otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 13.04.2021 r., godz. 12:11
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 83.053
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Wypowiedzenie zmieniające i definitywne podczas kwarantanny lub izolacji ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł

Wypowiedzenie zmieniające i definitywne podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych

Czy podczas przebywania pracownika na kwarantannie lub w izolacji domowej można dokonać zmiany warunków jego zatrudnienia lub wypowiedzieć umowę o pracę? Jeśli tak, to jakie kryteria muszą być spełnione?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę definitywnie lub w celu zmiany warunków zatrudnienia w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 K.p.). Ten zakaz obejmuje okresy kwarantanny i izolacji w warunkach domowych (dalej izolacji domowej), ponieważ są one:

 • odosobnieniem w miejscu zamieszkania lub pobytu w związku z podejrzeniem albo potwierdzeniem choroby zakaźnej (typu COVID-19) - art. 2 pkt 11a i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.),
 • usprawiedliwioną nieobecnością w pracy na podstawie informacji o objęciu pracownika taką formą odosobnienia, udostępnionej na profilu informacyjnym płatnika składek (pracodawcy) w systemie PUE ZUS, przy czym pracownik musi niezwłocznie (nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy) zawiadomić pracodawcę o skierowaniu go na kwarantannę/izolację domową i przewidywanym okresie ich trwania - § 1, § 2 ust. 2 i § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy... (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) oraz § 5 ust. 1§ 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.),
 • traktowane na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy zasiłkowej).
Ważne: Podczas kwarantanny/izolacji domowej można wręczyć wypowiedzenie zmieniające lub definitywne, jeśli pracownik w ich trakcie pracuje zdalnie.

Praca zdalna w okresie kwarantanny/izolacji domowej jest dozwolona na podstawie art. 4h i 4ha specustawy. Jej wykonywanie może nastąpić wyłącznie za zgodą pracodawcy i na zasadach określonych w art. 3 ust. 3-8 specustawy. W zamian pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę (nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy). 

Świadczenie pracy zdalnej w czasie kwarantanny/izolacji domowej nadaje im status okresów pracy, co wyłącza art. 41 K.p. Tym samym pracownik nie podlega ochronie przed zmianą warunków pracy i płacy lub rozwiązaniem stosunku pracy w trybie wypowiedzenia. Jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca będzie musiał skonsultować zamiar wręczenia wypowiedzenia zmieniającego/definitywnego z reprezentującą go organizacją związkową (art. 38 w zw. z art. 42 § 1 K.p.). Opinia związku nie ma charakteru wiążącego.

Zwracamy uwagę! Pracodawca powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Przepis ten nie zawiera jednak rygoru nieważności, dlatego złożenie oświadczenia o zmianie warunków zatrudnienia lub rozwiązaniu umowy o pracę poprzez każde zachowanie, dostatecznie ujawniające jego wolę, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości jest skuteczne (por. wyrok SN z 5 maja 2016 r., sygn. akt II UK 280/15). Dla uniknięcia zarzutu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę należy jednakże przygotować pismo wypowiadające w formie pisemnej lub elektronicznej (dokument w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy). Formy te są równoważne (art. 781 K.c. w zw. z art. 300 K.p.).

Doręczenia wypowiedzenia zmieniającego/definitywnego pracodawca może dokonać w dowolny sposób. Jeśli ma ono formę pisemną, może je dostarczyć pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej (por. uzasadnienie wyroku SN z 9 września 2011 r., sygn. akt III PK 5/11). Gdy zostało sporządzone w formie elektronicznej, przesyła się je kanałami elektronicznymi. Pracownik nie musi podpisywać wypowiedzenia, lecz ma mieć możliwość zapoznania się z jego treścią. Skuteczność oświadczenia pracodawcy nie zależy od tego, czy z tej możliwości skorzysta (por. art. 61 § 1 zd. 1 K.c. oraz wyrok SN z 16 marca 1995 r., sygn. akt I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229).

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
Pozostałe z działu „Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy” (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021)
Najpopularniejsze w dziale „Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy”

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na okres próbny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Dopuszczalność jednoczesnego związania się przez strony umową o pracę i umową o świadczenie usług

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym w związku z likwidacją stanowiska pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Rodzaj umowy o pracę po uzyskaniu pozytywnej oceny przez pracownika służby cywilnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Zatrudnienie cudzoziemca w trakcie pandemii na stanowisku nauczyciela języka obcego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Tryb rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym emerytem po wyczerpaniu okresu zasiłkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Jak w umowie o pracę określić miejsce jej wykonywania?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Zatrudnienie na zastępstwo pracownika wcześniej zwolnionego w trybie art. 53 K.p.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Odmowa zawarcia umowy przyrzeczonej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Zwolnienie dyscyplinarne w związku z przetrzymywaniem służbowego sprzętu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Skutki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika przez osobę nieuprawnioną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Jak rozwiązać umowę o pracę, której wykonywanie jeszcze się nie rozpoczęło?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w razie ponownego zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Wycofanie złożonego wypowiedzenia zmieniającego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Data rozwiązania umowy zawartej na czas nieobecności innego pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Skutki dla pracowników włączenia jednego oddziału do innego oddziału firmy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Maksymalny okres przeniesienia pracownika samorządowego do innej pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Zapisy umowne dotyczące stawki wynagrodzenia w wysokości minimalnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Praca zdalna dla polskiego pracodawcy wykonywana przez cudzoziemca z kraju ojczystego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika przechodzącego na emeryturę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021

Przekształcenie z mocy prawa umowy na czas określony w kontrakt bezterminowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021

Ochrona stosunku pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021

Częste absencje chorobowe jako dopuszczalny powód wypowiedzenia umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021

Przeniesienie pracownika do innej pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021

Podejmowanie aktywności podczas zwolnienia lekarskiego jako podstawa rozwiązania umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021

Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zawarcia umowy zlecenia z osobą niepełnoletnią

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021

Rozwiązanie umowy o pracę po powrocie pracownicy z urlopów związanych z rodzicielstwem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021

Złamanie wewnątrzzakładowych zasad epidemicznych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021

Termin rozwiązania umowy, gdy powiadomienie ustne nastąpiło przed pisemnym dostarczeniem oświadczenia w tej sprawie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.