otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 24.10.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.109
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Dywidenda wypłacana wspólnikowi w walucie obcej z rachunku ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
C.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Dywidenda wypłacana wspólnikowi w walucie obcej z rachunku walutowego

Na walnym zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. podjęto uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. i przeznaczeniu zysku za 2019 r. na wypłatę dywidendy wspólnikom. Jednym ze wspólników jest zagraniczna osoba fizyczna. W uchwale określono kwotę dywidendy w walucie polskiej i jednocześnie wskazano, iż dywidenda należna zagranicznemu udziałowcowi zostanie wypłacona w euro. Do wypłaty dywidendy wykorzystane zostaną środki z rachunku walutowego. Jak ująć w księgach wypłatę dywidendy w walucie obcej?

1. Zasady przeliczania dywidend wyrażonych w złotówkach na walutę obcą

Wypłaty dywidendy można dokonać zarówno w polskich złotych, jak i w walucie obcej. Należy jednak zauważyć, iż wynik finansowy netto jednostek określa się w polskich złotych i w takiej też walucie ustala się przysługującą udziałowcom dywidendę. Jeśli więc wypłata dywidendy ma nastąpić w walucie obcej, to należy przeliczyć kwotę dywidendy z polskich złotych na walutę obcą. Przeliczeniu podlega kwota dywidendy netto, a więc pomniejszona o należny podatek dochodowy. Przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) i ustawy o rachunkowości nie wskazują, kiedy powinno nastąpić to przeliczenie. Możliwe są dwie daty, tj. dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub dzień faktycznej wypłaty dywidendy.

Moment przeliczenia kwoty dywidendy na walutę obcą Kurs stosowany do przeliczenia
Dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy Do przeliczenia stosuje się kurs średni NBP z dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub inny kurs wskazany w uchwale.
Dzień faktycznej wypłaty dywidendy Jeżeli jednostka walutę zakupiła w banku lub kantorze, to przeliczenia na walutę obcą może dokonać w dniu wypłaty dywidendy po kursie, po którym zakupiła tę walutę. W sytuacji gdy jednostka do wypłaty dywidendy wykorzysta własne środki, to przeliczenia dywidendy na walutę obcą może dokonać według kursu, po jakim wycenia rozchód środków z własnego rachunku, tj. po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień rozchodu środków lub po kursie historycznym.

2. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej zagranicznej osobie fizycznej

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w naszym kraju (ograniczony obowiązek podatkowy). Tak wynika z generalnej zasady wyrażonej w art. 3 ust. 2a updof. Dywidendy wypłacane z polskich spółek osobom fizycznym niebędącym polskimi rezydentami podlegają - na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 updof - opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przy czym, przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie przez płatnika stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (por. art. 30a ust. 2 updof). Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią najczęściej, że dywidendy opodatkowane są zarówno w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej, jak i w państwie, w którym zamieszkuje odbiorca świadczenia. Jeżeli natomiast wspólnik spółki z o.o. nie przedstawi certyfikatu rezydencji, to od wypłaconej mu dywidendy spółka pobierze 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Stosownie do art. 41 ust. 12 updof, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych temu samemu podatnikowi z tytułów wymienionych w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a updof przekracza w roku podatkowym 2.000.000 zł, płatnicy są zobowiązani od nadwyżki ponad tę kwotę pobrać zryczałtowany podatek dochodowy według stawki podatku określonej w powołanych przepisach. Przy takich wypłatach nie ma możliwości uwzględnienia stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, chyba że płatnik złoży oświadczenie WH-OSP. Przy czym Minister Finansów działając na podstawie art. 41 ust. 29 updof wydał rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541 ze zm.). W obecnym brzmieniu § 4 tego rozporządzenia Minister Finansów wyłączył do 31 grudnia 2020 r. obowiązek stosowania przez płatnika zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego wynikających z art. 41 ust. 12 updof w stosunku do niektórych należności wypłacanych na rzecz nierezydentów mających miejsce zamieszkania na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z państwem miejsca zamieszkania tych podatników.

Ewidencja księgowa kwoty pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego

1. PK - potrącenie zryczałtowanego podatku od kwoty dywidendy:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne wspólnika),
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

3. Podatkowe różnice kursowe ustalane w związku z wypłatą dywidendy w walucie obcej

Kwestię ustalania podatkowych różnic kursowych (tzw. metodą podatkową) reguluje art. 15a updop. Z przepisów tych wynika, że różnice kursowe powstają, gdy wartość:

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP różni się od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP różni się od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu różni się od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia różni się od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania różni się od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Podatkowe różnice kursowe ustalane są w odniesieniu do przychodu lub kosztu podatkowego lub od własnych środków pieniężnych (w związku z rozchodem waluty) albo w przypadku spłaty/zwrotu kredytu/pożyczki.

Należy mieć na uwadze, że wydatek z tytułu dywidendy nie stanowi w spółce wypłacającej kosztu uzyskania przychodów. Wydatek ten nie ma bowiem związku z jej przychodami, tj. nie służy on osiągnięciu przychodów ani zachowaniu czy zabezpieczeniu źródła przychodów spółki. W związku z tym różnica wynikająca z zastosowania innego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote dywidendy (ujętej na rozrachunkach ze wspólnikami), a innego kursu do przeliczenia na złote wypłaty dywidendy, nie stanowi podatkowej różnicy kursowej.

KISPodobnie wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 sierpnia 2020 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.240.2020.1.ŚS. Odnosząc się do skutków wypłaty dywidendy w walucie obcej organ podatkowy stwierdził, że: "(...) Generalną zasadą uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu, jest istnienie pomiędzy nim a spodziewanym przychodem związku przyczynowo-skutkowego tego typu, że jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów.

Wypłata dywidendy, jest podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w żaden sposób nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, jak też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu Spółki. Jest jedynie realizacją prawa wspólnika do udziału w zyskach Spółki wynikającego z art. 191 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z czym, stwierdzić należy, że dywidenda nie jest kosztem podatkowym, a w konsekwencji różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania (...)".

Wypłata dywidendy w walucie obcej może natomiast skutkować powstaniem podatkowych różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym. Tego rodzaju różnice kursowe nie są bowiem ustalane w odniesieniu do przychodu lub kosztu podatkowego, ale w związku z rozchodem waluty z rachunku walutowego. Różnice te powstaną gdy kurs waluty obcej, zastosowany do wyceny rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego, będzie się różnił od kursu przyjętego uprzednio do wyceny wpływu waluty na ten rachunek. Powstałe różnice kursowe będą stanowiły odpowiednio przychody lub koszty podatkowe. Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wyżej cytowanej interpretacji indywidualnej.


4. Skutki przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie

Jeżeli do przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą jednostka zastosuje kurs średni NBP z dnia powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy lub inny kurs wskazany w uchwale, to mogą powstać różnice kursowe na rozrachunkach uwzględniane wyłącznie dla celów bilansowych. W tym przypadku mogą również powstać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy każdemu z czterech wspólników (osób fizycznych) po: 60.000 zł (tj. ogółem: 240.000 zł). Wspólnikowi będącemu zagraniczną osobą fizyczną dywidenda została wypłacona przelewem w walucie obcej. Przeliczenia dywidendy na walutę obcą dokonano po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień powzięcia uchwały, który wynosił przykładowo: 4,42 zł/EUR. W uchwale wskazano, że dywidenda zostanie wypłacona po pomniejszeniu o potrącony podatek dochodowy.
   
 2. Wspólnik mający miejsce zamieszkania w Hiszpanii przedstawił spółce z o.o. certyfikat rezydencji, w związku z czym - na podstawie polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - przy wypłacie mu dywidendy spółka pobrała zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 15% kwoty dywidendy brutto. Kwota pobranego podatku wyniosła: 60.000 zł × 15% = 9.000 zł.
   
 3. Tytułem dywidendy wypłacono z rachunku walutowego kwotę: 11.538,46 EUR (tj. 51.000 zł : 4,42 zł/EUR). Do wyceny rozchodu środków w walucie obcej spółka zastosowała kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień ich wypływu, który wynosił przykładowo: 4,39 zł/EUR.
   
 4. Różnice kursowe od własnych środków spółka ustala metodą FIFO. W dniu wypłaty dywidendy na saldo rachunku walutowego w kwocie: 20.000 EUR składał się jeden wpływ wyceniony po kursie: 4,45 zł/EUR.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - kwota dywidendy należna zagranicznemu wspólnikowi 60.000,00 zł 82 24
2. PK - zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy potrącony w dniu jej wypłaty 9.000,00 zł 24 22-3
3. WB - wypłata dywidendy z rachunku walutowego: 11.538,46 EUR × 4,39 zł/EUR =  50.653,84 zł 24 13-1
4. PK - rozliczenie różnicy powstałej na rozrachunkach: 51.000,00 zł - 50.653,84 zł =  346,16 zł 24  75-0
5. PK - rozliczenie różnicy kursowej od własnych środków pieniężnych: 11.538,46 EUR × (4,45 zł/EUR - 4,39 zł/EUR) =  692,31 zł 75-1 13-1

III. Księgowania:

Skutki przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie


5. Skutki przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą na dzień jej wypłaty

Jeżeli przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą jednostka dokona w dniu jej wypłaty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, to nie powstaną różnice kursowe na rozrachunkach. Mogą natomiast powstać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy każdemu po: 10.000 zł. Wspólnikowi będącemu zagraniczną osobą fizyczną dywidenda zostanie wypłacona przelewem w walucie obcej. W uchwale wskazano, że dywidenda zostanie wypłacona po pomniejszeniu o potrącony podatek dochodowy.
   
 2. Wspólnik mający miejsce zamieszkania w Hiszpanii przedstawił spółce z o.o. certyfikat rezydencji, w związku z czym - na podstawie polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - przy wypłacie mu dywidendy spółka pobrała zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 15% kwoty dywidendy brutto. Kwota pobranego podatku wyniosła: 10.000 zł × 15% = 1.500 zł.
   
 3. Przeliczenia dywidendy na walutę obcą dokonano w dniu wypłaty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, który wynosił: 4,45 zł/EUR (kurs przykładowy). Kwota dywidendy w walucie obcej wyniosła: 8.500 zł : 4,45 zł/EUR = 1.910,11 EUR. Do wyceny rozchodu środków w walucie obcej spółka zastosowała kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień ich wypływu.
   
 4. Różnice kursowe od własnych środków spółka ustala metodą FIFO. W dniu wypłaty dywidendy na saldo rachunku walutowego w kwocie: 5.000 EUR składał się jeden wpływ wyceniony po kursie: 4,30 zł/EUR (kurs przykładowy).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - kwota dywidendy należna zagranicznemu wspólnikowi 10.000,00 zł 82 24
2. PK - zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy potrącony w dniu jej wypłaty 1.500,00 zł 24 22-3
3. WB - wypłata dywidendy z rachunku walutowego: 1.910,11 EUR × 4,45 zł/EUR =  8.500,00 zł 24 13-1
4. PK - rozliczenie różnicy kursowej od własnych środków pieniężnych: 1.910,11 EUR × (4,45 zł/EUR - 4,30 zł/EUR) =  286,52 zł 13-1 75-0

III. Księgowania:

Skutki przeliczenia dywidendy z polskich złotych na walutę obcą na dzień jej wypłaty


 
C.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.