otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.10.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 80.159
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Dostosowanie ewidencji przychodów i kosztów finansowych do potrzeb ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Dostosowanie ewidencji przychodów i kosztów finansowych do potrzeb bilansowych i podatkowych

Konta syntetyczne służące ewidencji przychodów i kosztów finansowych

Przychody finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 75-0 "Przychody finansowe". Na koncie tym, po stronie Ma, ewidencjonuje się w szczególności:

 • przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych,
   
 • przychody z tytułu należnych dywidend wynikających z posiadanych akcji i udziałów,
   
 • wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w cenie rynkowej,
   
 • przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek ustania przyczyny powodującej trwałą utratę ich wartości,
   
 • odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
   
 • odsetki od lokat i rachunków bankowych (z wyjątkiem odsetek od środków ZFŚS oraz ZFRON, które zwiększają stan tych funduszy),
   
 • dodatnie różnice kursowe z wyjątkiem uwzględnionych w kosztach budowy środków trwałych lub cenie nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
   
 • przychody z tytułu otrzymanego dyskonta od weksli i czeków obcych oraz innych papierów wartościowych,
   
 • wartość zwrotu wniesionych dopłat do spółki, w której udziałowcem jest jednostka,
   
 • przychody z tytułu otrzymania udziałów (akcji) od innej jednostki w zamian za wniesiony aport w postaci aktywów finansowych (udziałów, akcji, wierzytelności).

Po stronie Wn konta 75-0 księguje się zmniejszenia (korekty) uprzednio zarachowanych przychodów finansowych. W ciągu roku obrotowego konto 75-0 wykazuje saldo Ma (kredytowe), które na dzień bilansowy przenosi się na wynik finansowy.

Z kolei koszty finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Na koncie tym, po stronie Wn, ewidencjonuje się w szczególności:

 • wartość aktywów finansowych wniesionych aportem do innej jednostki,
   
 • wartość sprzedanych aktywów finansowych (udziałów, akcji i innych papierów wartościowych) w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
   
 • straty powstałe w wyniku likwidacji spółki, w której jednostka ma udziały,
   
 • dopłaty wniesione do spółki z o.o., w której udziałowcem jest jednostka,
   
 • odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji,
   
 • dyskonto przy sprzedaży obcych czeków, weksli i innych papierów wartościowych,
   
 • odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie,
   
 • opłaty dodatkowe z tytułu leasingu finansowego,
   
 • rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji finansowych będących w toku,
   
 • odpisy z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych (w tym należności zaliczonych do aktywów finansowych),
   
 • nadwyżka kosztów emisji akcji ponad różnicę między wartością emisyjną akcji a ich wartością nominalną nierozliczoną z kapitałem zapasowym,
   
 • ujemne różnice kursowe (z wyjątkiem zaliczonych do kosztów środków trwałych w budowie lub ceny nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

Po stronie Ma konta 75-1 księguje się wszelkie korekty kosztów finansowych.

Przypominamy, że do kosztów finansowych nie zalicza się m.in. kosztów prowadzenia rachunku bankowego i kosztów obsługi kart płatniczych. Koszty te są kosztami działalności podstawowej - zalicza się je do kosztów usług obcych i/lub kosztów ogólnego zarządu.

Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów finansowych
do potrzeb podatkowych

Przychody osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych dzielą się na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów. Katalog przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych zawarty jest w art. 7b updop. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, za przychody z zysków kapitałowych uważa się m.in.:

 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy i przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,
   
 • przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia w celu umorzenia,
   
 • przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych,
   
 • przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Dokonanie podziału przychodów skutkuje koniecznością wyodrębnienia kosztów i przyporządkowania ich do przychodów z danego źródła (por. art. 15 ust. 1 updop) W księgach rachunkowych, w celu sprostania wymaganiom przepisów podatkowych, wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych w ramach kont przychodów i kosztów na których będą ujmowane odrębnie przychody z zysków kapitałowych i innych źródeł oraz koszty poniesione w celu ich uzyskania.

Przychody z zysków kapitałowych, wymienione w art. 7b ust. 1 updop, stanowią - w świetle przepisów ustawy o rachunkowości - najczęściej przychody finansowe, które ewidencjonuje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe". W związku z tym w ramach konta 75-0 wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych.

Przykładowy wykaz kont analitycznych wyodrębnionych
do konta syntetycznego 75-0 "Przychody finansowe"

75-0/1 "Przychody z innych źródeł przychodów"

75-0/2 "Przychody z zysków kapitałowych'

Z kolei w ramach konta 75-1 "Koszty finansowe" wskazane jest wyodrębnienie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami z zysków kapitałowych oraz - z uwagi na treść art. 15c updop - kosztów finansowania dłużnego dotyczącego innych źródeł przychodów oraz przychodów z zysków kapitałowych. Przypominamy, iż koszty finansowania dłużnego to - w świetle art. 15c ust. 12 updop - wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Przykładowy wykaz kont analitycznych wyodrębnionych
do konta syntetycznego 75-1 "Koszty finansowe"

75-1/1 "Koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów"

75-1/1-0 "Koszty finansowania dłużnego"

75-1/1-1 "Pozostałe koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów"

75-1/2 "Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych"

75-1/2-0 "Koszty finansowania dłużnego"

75-1/2-1 "Pozostałe koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych"

Do utworzonych kont analitycznych można założyć kolejną analitykę (podanalitykę) dla potrzeb sprawozdawczości, jak i wewnętrznych potrzeb jednostki.

Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów finansowych
do potrzeb sprawozdawczości finansowej

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 75-0 "Przychody finansowe" i 75-1 "Koszty finansowe" powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów i kosztów finansowych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia rachunku zysków i strat. Jeżeli jednostka tę część sprawozdania finansowego sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, to w analityce powinna wyróżnić w szczególności następujące:

1) przychody finansowe:

  • dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych i jednostek pozostałych (w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale),
    
  • odsetki, w tym od jednostek powiązanych,
    
  • przychody ze zbycia inwestycji innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, w tym w jednostkach powiązanych,
    
  • kwoty z aktualizacji wartości aktywów finansowych,
    
  • inne,

2) koszty finansowe:

  • odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,
    
  • wartość zbywanych inwestycji innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, w tym w jednostkach powiązanych,
    
  • kwoty z aktualizacji wartości aktywów finansowych,
    
  • inne.

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.