otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 24.10.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.109
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przykłady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu wybranych operacji ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Przykłady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu wybranych operacji finansowych

Przykład

Sprzedaż udziałów posiadanych w innej jednostce oraz naliczenie odsetek
za zwłokę w zapłacie

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "Delta" sprzedała w 2019 r. udziały w spółce z o.o. "Alfa" za cenę: 100.000 zł. Udziały te zakwalifikowane były do długoterminowych aktywów finansowych. Wartość nominalna udziałów wynosiła: 90.000 zł. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych wyniósł zatem: 10.000 zł (tj. 100.000 zł - 90.000 zł).
   
 2. 31 grudnia 2019 r. spółka naliczyła swojemu dłużnikowi spółce "AC" odsetki za opóźnienie w zapłacie i wystawiła notę odsetkową na kwotę: 800 zł.
   
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1.PK - przychód ze sprzedaży udziałów 100.000 zł 24 75-0
2. PK - rozchód sprzedanych udziałów 90.000 zł 75-1 03
3. Nota odsetkowa dla spółki "AC" 800 zł 20 75-0

III. Księgowania:

Sprzedaż udziałów posiadanych w innej jednostce oraz naliczenie odsetek za zwłokę w zapłacie

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2019 r.
(w złotych)
G. Przychody finansowe 10.800
II. Odsetki, w tym: 800
  - od jednostek powiązanych 0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 10.000
  - w jednostkach powiązanych 0

Przykład

Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach

I. Założenia:

 1. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. w księgach jednostki "X" figurowała należność w wysokości: 30.000 EUR, którą uregulowano 5 marca 2020 r.
   
 2. Do wyceny należności jednostka "X" zastosowała następujące kursy walut:

a) na dzień powstania należności: 4,2836 zł/EUR,

b) na dzień bilansowy (średni kurs NBP z 31 grudnia 2019 r.): 4,2585 zł/EUR,

c) na dzień zapłaty należności (kurs z 4 marca 2020 r.): 4,2993 zł/EUR.

 1. Jednostka "X" dokonała wyceny należności i ustaliła różnice kursowe w sposób następujący:

a) wycena należności na dzień jej powstania: 30.000 EUR × 4,2836 zł/EUR = 128.508 zł,

b) wycena należności na dzień bilansowy: 30.000 EUR × 4,2585 zł/EUR = 127.755 zł,

c) ujemna różnica kursowa: 127.755 zł - 128.508 zł = - 753 zł,

d) wycena należności na dzień zapłaty: 30.000 EUR × 4,2993 zł/EUR = 128.979 zł,

e) dodatnia różnica kursowa na rozrachunkach: 128.979 zł - 128.508 zł = 471 zł.

 1. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka "X" sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a do rozliczenia bilansowych różnic kursowych przyjęła metodę storna różnic kursowych pod datą 1 stycznia roku następnego.
   
 2. W przykładzie przedstawiono ewidencję księgową dotyczącą 2020 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - storno pod datą 1 stycznia 2020 r. różnic kursowych naliczonych na dzień bilansowy - 753 zł 75-1 20
2. WB - wpływ należności 128.979 zł 13-1 20
3. PK - rozliczenie różnicy kursowej powstałej na rozrachunkach: 30.000 EUR × (4,2993 zł/EUR - 4,2836 zł/EUR) 471 zł 20 75-0

III. Księgowania:

Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2020 r.
(w złotych)
G. Przychody finansowe 1.224
V. Inne 1.224*

*)  Kwota ta oznacza nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi i wynika z obliczeń: 471 zł - (- 753 zł) = 1.224 zł.

Przykład

Dywidenda należna od jednostki powiązanej

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "Beta" oraz spółka z o.o. "X" są jednostkami powiązanymi. Spółka "Beta" posiada zaangażowanie w kapitale spółki "X".
   
 2. Na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku spółki "X" w księgach spółki "Beta" ujęto wartość należnej dywidendy w wysokości brutto: 150.000 zł.
   
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka "Beta" sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - dywidenda należna od jednostki powiązanej 150.000 zł 24 75-0

III. Księgowania:

Dywidenda należna od jednostki powiązanej

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2020 r.
(w złotych)
J. Przychody finansowe 150.000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 150.000
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 150.000
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 150.000
Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość finansowa”

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wybranych operacji gospodarczych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Wypłaty dokonywane w ciągu roku przez wspólników spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Należne wkłady do spółki kapitałowej niewniesione do dnia bilansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Ujęcie dochodu spółki komandytowej w nocie podatkowej do sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Ujawnienie w informacji dodatkowej faktu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Przekazanie nieruchomości spółki osobowej na cele osobiste wspólników

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Rozliczenie wyniku finansowego w spółce z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Dostosowanie do potrzeb jednostki ewidencji szczegółowej na koncie 24

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Zasada memoriału w praktyce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020

Zatwierdzenie i złożenie do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020

Korygowanie błędnych zapisów księgowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Wątpliwości dotyczące odpisania nieuregulowanych rozrachunków

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Leasing finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów w praktyce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020

Odpowiedzialność za błędy w przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020

Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Przekazanie wyrobów w formie darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Zasady przechowywania sprawozdań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Nieruchomości zaliczane do inwestycji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.