otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.612
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
IX.PRAWO PRACY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu

1) Zatrudniamy pracownika młodocianego od 1 września 2020 r. w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczy się w I klasie szkoły branżowej i nie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15f specustawy). Z dniem 28 stycznia 2021 r. umowa ta zostanie rozwiązana za porozumieniem stron. W okresie ferii zimowych udzieliliśmy mu zaliczkowo 6 dni urlopu wypoczynkowego. Czy jesteśmy zobowiązani wypłacić młodocianemu ekwiwalent za pozostałą część niewykorzystanego urlopu?

Pracownik młodociany, o którym mowa w pytaniu, do dnia rozwiązania stosunku pracy nie nabędzie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni. Nie będzie więc podstaw do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W naszej ocenie, nie zmienia tego fakt udzielenia młodocianemu w okresie ferii urlopu zaliczkowego, na poczet nienabytych jeszcze uprawnień urlopowych.

Zgodnie z art. 205 K.p., młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem kolejnych 6 miesięcy (łącznie po roku pracy) młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Oba te urlopy podlegają sumowaniu i z upływem pierwszego roku nauki zawodu młodociany ma prawo do łącznie 38 dni roboczych urlopu wypoczynkowego (12 dni + 26 dni), chyba że wcześniej wykorzysta cały lub część urlopu w wymiarze 12 dni.

Prawo do kolejnego urlopu, w wymiarze 26 dni, pracownik młodociany uzyskuje z dniem 1 stycznia każdego roku, o ile tego dnia pozostaje w zatrudnieniu. Przy czym w roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat (art. 205 § 2 K.p.).

wykrzyknik Pierwszy urlop młodocianego jest urlopem nabywanym z dołu, po przepracowaniu wymaganego okresu.

Upływ wymaganego okresu (tu: 6 miesięcy zatrudnienia) jest warunkiem nabycia przez młodocianego prawa do pierwszego urlopu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tzw. urlopu cząstkowego dla pracownika dorosłego lub pierwszego urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego.

Pracownikowi młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych. Jeśli nie nabył do niego prawa, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych zaliczkowo (tak jak w omawianej sytuacji). Zaliczkowe udzielenie urlopu na poczet przyszłych uprawnień urlopowych nie oznacza jednak, że pracownik nabył te uprawnienia przed upływem wymaganego okresu. Możliwość skorzystania przez młodocianego z urlopu zaliczkowego jest przywilejem, mającym na celu zapewnienie młodocianemu wypoczynku w okresie ferii szkolnych w sytuacji, gdy nie nabył on jeszcze prawa do urlopu. Nie pociąga jednak za sobą wcześniejszego nabycia prawa do pozostałej (nieobjętej urlopem zaliczkowym) części pierwszego urlopu w wymiarze 12 dni.

Przykład

Pracownik młodociany zakończył zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego po 5 miesiącach pierwszego roku nauki zawodu. W okresie zatrudnienia przypadły ferie zimowe, w czasie których pracodawca udzielił mu 6 dni zaliczkowego urlopu. Mimo to młodociany na dzień rozwiązania stosunku pracy nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni, ponieważ nie przepracował wymaganych 6 miesięcy. Gdyby przepracował 6 miesięcy (ale nie przepracował roku), nabyłby prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego, z którego należałoby odliczyć udzielone zaliczkowo 6 dni urlopu.


2) Zatrudniamy uczniów na pełny etat na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracują przez 3 dni w tygodniu, po 8 lub 6 godzin. W jaki sposób rozliczać udzielane im urlopy wypoczynkowe, jeżeli pozostałe dni tygodnia są dla nich dniami nauki?

Urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego udzielany jest na dni robocze (art. 205 § 1 K.p.). Dni, w których młodociany pobiera naukę, nie są brane pod uwagę przy udzielaniu urlopu, co potwierdziło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 9 lipca 2014 r., w którym resort pracy wskazał, że "(...) urlopy wypoczynkowe udzielane są na dni pracy pracownika, natomiast okres wnioskowanego przez młodocianego urlopu bezpłatnego obejmuje także dni kalendarzowe. (...)"

Na powyższe nie ma wpływu regulacja, zgodnie z którą do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy (art. 202 § 3 K.p.). Przywołana regulacja znajduje bowiem zastosowanie tylko dla potrzeb rozliczania czasu pracy młodocianego, a nie przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego. W zakresie udzielania wspomnianego urlopu należy kierować się art. 205 K.p., który w § 5 odsyła - w zakresie nieunormowanym w tym przepisie - do ogólnych zasad udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy udzielany jest więc na dni robocze, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop (art. 1542 K.p.). Przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy lub innej liczbie godzin, jeżeli pracownika obowiązują odrębne dobowe normy czasu pracy. Należy zasygnalizować, że w rozpatrywanej sytuacji przy przeliczaniu wymiaru urlopu na godziny pracodawca powinien stosować normy czasu pracy obowiązujące młodocianych, tj. 8 godzin w przypadku młodocianego w wieku powyżej 16 lat lub 6 godzin w przypadku młodocianego poniżej 16 lat (art. 202 § 1 i 2 K.p.).

Przykład

Przyjmujemy stan faktyczny przedstawiony w drugim pytaniu, z tym uzupełnieniem, że pracodawca udzielił młodocianemu urlopu wypoczynkowego przypadającego na okres tygodnia, w czasie którego pracownik miał zaplanowane 3 dni pracy (2 dni po 8 godzin i jeden dzień po 6 godzin). W tej sytuacji urlop został udzielony na 3 dni robocze, w wymiarze godzinowym łącznie 22 godz.

 
IX.PRAWO PRACY
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Prawo pracy”

Natychmiastowe rozwiązanie umowy po zakończeniu okresu zasiłkowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020

Czy pracownik może być ukarany za podjęcie działalności gospodarczej w trakcie zatrudnienia?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020

Wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowego po czasowym obniżeniu etatu z powodu COVID-19

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik stawił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Zwrot świadczeń szkoleniowych po rozwiązaniu umowy o pracę przez studiującego pracownika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Przerwanie urlopu wypoczynkowego lub przesunięcie jego terminu z powodu kwarantanny i innych zdarzeń

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Dofinansowanie wypoczynku opłaconego bonem turystycznym, wypłata świadczenia urlopowego i odprowadzenie odpisu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020

Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020

Zmniejszenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020

Rozliczenie wyjazdów służbowych pracowników budowlanych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Wynagrodzenie za czas odpracowania wyjścia z pracy w sprawie prywatnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Praca na urlopie rodzicielskim a wymiar urlopu wypoczynkowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Dokonanie potrącenia niealimentacyjnego z wynagrodzenia za pracę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Wymiar urlopu wypoczynkowego obniżonego w związku z COVID-19 i jego wykazanie w świadectwie pracy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Podróż służbowa pracownika pobierającego ryczałt na jazdy lokalne

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Przeliczenie wynagrodzenia za nadgodziny przyjmowanego do podstawy urlopowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020

Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej przy różnych składnikach płacowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020

Czy wypadek przy pracy ma wpływ na zakres ochrony stosunku pracy?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020

Wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników pełnoetatowych w 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020

Wypłata odprawy w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020

Opieka oraz urlop wypoczynkowy z tytułu zastępstwa na pół etatu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020

Metodyka dokonywania potrąceń niealimentacyjnych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020

Uzyskanie prawa do renty a dodatkowe przywileje pracownicze

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020

Wprowadzenie zasad rozliczania podróży służbowych do regulaminu wynagradzania

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020

Wymiar czasu pracy w 2021 r. obowiązujący pracowników zatrudnionych na część etatu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020

Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020

Obowiązek stosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020

Wysokość dodatków dla pracowników wykonujących pracę w porze nocnej w 2021 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020

Rozliczenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń zmarłego pracownika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020

Objęcie pracownika kwarantanną - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.