości kwota wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Otrzymanie dotacji po skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Przekazanie towarów między firmami małżonków a koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Dodatek covidowy wypłacany lekarzom - moment powstania przychodu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Zapomoga z tytułu zachorowania na COVID-19 a PIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Odszkodowanie za usunięcie roślinności a PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Przychody ze sprzedaży złomu z majątku prywatnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Rozliczenie podatku dochodowego po śmierci wspólnika spółki cywilnej oraz spółki jawnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Towary otrzymane w darowiźnie a koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Ulga mieszkaniowa jest prawem majątkowym, które przechodzi na spadkobierców - wyrok NSA

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych a opodatkowanie ryczałtem - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Wniosek pracownika o niestosowanie ulgi dla młodych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na samochód ciężarowy a dodatkowe badanie techniczne

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Wpłata ryczałtu po terminie a skuteczny wybór tej formy opodatkowania - wyjaśnienie Min. Fin.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Ustalenie daty powstania niepełnosprawności na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Działy specjalne produkcji rolnej rozliczane przy zastosowaniu norm szacunkowych a zeznanie podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Wynagrodzenie z umowy o dzieło otrzymane po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.