otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.392
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat

1. Ogólna charakterystyka przychodów i kosztów finansowych

Przychody i koszty finansowe nie są wprost zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Natomiast, o tym, które elementy składają się na wynik operacji finansowych informuje art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji), nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji), nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ww. ustawy.

Inwestycje uwzględniane w wyniku operacji finansowych to głównie aktywa finansowe. Pod pojęciem aktywów finansowych rozumie się aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach (por. art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy). Przez aktywa pieniężne rozumie się natomiast aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym naliczone odsetki od aktywów finansowych (por. art. 3 ust. 1 pkt 25 ww. ustawy).

Co istotne, w księgach rachunkowych wszystkie przychody i koszty z operacji finansowych ujmuje się oddzielnie. Również w rachunku zysków i strat przychody i koszty wykazuje się oddzielnie, co wynika z treści art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jednak od tej zasady są wyjątki. Niektóre pozycje przychodów i kosztów z operacji finansowych ujęte w księgach rachunkowych oddzielnie należy wykazać w rachunku zysków i strat po ich skompensowaniu czyli tzw. per saldem. W ten sposób wykazuje się np. przychody i koszty z tytułu różnic kursowych (w rachunku zysków i strat nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazuje się w przychodach finansowych, a nadwyżkę różnic ujemnych nad dodatnimi - w kosztach finansowych) oraz przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych (zysk z tytułu rozchodu - wykazuje się w przychodach finansowych, a stratę - w kosztach finansowych).

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że nie zalicza się do przychodów i kosztów finansowych niektórych odsetek, prowizji, czy różnic kursowych (dodatnich i ujemnych). Należą do nich odsetki, prowizje i różnice kursowe, które dotyczą środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, które zostały poniesione do dnia przyjęcia do używania. Takie odsetki, prowizje, czy różnice kursowe wpływają na wartość początkową tych aktywów. W przychodach i kosztach finansowych nie uwzględnia się także odsetek, prowizji i różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania towarów lub produktów w okresie długotrwałego ich przygotowania do sprzedaży lub gdy związane są z długim okresem wytwarzania produktów (por. art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Składniki te uwzględnia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia tych aktywów.


2. Dostosowanie ewidencji przychodów i kosztów finansowych do potrzeb bilansowych i podatkowych

Konta syntetyczne służące ewidencji przychodów i kosztów finansowych

Przychody finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 75-0 "Przychody finansowe". Na koncie tym, po stronie Ma, ewidencjonuje się w szczególności:

 • przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych,
   
 • przychody z tytułu należnych dywidend wynikających z posiadanych akcji i udziałów,
   
 • wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w cenie rynkowej,
   
 • przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek ustania przyczyny powodującej trwałą utratę ich wartości,
   
 • odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
   
 • odsetki od lokat i rachunków bankowych (z wyjątkiem odsetek od środków ZFŚS oraz ZFRON, które zwiększają stan tych funduszy),
   
 • dodatnie różnice kursowe z wyjątkiem uwzględnionych w kosztach budowy środków trwałych lub cenie nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
   
 • przychody z tytułu otrzymanego dyskonta od weksli i czeków obcych oraz innych papierów wartościowych,
   
 • wartość zwrotu wniesionych dopłat do spółki, w której udziałowcem jest jednostka,
   
 • przychody z tytułu otrzymania udziałów (akcji) od innej jednostki w zamian za wniesiony aport w postaci aktywów finansowych (udziałów, akcji, wierzytelności).

Po stronie Wn konta 75-0 księguje się zmniejszenia (korekty) uprzednio zarachowanych przychodów finansowych. W ciągu roku obrotowego konto 75-0 wykazuje saldo Ma (kredytowe), które na dzień bilansowy przenosi się na wynik finansowy.

Z kolei koszty finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Na koncie tym, po stronie Wn, ewidencjonuje się w szczególności:

 • wartość aktywów finansowych wniesionych aportem do innej jednostki,
   
 • wartość sprzedanych aktywów finansowych (udziałów, akcji i innych papierów wartościowych) w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
   
 • straty powstałe w wyniku likwidacji spółki, w której jednostka ma udziały,
   
 • dopłaty wniesione do spółki z o.o., w której udziałowcem jest jednostka,
   
 • odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji,
   
 • dyskonto przy sprzedaży obcych czeków, weksli i innych papierów wartościowych,
   
 • odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie,
   
 • opłaty dodatkowe z tytułu leasingu finansowego,
   
 • rezerwy tworzone na pewne lub prawdopodobne straty z tytułu operacji finansowych będących w toku,
   
 • odpisy z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych (w tym należności zaliczonych do aktywów finansowych),
   
 • nadwyżka kosztów emisji akcji ponad różnicę między wartością emisyjną akcji a ich wartością nominalną nierozliczoną z kapitałem zapasowym,
   
 • ujemne różnice kursowe (z wyjątkiem zaliczonych do kosztów środków trwałych w budowie lub ceny nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

Po stronie Ma konta 75-1 księguje się wszelkie korekty kosztów finansowych.

Przypominamy, że do kosztów finansowych nie zalicza się m.in. kosztów prowadzenia rachunku bankowego i kosztów obsługi kart płatniczych. Koszty te są kosztami działalności podstawowej - zalicza się je do kosztów usług obcych i/lub kosztów ogólnego zarządu.

Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów finansowych
do potrzeb podatkowych

Przychody osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych dzielą się na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów. Katalog przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych zawarty jest w art. 7b updop. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, za przychody z zysków kapitałowych uważa się m.in.:

 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy i przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,
   
 • przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia w celu umorzenia,
   
 • przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych,
   
 • przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych.

Dokonanie podziału przychodów skutkuje koniecznością wyodrębnienia kosztów i przyporządkowania ich do przychodów z danego źródła (por. art. 15 ust. 1 updop) W księgach rachunkowych, w celu sprostania wymaganiom przepisów podatkowych, wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych w ramach kont przychodów i kosztów na których będą ujmowane odrębnie przychody z zysków kapitałowych i innych źródeł oraz koszty poniesione w celu ich uzyskania.

Przychody z zysków kapitałowych, wymienione w art. 7b ust. 1 updop, stanowią - w świetle przepisów ustawy o rachunkowości - najczęściej przychody finansowe, które ewidencjonuje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe". W związku z tym w ramach konta 75-0 wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych.

Przykładowy wykaz kont analitycznych wyodrębnionych
do konta syntetycznego 75-0 "Przychody finansowe"

75-0/1 "Przychody z innych źródeł przychodów"

75-0/2 "Przychody z zysków kapitałowych'

Z kolei w ramach konta 75-1 "Koszty finansowe" wskazane jest wyodrębnienie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami z zysków kapitałowych oraz - z uwagi na treść art. 15c updop - kosztów finansowania dłużnego dotyczącego innych źródeł przychodów oraz przychodów z zysków kapitałowych. Przypominamy, iż koszty finansowania dłużnego to - w świetle art. 15c ust. 12 updop - wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Przykładowy wykaz kont analitycznych wyodrębnionych
do konta syntetycznego 75-1 "Koszty finansowe"

75-1/1 "Koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów"

75-1/1-0 "Koszty finansowania dłużnego"

75-1/1-1 "Pozostałe koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów"

75-1/2 "Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych"

75-1/2-0 "Koszty finansowania dłużnego"

75-1/2-1 "Pozostałe koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych"

Do utworzonych kont analitycznych można założyć kolejną analitykę (podanalitykę) dla potrzeb sprawozdawczości, jak i wewnętrznych potrzeb jednostki.

Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów finansowych
do potrzeb sprawozdawczości finansowej

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 75-0 "Przychody finansowe" i 75-1 "Koszty finansowe" powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów i kosztów finansowych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia rachunku zysków i strat. Jeżeli jednostka tę część sprawozdania finansowego sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, to w analityce powinna wyróżnić w szczególności następujące:

1) przychody finansowe:

  • dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych i jednostek pozostałych (w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale),
    
  • odsetki, w tym od jednostek powiązanych,
    
  • przychody ze zbycia inwestycji innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, w tym w jednostkach powiązanych,
    
  • kwoty z aktualizacji wartości aktywów finansowych,
    
  • inne,

2) koszty finansowe:

  • odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,
    
  • wartość zbywanych inwestycji innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, w tym w jednostkach powiązanych,
    
  • kwoty z aktualizacji wartości aktywów finansowych,
    
  • inne.

3. Prezentacja poszczególnych pozycji przychodów i kosztów finansowych w rachunku zysków i strat

Podstawowe zasady wykazywania przychodów i kosztów finansowych
w rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości przychody finansowe wykazuje się w pozycji J (jeżeli jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat) lub w pozycji G (jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat). Z kolei koszty finansowe ujmuje się w pozycji K (jeżeli jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat) lub w pozycji H (jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat). Jak już wspomniano na wstępie niniejszego opracowania, co do zasady, przychody i związane z nimi koszty nie mogą być ze sobą kompensowane. Dlatego generalnie w rachunku zysków i strat przychody i koszty finansowe prezentuje się odrębnie, przy czym wynik niektórych operacji finansowych należy wykazywać per saldo. Odnosi się to przede wszystkim do rozchodu aktywów finansowych oraz różnic kursowych.

Dywidendy i udziały w zyskach

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości pierwszą pozycję przychodów finansowych (pozycja J.I - wariant kalkulacyjny lub G.I - wariant porównawczy) stanowią dywidendy i udziały w zyskach. W pozycji tej wykazuje się należne jednostce dywidendy z tytułu posiadania akcji lub udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych, a także udziały w zyskach spółek osobowych oraz spółdzielni. Dywidendy i udziały w zyskach wykazuje się w wysokości uchwalonej przez właściwy organ spółki, który dokonuje podziału zysku. Jednostki, które wchodzą w skład grup kapitałowych lub posiadają udział w kapitale innej jednostki mający charakter trwałego powiązania, są zobligowane zaprezentować w tej pozycji dywidendy i udziały zyskach od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, z wyodrębnieniem w obu przypadkach dywidend i udziałów w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Należy pamiętać, że w rachunku zysków i strat nie wykazuje się dywidend i innych wypłat z zysku dokonywanych przez jednostkę na rzecz jej właścicieli. Takie dywidendy zmniejszają zysk netto po opodatkowaniu, czyli kapitał własny.

Odsetki

Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych i prezentuje w rachunku zysków i strat w odrębnych pozycjach przychodów oraz kosztów finansowych. Do przychodów finansowych (pozycja J.II - wariant kalkulacyjny lub G.II - wariant porównawczy) zalicza się odsetki otrzymane i należne za okres do dnia bilansowego, a do kosztów finansowych (pozycja K.I - wariant kalkulacyjny lub H.I - wariant porównawczy) odsetki zapłacone oraz wymagające zapłaty za okres do dnia bilansowego. W rachunku zysków i strat w osobnej pozycji wyodrębnia się z ogólnej sumy odsetek - zarówno w części dotyczącej kosztów, jak i przychodów - osobną pozycję, w której prezentowane są odsetki od i dla jednostek powiązanych. Dotyczy to jednostek tworzących z innymi jednostkami grupę kapitałową.

Odsetki stanowiące przychody finansowe obejmują odsetki od udzielonych pożyczek i należności (w tym również odsetki za zwłokę w zapłacie), odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych (za wyjątkiem odsetek od środków na rachunku ZFŚS oraz ZFRON) a także naliczone przez jednostkę odsetki od lokat wpływające na wynik finansowy roku bieżącego, które nie są jeszcze wymagalne na dzień bilansowy, bowiem termin realizacji lokaty upływa w roku następnym.

Natomiast do kosztów finansowych zalicza się odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań (w tym również odsetki za zwłokę). Przy czym odsetki od otrzymanych pożyczek lub kredytów związanych z zakupem lub budową środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, traktuje się jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i nie zalicza się ich do kosztów finansowych. Do dnia oddania tych składników do używania zwiększają one wartość początkową tych aktywów trwałych. Dopiero odsetki w okresie następującym po ich oddaniu do użytkowania będą zaliczane do kosztów finansowych.

Wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych

W księgach rachunkowych ujmuje się odrębnie przychody związane z rozchodem aktywów finansowych (np. zbyciem akcji, udziałów innych jednostek, dłużnych papierów wartościowych) na koncie 75-0, a koszty z tym związane na koncie 75-1. Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się tylko wynik z tytułu rozchodu tych aktywów. Oznacza to, że zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w postaci nadwyżki przychodów uzyskanych z ich sprzedaży (likwidacji lub nieodpłatnego przekazania, w tym w formie darowizny) nad kosztami poniesionymi z tego tytułu wykazuje się w rachunku zysków i strat w przychodach finansowych (pozycja J.III - wariant kalkulacyjny lub G.III - wariant porównawczy), z wyszczególnieniem zysku z tytułu rozchodu aktywów finansowych w jednostkach powiązanych. Natomiast stratę z tytułu rozchodu aktywów finansowych wykazuje się w kosztach finansowych (pozycja K.II - wariant kalkulacyjny lub H.II - wariant porównawczy) z wyszczególnieniem straty w jednostkach powiązanych.

Należy pamiętać, że w rachunku zysków i strat nie wykazuje się zysków lub strat ze sprzedaży własnych udziałów i akcji, bowiem wpływają one na kapitał własny jednostki.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Skutki aktualizacji wartości aktywów finansowych ujmuje się w rachunku zysków i strat odrębnie jako przychody finansowe (pozycja G.IV - wariant porównawczy lub J.IV - wariant kalkulacyjny) oraz koszty finansowe (pozycja K.III - wariant kalkulacyjny lub H.III - wariant porównawczy). Do przychodów finansowych zalicza się m.in. podwyższenie wartości aktywów finansowych (w przypadku ich wyceny po cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej wyższej od wartości, w jakiej były ujęte w księgach rachunkowych) oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (tj. udziały, akcje i inne papiery wartościowe), na skutek ustania przyczyny powodującej utratę wartości oraz z powodu spłaty należności z operacji finansowej, objętej odpisem aktualizującym. Natomiast do kosztów finansowych kwalifikuje się m. in. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów, czy spadek wartości aktywów finansowych (wycenianych zarówno w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jak i w cenach nabycia), jeśli są wyższe od cen rynkowych.

Należy pamiętać, iż nie wykazuje się w tej pozycji korekt aktywów finansowych wykazywanych w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jeżeli różnice spowodowane wzrostem lub spadkiem cen rynkowych rozliczane są z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny.

Inne przychody i koszty finansowe

W tej pozycji rachunku zysków i strat wykazuje się przychody i koszty operacji finansowych niewykazywane we wcześniejszych pozycjach. Do innych przychodów finansowych (pozycja J.V. - wariant kalkulacyjny lub G.V - wariant porównawczy) zalicza się m.in.:

 • nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi za rok obrotowy (oprócz różnic kursowych wpływających na wycenę aktywów), 
   
 • dyskonto uzyskane przy zakupie weksli lub przyjęcia weksla celem zapłaty należności,
   
 • umorzenie zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, jeżeli nie wiąże się z tym warunek wykorzystania umorzonej kwoty na budowę lub zakup środków trwałych,
   
 • zysk ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.

Natomiast jako inne koszty finansowe (pozycja K.IV - wariant kalkulacyjny lub H.IV - wariant porównawczy) wykazuje się m.in.:

 • nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi za dany rok obrotowy (oprócz różnic kursowych wpływających na wycenę aktywów), 
   
 • umorzenie należności z tytułu operacji finansowych, jeżeli należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym, 
   
 • koszty zgromadzenia lub podwyższenia kapitału spółek kapitałowych i komandytowo - akcyjnych, niepokryte przez agio,
   
 • straty ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.

4. Przykłady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu wybranych operacji finansowych

Przykład

Sprzedaż udziałów posiadanych w innej jednostce oraz naliczenie odsetek
za zwłokę w zapłacie

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "Delta" sprzedała w 2019 r. udziały w spółce z o.o. "Alfa" za cenę: 100.000 zł. Udziały te zakwalifikowane były do długoterminowych aktywów finansowych. Wartość nominalna udziałów wynosiła: 90.000 zł. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych wyniósł zatem: 10.000 zł (tj. 100.000 zł - 90.000 zł).
   
 2. 31 grudnia 2019 r. spółka naliczyła swojemu dłużnikowi spółce "AC" odsetki za opóźnienie w zapłacie i wystawiła notę odsetkową na kwotę: 800 zł.
   
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1.PK - przychód ze sprzedaży udziałów 100.000 zł 24 75-0
2. PK - rozchód sprzedanych udziałów 90.000 zł 75-1 03
3. Nota odsetkowa dla spółki "AC" 800 zł 20 75-0

III. Księgowania:

Sprzedaż udziałów posiadanych w innej jednostce oraz naliczenie odsetek za zwłokę w zapłacie

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2019 r.
(w złotych)
G. Przychody finansowe 10.800
II. Odsetki, w tym: 800
  - od jednostek powiązanych 0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 10.000
  - w jednostkach powiązanych 0

Przykład

Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach

I. Założenia:

 1. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. w księgach jednostki "X" figurowała należność w wysokości: 30.000 EUR, którą uregulowano 5 marca 2020 r.
   
 2. Do wyceny należności jednostka "X" zastosowała następujące kursy walut:

a) na dzień powstania należności: 4,2836 zł/EUR,

b) na dzień bilansowy (średni kurs NBP z 31 grudnia 2019 r.): 4,2585 zł/EUR,

c) na dzień zapłaty należności (kurs z 4 marca 2020 r.): 4,2993 zł/EUR.

 1. Jednostka "X" dokonała wyceny należności i ustaliła różnice kursowe w sposób następujący:

a) wycena należności na dzień jej powstania: 30.000 EUR × 4,2836 zł/EUR = 128.508 zł,

b) wycena należności na dzień bilansowy: 30.000 EUR × 4,2585 zł/EUR = 127.755 zł,

c) ujemna różnica kursowa: 127.755 zł - 128.508 zł = - 753 zł,

d) wycena należności na dzień zapłaty: 30.000 EUR × 4,2993 zł/EUR = 128.979 zł,

e) dodatnia różnica kursowa na rozrachunkach: 128.979 zł - 128.508 zł = 471 zł.

 1. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka "X" sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a do rozliczenia bilansowych różnic kursowych przyjęła metodę storna różnic kursowych pod datą 1 stycznia roku następnego.
   
 2. W przykładzie przedstawiono ewidencję księgową dotyczącą 2020 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - storno pod datą 1 stycznia 2020 r. różnic kursowych naliczonych na dzień bilansowy - 753 zł 75-1 20
2. WB - wpływ należności 128.979 zł 13-1 20
3. PK - rozliczenie różnicy kursowej powstałej na rozrachunkach: 30.000 EUR × (4,2993 zł/EUR - 4,2836 zł/EUR) 471 zł 20 75-0

III. Księgowania:

Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2020 r.
(w złotych)
G. Przychody finansowe 1.224
V. Inne 1.224*

*)  Kwota ta oznacza nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi i wynika z obliczeń: 471 zł - (- 753 zł) = 1.224 zł.

Przykład

Dywidenda należna od jednostki powiązanej

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "Beta" oraz spółka z o.o. "X" są jednostkami powiązanymi. Spółka "Beta" posiada zaangażowanie w kapitale spółki "X".
   
 2. Na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku spółki "X" w księgach spółki "Beta" ujęto wartość należnej dywidendy w wysokości brutto: 150.000 zł.
   
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości spółka "Beta" sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - dywidenda należna od jednostki powiązanej 150.000 zł 24 75-0

III. Księgowania:

Dywidenda należna od jednostki powiązanej

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2020 r.
(w złotych)
J. Przychody finansowe 150.000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 150.000
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 150.000
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 150.000

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.