otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 24.10.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.109
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Prezentacja poszczególnych pozycji przychodów i kosztów finansowych w ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Prezentacja poszczególnych pozycji przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat

Podstawowe zasady wykazywania przychodów i kosztów finansowych
w rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości przychody finansowe wykazuje się w pozycji J (jeżeli jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat) lub w pozycji G (jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat). Z kolei koszty finansowe ujmuje się w pozycji K (jeżeli jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat) lub w pozycji H (jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat). Jak już wspomniano na wstępie niniejszego opracowania, co do zasady, przychody i związane z nimi koszty nie mogą być ze sobą kompensowane. Dlatego generalnie w rachunku zysków i strat przychody i koszty finansowe prezentuje się odrębnie, przy czym wynik niektórych operacji finansowych należy wykazywać per saldo. Odnosi się to przede wszystkim do rozchodu aktywów finansowych oraz różnic kursowych.

Dywidendy i udziały w zyskach

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości pierwszą pozycję przychodów finansowych (pozycja J.I - wariant kalkulacyjny lub G.I - wariant porównawczy) stanowią dywidendy i udziały w zyskach. W pozycji tej wykazuje się należne jednostce dywidendy z tytułu posiadania akcji lub udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych, a także udziały w zyskach spółek osobowych oraz spółdzielni. Dywidendy i udziały w zyskach wykazuje się w wysokości uchwalonej przez właściwy organ spółki, który dokonuje podziału zysku. Jednostki, które wchodzą w skład grup kapitałowych lub posiadają udział w kapitale innej jednostki mający charakter trwałego powiązania, są zobligowane zaprezentować w tej pozycji dywidendy i udziały zyskach od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, z wyodrębnieniem w obu przypadkach dywidend i udziałów w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Należy pamiętać, że w rachunku zysków i strat nie wykazuje się dywidend i innych wypłat z zysku dokonywanych przez jednostkę na rzecz jej właścicieli. Takie dywidendy zmniejszają zysk netto po opodatkowaniu, czyli kapitał własny.

Odsetki

Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych i prezentuje w rachunku zysków i strat w odrębnych pozycjach przychodów oraz kosztów finansowych. Do przychodów finansowych (pozycja J.II - wariant kalkulacyjny lub G.II - wariant porównawczy) zalicza się odsetki otrzymane i należne za okres do dnia bilansowego, a do kosztów finansowych (pozycja K.I - wariant kalkulacyjny lub H.I - wariant porównawczy) odsetki zapłacone oraz wymagające zapłaty za okres do dnia bilansowego. W rachunku zysków i strat w osobnej pozycji wyodrębnia się z ogólnej sumy odsetek - zarówno w części dotyczącej kosztów, jak i przychodów - osobną pozycję, w której prezentowane są odsetki od i dla jednostek powiązanych. Dotyczy to jednostek tworzących z innymi jednostkami grupę kapitałową.

Odsetki stanowiące przychody finansowe obejmują odsetki od udzielonych pożyczek i należności (w tym również odsetki za zwłokę w zapłacie), odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych (za wyjątkiem odsetek od środków na rachunku ZFŚS oraz ZFRON) a także naliczone przez jednostkę odsetki od lokat wpływające na wynik finansowy roku bieżącego, które nie są jeszcze wymagalne na dzień bilansowy, bowiem termin realizacji lokaty upływa w roku następnym.

Natomiast do kosztów finansowych zalicza się odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań (w tym również odsetki za zwłokę). Przy czym odsetki od otrzymanych pożyczek lub kredytów związanych z zakupem lub budową środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, traktuje się jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i nie zalicza się ich do kosztów finansowych. Do dnia oddania tych składników do używania zwiększają one wartość początkową tych aktywów trwałych. Dopiero odsetki w okresie następującym po ich oddaniu do użytkowania będą zaliczane do kosztów finansowych.

Wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych

W księgach rachunkowych ujmuje się odrębnie przychody związane z rozchodem aktywów finansowych (np. zbyciem akcji, udziałów innych jednostek, dłużnych papierów wartościowych) na koncie 75-0, a koszty z tym związane na koncie 75-1. Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się tylko wynik z tytułu rozchodu tych aktywów. Oznacza to, że zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w postaci nadwyżki przychodów uzyskanych z ich sprzedaży (likwidacji lub nieodpłatnego przekazania, w tym w formie darowizny) nad kosztami poniesionymi z tego tytułu wykazuje się w rachunku zysków i strat w przychodach finansowych (pozycja J.III - wariant kalkulacyjny lub G.III - wariant porównawczy), z wyszczególnieniem zysku z tytułu rozchodu aktywów finansowych w jednostkach powiązanych. Natomiast stratę z tytułu rozchodu aktywów finansowych wykazuje się w kosztach finansowych (pozycja K.II - wariant kalkulacyjny lub H.II - wariant porównawczy) z wyszczególnieniem straty w jednostkach powiązanych.

Należy pamiętać, że w rachunku zysków i strat nie wykazuje się zysków lub strat ze sprzedaży własnych udziałów i akcji, bowiem wpływają one na kapitał własny jednostki.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Skutki aktualizacji wartości aktywów finansowych ujmuje się w rachunku zysków i strat odrębnie jako przychody finansowe (pozycja G.IV - wariant porównawczy lub J.IV - wariant kalkulacyjny) oraz koszty finansowe (pozycja K.III - wariant kalkulacyjny lub H.III - wariant porównawczy). Do przychodów finansowych zalicza się m.in. podwyższenie wartości aktywów finansowych (w przypadku ich wyceny po cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej wyższej od wartości, w jakiej były ujęte w księgach rachunkowych) oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (tj. udziały, akcje i inne papiery wartościowe), na skutek ustania przyczyny powodującej utratę wartości oraz z powodu spłaty należności z operacji finansowej, objętej odpisem aktualizującym. Natomiast do kosztów finansowych kwalifikuje się m. in. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów, czy spadek wartości aktywów finansowych (wycenianych zarówno w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jak i w cenach nabycia), jeśli są wyższe od cen rynkowych.

Należy pamiętać, iż nie wykazuje się w tej pozycji korekt aktywów finansowych wykazywanych w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jeżeli różnice spowodowane wzrostem lub spadkiem cen rynkowych rozliczane są z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny.

Inne przychody i koszty finansowe

W tej pozycji rachunku zysków i strat wykazuje się przychody i koszty operacji finansowych niewykazywane we wcześniejszych pozycjach. Do innych przychodów finansowych (pozycja J.V. - wariant kalkulacyjny lub G.V - wariant porównawczy) zalicza się m.in.:

 • nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi za rok obrotowy (oprócz różnic kursowych wpływających na wycenę aktywów), 
   
 • dyskonto uzyskane przy zakupie weksli lub przyjęcia weksla celem zapłaty należności,
   
 • umorzenie zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, jeżeli nie wiąże się z tym warunek wykorzystania umorzonej kwoty na budowę lub zakup środków trwałych,
   
 • zysk ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.

Natomiast jako inne koszty finansowe (pozycja K.IV - wariant kalkulacyjny lub H.IV - wariant porównawczy) wykazuje się m.in.:

 • nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi za dany rok obrotowy (oprócz różnic kursowych wpływających na wycenę aktywów), 
   
 • umorzenie należności z tytułu operacji finansowych, jeżeli należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym, 
   
 • koszty zgromadzenia lub podwyższenia kapitału spółek kapitałowych i komandytowo - akcyjnych, niepokryte przez agio,
   
 • straty ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.