otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.162
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  PIT od wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł

PIT od wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę

W naszej firmie wynagrodzenia są wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. Czy przychód z tytułu finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK za pracownika (uczestnika PPK) powstaje u niego w momencie wpłaty środków do instytucji finansowej (15 dnia następnego miesiąca)? Co z podatkiem od ww. wpłaty, jeśli pracownik otrzymał wypłatę 10. dnia danego miesiąca i w tym miesiącu nie otrzymuje już żadnych innych wypłat?

Przychód pracownika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę wpłat do PPK powstaje w miesiącu, w którym pracodawca dokonał wpłaty na rachunek instytucji finansowej. Jeśli pracodawca w danym miesiącu nie ma z czego pobrać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu ww. wpłaty, to jej nie pobiera, natomiast przychód pracownika z tego tytułu będzie zobowiązany wykazać w informacji PIT-11.

Obowiązki podmiotu zatrudniającego

Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, jest obowiązany do:

 • obliczenia i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez ten podmiot oraz 
 • obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK.

Stanowi o tym art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), dalej: ustawy o PPK.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający (art. 28 ust. 3 ustawy o PPK).

Wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Są one dokonywane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (art. 28 ust. 1 i 4 ww. ustawy).

Przykład

Zakład pracy (podmiot zatrudniający) zawarł umowę o prowadzenie PPK w dniu 5 listopada 2020 r. Wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są w tym zakładzie 10. dnia następnego miesiąca. Pierwszych wypłat wynagrodzeń po zawarciu ww. umowy pracodawca dokonał 10 listopada 2020 r. Od wypłat tych obliczył/pobrał wpłaty do PPK. Wpłaty te przekazał do instytucji finansowej w dniu 15 grudnia 2020 r. (najwcześniej mógł ich dokonać 1 grudnia 2020 r.).

Z kolei wpłaty do PPK obliczone/pobrane od wynagrodzeń wypłaconych 10 grudnia 2020 r. podmiot zatrudniający mógł przekazać do instytucji finansowej już w grudniu 2020 r., nie później niż do 15 stycznia 2021 r.

Pobór podatku od wpłat do PPK

Finansowane przez pracodawcę wpłaty do PPK stanowią dla pracownika (uczestnika PPK) przychód ze stosunku pracy. Przychód ten powstaje w miesiącu, w którym pracodawca dokonał wpłaty na rachunek instytucji finansowej. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 1 lipca 2019 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa. Jak czytamy w tym piśmie: 

"(...) samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK, nie wywołuje skutku dla podatnika w postaci powstania przychodu. Przychód dla podatnika - uczestnika PPK z tytułu wpłaty na PPK środków finansowanych przez podmiot zatrudniający powstaje dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do wybranej instytucji finansowej."

Jeśli zakład pracy dokonuje pracownikom wypłat wynagrodzeń 10. dnia następnego miesiąca, może powstać sytuacja, w której pracodawca nie będzie miał z czego pobrać zaliczki na podatek dochodowy od wpłat do PPK przez niego finansowanych. Będzie tak w sytuacji, gdy po wypłaceniu wynagrodzeń 10. dnia danego miesiąca, do końca tego miesiąca nie dokona już pracownikom żadnych innych wypłat (a wpłat do PPK dokona 15 dnia tego miesiąca za poprzedni miesiąc, w którym zostały obliczone i pobrane). W tym przypadku pracodawca - z uwagi na to, że nie ma z czego pobrać zaliczki na podatek dochodowy od ww. wpłat do PPK - jest zobowiązany przychód pracownika (uczestnika PPK) z tytułu sfinansowanych przez pracodawcę wpłat do PPK, doliczyć do przychodów ze stosunku pracy i wykazać w informacji PIT-11 za rok podatkowy, w którym przychód ten powstał. Takie też stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 lipca 2019 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa:

"(...) jeżeli płatnik po dokonaniu świadczenia w postaci wpłaty z własnych środków na konto pracownika w PPK, nie ma w tym miesiącu z czego pobrać zaliczki należnej od wartości tego świadczenia (po tym dniu nie dokonuje już żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to zaliczki nie pobierze. W takiej sytuacji, przychód pracownika z tego tytułu płatnik doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. W takim przypadku u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym."

Przykład

Zakład pracy wynagrodzenia za dany miesiąc wypłaca 10. dnia następnego miesiąca. Pierwszych wypłat wynagrodzeń po zawarciu umowy o PPK pracodawca dokonał 10 listopada 2020 r. Od wypłat tych obliczył/pobrał wpłaty do PPK. Wpłaty te przekazał do instytucji finansowej w dniu 15 grudnia 2020 r.

W momencie dokonania ww. wpłat u pracowników (uczestników PPK) powstał przychód podatkowy. Z uwagi na to, że po dokonaniu wpłat (po 15 grudnia 2020 r.) do końca tego miesiąca pracodawca nie dokonał już pracownikom żadnych wypłat, nie mógł pobrać zaliczek na podatek od ww. wpłat. Zaliczek od wpłat do PPK pracodawca nie mógł też potrącić przy wypłacie wynagrodzeń w kolejnym miesiącu ani też w momencie wypłaty wynagrodzeń za listopad 2020 r. (do 10 grudnia 2020 r.), kiedy jeszcze nie dokonał wpłat środków do instytucji finansowej.

Przychód pracowników z tytułu ww. wpłat do PPK pracodawca wykaże pracownikom w informacji PIT-11.

UWAGA! Przychód z tytułu finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK nie podlega opodatkowaniu, jeśli zostanie otrzymany przez pracownika do ukończenia 26. roku życia, a jego przychody ze stosunku pracy (łącznie z innymi przychodami wymienionymi w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF, w tym m.in. z umowy zlecenia) nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Dodajmy, iż kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do PPK przyznawane na zasadach określonych w ustawie o PPK, są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47f ustawy o PDOF.

Należy również pamiętać, iż wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie są uwzględniane w podstawie wymiaru składek ZUS pracownika.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
Pozostałe z działu „Podatek dochodowy od osób fizycznych” (Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021)
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Najpopularniejsze w dziale „Podatek dochodowy od osób fizycznych”

Świadczenia z ZFŚS wypłacone przed zwiększeniem limitu zwolnienia z PIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020

Czy w ramach ulgi na złe długi należy korygować przychody wykazane w PKPiR?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020

Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników - ujęcie podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020

Nieujęte w PKPiR odpisy amortyzacyjne i opłaty bankowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020

Prawo do odliczania od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020

Sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego pracownikowi w zagranicznej podróży służbowej - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020

Wykonywanie prac twórczych w ramach działalności gospodarczej a 50% koszty uzyskania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020

Praca za granicą na podstawie umowy zlecenia a rozliczenie podatku dochodowego w Polsce

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020

Przekazanie pracownikom na cele prywatne środków higieny związanych ze zwalczaniem COVID-19 a PIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Czy przekroczenie górnej granicy progu podatkowego wpływa na obliczanie zaliczki na podatek zleceniobiorcy?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Koszty przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Sposób opodatkowania dochodów po przekształceniu spółki cywilnej w jawną

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego a koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Stosowanie ulgi dla młodych, gdy pracownik kończy 26 lat

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020

Zakwaterowanie leasingowanych pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020

Odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego przez współmałżonka w firmowych kosztach - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020

Umowa sponsoringu a koszty podatkowe u sponsora

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020

Rozliczanie kosztów związanych z kolejnym samochodem osobowym wziętym w leasing

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020

Nagrody wydawane w ramach programu motywacyjnego a PIT - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Czy wydatek na naprawę prywatnego komputera używanego na potrzeby działalności może być kosztem podatkowym?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Najem lokalu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ujęcie kosztów najmu w podatkowej księdze

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Obrót nieruchomościami przez jednego z małżonków

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Rozliczenie podatkowo-składkowe w sytuacji wstecznego objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020

Zwrot pracownikowi kosztów zaplanowanego wypoczynku w związku z odwołaniem zgody na urlop - interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Opłacanie rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej a koszty podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Sfinansowanie opłat za wydanie dokumentów niezbędnych do wykonywania pracy kierowcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Przekroczenie limitu przychodów zwolnionych z PIT w ramach ulgi dla młodych a stawka podatku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Wydatki związane z naprawą firmowego samochodu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Otrzymanie płatności za pośrednictwem PayU a moment powstania przychodu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Przekazanie pracownikom środków ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa a przychód w PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
BI

Serwis Podatkowy

 
BI

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.