otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 7.03.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 86.871
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w związku z łączeniem jego ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
C.PRAWO PRACY
 IX.Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w związku z łączeniem jego części z pracą

Pracownica bezpośrednio po urlopie macierzyńskim będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Zamierza ona łączyć ten urlop z pracą na pół etatu. Czy w związku z tym urlop rodzicielski musi zostać wydłużony? Jeśli tak, to w jaki sposób ustalić okres tego przedłużenia?

Pracownik po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 • 32 tygodni - w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo przyjęcia ma wychowanie dziecka i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia,
 • 34 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie (jednoczesnego przyjęcia na wychowanie) więcej niż jednego dziecka,
 • 29 tygodni - w razie przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia.

Powyższe wynika z art. 1821a § 1art. 183 § 4 K.p.

Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać oboje rodzice dziecka, także równocześnie, przy czym łączny jego wymiar nie może przekroczyć wymiaru maksymalnego.

Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej (art. 1821c § 2 K.p.).

Od powyższego przewidziano wyjątek. W myśl art. 1821c § 3 K.p., urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Urlopu rodzicielskiego w takim przypadku udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy (art. 1821e § 1 K.p.). Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Przykład

Pracownica 15 września 2020 r. urodziła dziecko i do 1 lutego 2021 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Jeszcze we wrześniu 2020 r. złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 32 tygodni. Pracodawca udzielił jej tego urlopu od 2 lutego do 13 września 2021 r.

W dniu 11 stycznia 2021 r. pracownica złożyła wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Pracodawca uwzględnił wniosek pracownicy.


Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu powoduje, że wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z tego urlopu (lub jego części) - art. 1821f § 1 K.p.

Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i jego wydłużenia nie może przekroczyć:

 • 64 tygodni - w razie urodzenia (przyjęcia na wychowanie) jednego dziecka,
 • 68 tygodni - w przypadku urodzenia (równoczesnego przyjęcia na wychowanie) więcej niż jednego dziecka.

Okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego zależy od tego, czy pracownik ma zamiar łączyć część urlopu rodzicielskiego powstałą w wyniku jego wydłużenia z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze, czy też nie. Jeśli bowiem w okresie wydłużenia urlopu rodzicielskiego nie zamierza wykonywać pracy, to okres, o który ulega on wydłużeniu oblicza się jako iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z tego urlopu. Przy czym jeśli łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy odbywa się przez część urlopu, to proporcjonalne wydłużenie jego wymiaru następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego.

W sytuacji, gdy powstała w wyniku wydłużenia część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

Ważne: Okres urlopu rodzicielskiego, o który urlop rodzicielski zostanie proporcjonalnie wydłużony, wydłuża tę część tego urlopu, podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu i nie stanowi jego odrębnej części.

W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar wydłużenia tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. Jeżeli część tego urlopu powstała w wyniku jego wydłużenia nie odpowiada wielokrotności tygodnia, to jest ona udzielana w dniach (niepełny dzień pomija się).

Przykład

Pracownica, o której mowa w poprzednim przykładzie, nie zamierza łączyć z pracą części urlopu powstałej w wyniku jego wydłużenia. Jej urlop rodzicielski ulegnie wydłużeniu do 3 stycznia 2022 r., czyli o 16 tygodni, według wyliczenia: 32 tygodnie łączenia urlopu z pracą x 1/2 etatu = 16 tygodni.

Gdyby pracownica część urlopu rodzicielskiego powstałą w wyniku jego wydłużenia również zamierzała łączyć z pracą na 1/2 etatu, to jej urlop rodzicielski uległby wydłużeniu o 32 tygodnie [16 tyg. : (1 - 1/2)] i zakończył się 25 kwietnia 2022 r. osiągając łącznie maksymalny wymiar 64 tygodni.


Zwracamy uwagę!
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w obniżonym wymiarze etatu skutkuje zmniejszeniem stawki zasiłku proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą. Tak wynika z art. 31 ust. 4a ustawy zasiłkowej.

Najpopularniejsze w dziale „Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów”

Podwyższony wymiar urlopu wypoczynkowego i jego wykazanie w świadectwie pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego przez część roku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Żądanie udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wychowawczym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Czy udzielenie urlopu wypoczynkowego na część dnia jest dopuszczalne?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy w trakcie roku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Czy można przerwać urlop macierzyński i skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego pozostałego po odwołaniu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie zawarcia kolejnej umowy w danym roku kalendarzowym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Rezygnacja pracownicy z wykorzystywania urlopu wychowawczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie rozwiązania umowy podczas urlopu wychowawczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Obowiązek wykorzystania co najmniej 14 dni wypoczynku przez pracownika niepełnoetatowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Urlop wypoczynkowy po przywróceniu pracownika do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Udzielenie urlopu okolicznościowego po kilku miesiącach od dnia narodzin dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Wpływ na wymiar urlopu kilkakrotnej zmiany etatu w ciągu roku kalendarzowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Choroba dziecka w czasie zwolnienia od pracy z art. 188 K.p. oraz urlopu wypoczynkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności pracownika tymczasowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Wymiar urlopu pracownika podejmującego zatrudnienie w trakcie miesiąca

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii koronawirusa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Wykorzystanie urlopu uzupełniającego, do którego prawo powstało pod koniec roku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem poprzedzonych niezdolnością do pracy z powodu choroby

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Sposób udzielania "końcówki" urlopu zaległego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.