otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.09.2021 r., godz. 00:11
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 77.916
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Wydatki na artykuły spożywcze dla pracowników i kontrahentów
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
A.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Wydatki na artykuły spożywcze dla pracowników i kontrahentów

1. Zakup artykułów spożywczych w świetle prawa podatkowego

Według § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje (np.  soki owocowe, wodę mineralną, kawę zbożową albo naturalną, herbatę), natomiast pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. W niniejszym artykule pomijamy zagadnienie napojów i posiłków profilaktycznych, a zajmiemy się powszechnie nabywanymi artykułami spożywczymi, w tym wodą i innymi napojami "do biura".

Z punktu widzenia podatku dochodowego kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów wyłączone (por. art. 15 ust. 1 updop oraz art. 22 ust. 1 updof). Wśród wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił m.in. koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (por. art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof).

Przepisy podatkowe nie definiują jednak pojęcia "reprezentacja". Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Reprezentacja to każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika w celu wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika. Przy czym, działania reprezentacyjne podejmowane są w stosunku do podmiotów lub ich przedstawicieli zewnętrznych. Pojęcie reprezentacji nie obejmuje natomiast tych działań, które są podejmowane w stosunku do własnych pracowników.

Dlatego też organy podatkowe akceptują możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z nabyciem artykułów spożywczych udostępnianych w siedzibie jednostki podczas spotkań, narad, w trakcie których omawiane są istotne sprawy z punktu widzenia bieżącej i przyszłej działalności jednostki oraz w ogólnodostępnych przestrzeniach wspólnych, np. w kuchniach pracowniczych, pomieszczeniach socjalnych. Produkty te, w tym przypadku, nie noszą znamion "okazałości", ani "wykwintności". Tym samym, tego rodzaju wydatki nie stanowią kosztów reprezentacji i mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

KISW świetle najnowszych interpretacji podatkowych również wydatki na artykuły spożywcze udostępniane zleceniobiorcom/współpracownikom jednostki można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Wynika tak z interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.6.2021.2.ŚS oraz z 1 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.7.IM. Przy czym pozytywna dla podatnika interpretacja z 1 marca 2021 r. została wydana dopiero po wyroku WSA uchylającym interpretację indywidualną.

Należy jednak podkreślić, że stanowisko organów podatkowych w kwestii ujmowania w kosztach uzyskania przychodów artykułów spożywczych udostępnianych zleceniobiorcom/współpracownikom zmieniało się na przestrzeni lat i dopiero w przyszłości może się okazać, która z opinii zostanie utrzymana.


2. Prawo do odliczenia VAT od zakupu artykułów spożywczych

KISJak wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2021 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.2.2021.2.IG, w zakresie w jakim zakupione towary i usługi (tutaj: artykuły spożywcze) są związane z działalnością opodatkowaną podatnika w sposób pośredni, to na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach.

W opinii Dyrektora KIS zawartej w ww. interpretacji podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów artykułów spożywczych, takich jak: soki, słodycze, owoce, jogurty, udostępnianych w przestrzeni wspólnej, w tym w kuchniach pracowniczych czy pomieszczeniach socjalnych. Zakupy te służą bowiem zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników, osób współpracujących ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jej kontrahentów i odbywają się bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatnikowi przysługuje natomiast prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów artykułów spożywczych, takich jak: woda, mleko, kawa, herbata, cukier, woda mineralna, udostępnianych swoim pracownikom i współpracownikom w czasie pracy. Nabywane przez jednostkę ww. artykuły spożywcze przeznaczone są bowiem do zużycia w związku z przepisami BHP i mają związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Z kolei w odniesieniu do zakupu artykułów spożywczych podawanych w trakcie spotkań biznesowych, narad, spotkań z kontrahentami, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów tych produktów. Udostępnianie artykułów spożywczych w trakcie takich spotkań ma związek (pośredni) z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez wpływ na ogólne funkcjonowanie spółki jako całości oraz przyczynia się do generowania przez nią obrotu. Podobne stanowisko zajął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2021 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.58.2021.AW.


3. Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na artykuły spożywcze wykorzystywane w jednostce

Wydatki na kawę, herbatę, wodę mineralną, soki owocowe przekazywane pracownikom, jak również współpracownikom i kontrahentom oraz inne artykuły spożywcze, w tym m.in. słodycze, różnego rodzaju przekąski, owoce księguje się zazwyczaj w ramach kont zespołu 4 na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii". Napoje wydawane pracownikom, jako świadczenia ponoszone na rzecz pracowników na podstawie przepisów BHP oraz kodeksu pracy ujmuje się natomiast na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia". Jeżeli jednak, wyodrębnienie kosztów przeznaczonych na kawę, herbatę, wodę i inne napoje przekazywane na rzecz pracowników nie jest możliwe, to całość kosztów związanych z artykułami spożywczymi można odnosić na konto 40-1.

W przypadku ewidencji kosztów na kontach zespołu 5, odpowiednim kontem do ujmowania wydatków na zakup artykułów spożywczych jest konto 55 "Koszty zarządu".

Przykład

Artykuły spożywcze wykorzystywane w trakcie spotkań biznesowych

I. Założenia:

 1. Spółka dokonuje zakupu artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, mleka, cukru, soków owocowych, wody mineralnej, słodyczy i owoców, które są wykorzystywane podczas zebrań (narad), spotkań z pracownikami, współpracownikami, kontrahentami.
 2. W czerwcu spółka otrzymała fakturę za zakupione artykuły spożywcze o wartości netto: 300 zł plus VAT (różne stawki): 55 zł.
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, artykuły spożywcze wykorzystywane podczas spotkań biznesowych zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i ujmuje się na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii" oraz równolegle na koncie 55 "Koszty zarządu".
 4. Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i zgodnie z przepisami o VAT ma prawo odliczyć VAT od całości otrzymanej faktury.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas spotkań biznesowych:      
   a) wartość netto faktury 300 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 55 zł 22-1  
   c) wartość brutto faktury 355 zł   21
   d) zaliczenie kosztu artykułów spożywczych do kosztów zużycia materiałów 300 zł 40-1 30
   e) zapis równoległy na koncie zespołu 5 300 zł 55 49

III. Księgowania:

Artykuły spożywcze wykorzystywane w trakcie spotkań biznesowych

Zwracamy uwagę, że VAT naliczony niepodlegający odliczeniu, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zwiększa cenę nabycia usługi lub towaru. W przypadku artykułów spożywczych, jak już była o tym mowa, podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu soków, słodyczy, owoców, czy jogurtów udostępnianych w przestrzeni wspólnej, w tym w kuchniach pracowniczych czy pomieszczeniach socjalnych. Zatem nieodliczony VAT naliczony wpłynie w księgach rachunkowych na zwiększenie ceny nabycia artykułów spożywczych zaliczonych do kosztów działalności operacyjnej.

Przykład

Artykuły spożywcze udostępniane w kuchniach pracowniczych i pomieszczeniach socjalnych

I. Założenia:

 1. Spółka udostępnia swoim pracownikom w ogólnodostępnych pomieszczeniach socjalnych artykuły spożywcze, takie jak kawa, herbata, mleko, woda mineralna, soki owocowe, cukier, warzywa, owoce, słodycze, pieczywo, serki, dżemy, konserwy i inne.
 2. Stosownie do stanowiska organów podatkowych, spółka nie odlicza VAT naliczonego od zakupu soków, słodyczy, pieczywa, serków, dżemów, konserw. Natomiast ma prawo odliczyć VAT naliczony od zakupu mleka, kawy, herbaty, wody mineralnej.
 3. W czerwcu spółka otrzymała fakturę dokumentującą zakupione artykuły spożywcze o wartości: 500 zł plus VAT (różne stawki): 98 zł. Przy czym VAT podlegający odliczeniu z tej faktury wynosił: 80 zł, pozostała część VAT zwiększyła cenę nabycia artykułów spożywczych, tj.: 98 zł - 80 zł = 18 zł.
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest wyłącznie na kontach zespołu 4, a zakupy artykułów spożywczych ujmuje się na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura zakupu artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom w godzinach pracy w ogólnodostępnych pomieszczeniach socjalnych:      
   a) wartość brutto zobowiązania 598 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 80 zł 22-1 30
   c) wartość netto faktury wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu zaliczona
       w ciężar kosztów zużycia materiałów: 500 zł + 18 zł = 
518 zł 40-1 30

III. Księgowania:

Artykuły spożywcze udostępniane w kuchniach pracowniczych i pomieszczeniach socjalnych


Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.