otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 29.09.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 77.899
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Skutki przekroczenia limitu przychodów uprawniającego do stosowania 9% ...
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
V.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
 2.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Skutki przekroczenia limitu przychodów uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT

Spółka z o.o. będąca w 2021 r. małym podatnikiem dla celów CIT, opłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy według 9% stawki CIT. Spółka przewiduje, że wysokość jej przychodów we wrześniu br. przekroczy limit przychodów uprawniających do stosowania tej stawki podatku. Od którego miesiąca spółka powinna stosować 19% stawkę CIT? Czy w takim przypadku spółka będzie zobowiązana skorygować zapłacone zaliczki na podatek dochodowy i zapłacić odsetki od tych zaliczek?

Spółka powinna stosować stawkę 19% już do zaliczek za wrzesień br. Dotychczasowe zaliczki nie podlegają korekcie.

Podstawowa stawka CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatnicy mogą jednak stosować preferencyjną, 9% stawkę podatku - w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli:

 • ich przychody osiągnięte w roku podatkowym (tu: w 2021 r.) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł); w 2021 r. limit ten wynosi 9.097.000 zł,
 • posiadają status małego podatnika lub są podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkami, które tu pomijamy).

Tak wynika z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.

Podatnicy uprawnieni do stosowania 9% stawki CIT mogą również obliczać zaliczki przy zastosowaniu tej preferencyjnej stawki za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły ww. limitu 2.000.000 euro. Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania podstawowej stawki podatku (art. 25 ust. 1g ww. ustawy).

W omawianej sytuacji spółka przewiduje, że uzyskane przez nią przychody przekroczą ww. limit przychodów (2.000.000 euro/9.097.000 zł) we wrześniu br. Zatem, spółka utraci prawo do stosowania 9% stawki CIT już przy opłacaniu zaliczki za wrzesień 2021 r. W konsekwencji, przy ustalaniu miesięcznej zaliczki za wrzesień br., spółka powinna zastosować 19% stawkę CIT.

Podobny wniosek wypływa z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 14 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.162.2021.2.MZA, w której czytamy:

"(...) w okresie (miesiącu/kwartale), w którym suma przychodów przekroczy limit 1.200.000 euro (obecnie 2.000.000 euro - przyp. red.), nie jest już możliwe stosowanie stawki 9%.

(...) Ustawodawca wskazał (...), że skoro uprawnienie do stosowania stawki preferencyjnej możliwe jest tylko w okresie (miesiącach/kwartałach), w których suma przychodów nie przekracza limitu 1.200.000 euro (obecnie 2.000.000 euro - przyp. red.), to od następnego miesiąca/kwartału, po miesiącu/kwartale, w którym takie uprawnienie było jeszcze możliwe, należy stosować stawkę podstawową 19%.

(...) w przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę limitu uprawniającego do stosowania obniżonej stawki podatku, będzie on obowiązany do obliczania zaliczek wg wyższej 19% stawki począwszy od kwartału, w którym przekroczenie nastąpiło (...)."

W przypadku przekroczenia limitu przychodów, uprawniających do stosowania 9% stawki CIT i "przejścia" na 19% stawkę, spółka nie będzie musiała korygować zaliczek na podatek dochodowy opłacanych według 9% stawki CIT. Były one bowiem ustalane w prawidłowej wysokości (spółce przysługiwało prawo do stosowania preferencyjnej stawki podatku). Spółka nie jest także zobowiązana do zapłaty z tego tytułu odsetek. Tak też wynika m.in. z ww. interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 14 lipca 2021 r.

 
V.PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
 2.Odpowiedzi na pytania Czytelników
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Artykuły powiązane tematycznie:
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a limit przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Limit przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Stosowanie 9% stawki CIT - odpowiedź na interpelację poselską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Ustalanie limitu przychodów przez podatników CIT na potrzeby stosowania 9% stawki podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Utrata prawa do 9% stawki CIT w trakcie roku podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Stawka CIT przy przeniesieniu praw autorskich do wytworzonego oprogramowania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Stosowanie 9% stawki CIT w 2021 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Stosowanie preferencyjnej stawki CIT - odpowiedź na zapytanie poselskie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Czy przychody uzyskane z działalności rolniczej mają wpływ na prawo stosowania 9% stawki CIT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Limity przychodów na potrzeby ustalenia statusu małego podatnika oraz stosowania 9% stawki CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Pozostałe z działu „Podatek dochodowy od osób prawnych” (Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021)
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Najpopularniejsze w dziale „Podatek dochodowy od osób prawnych”

Obniżenie kapitału zakładowego bez wynagrodzenia a przychód podatkowy - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Kiedy spółka jest spółką nieruchomościową dla celów CIT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego a CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Przychody i koszty partnera programu unijnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu przedawnionego zobowiązania - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Otrzymanie dofinansowania do kosztów szkolenia ze środków EFS - skutki w CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Podatkowe skutki częściowego wycofania wkładu wniesionego do spółki komandytowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Wydatki na zakup sprzętu medycznego dla pracowników w związku z COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Ubezpieczenie samochodu osobowego - koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Czy rozwiązana rezerwa stanowi przychód podatkowy?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Potrącenie kaucji gwarancyjnej a zatory płatnicze w CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Zapłata na rachunek spoza białej listy na rzecz podatnika zwolnionego z VAT - ujęcie wydatku w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021

Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS finansowanych przez pracowników - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Koszty bezpośrednie związane z przychodem poprzedniego roku - rozliczenie dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usługi budowlanej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Zakup polisy ubezpieczeniowej nieruchomości zabezpieczającej kredyt

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021

Odsetki i opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania a CIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Wypłata zysku spółki komandytowej oraz wystąpienie wspólnika z takiej spółki

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Dotacja otrzymana z gminy - skutki w CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Uprzednie porozumienia cenowe uzyskane przez wspólników spółki komandytowej a ochrona spółki - odpowiedź na interpelację poselską

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wpłat na PPK od wynagrodzeń członków rady nadzorczej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021

Brak faktury a ujęcie wydatku w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021

Przekazanie na kapitał rezerwowy zysku przeznaczonego wcześniej na wypłatę dywidendy a CIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Zapłata na rachunek spoza białej listy w ramach dobrowolnego MPP oraz poprzez kompensatę a koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Usługi niematerialne po Brexicie a podatek u źródła

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Rozliczenie w CIT-8 za 2020 r. zaliczek na podatek opłacanych w uproszczonej formie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym od kwoty VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021

Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia skarbowych papierów wartościowych - interpretacja ogólna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Ważność certyfikatu rezydencji - dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021

Przychody z zysków kapitałowych - autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.