otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 12.07.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.290
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zmiany do ustawy o VAT w transakcjach z ...
PV
 
 
D.OBRÓT Z ZAGRANICĄ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zmiany do ustawy o VAT w transakcjach z zagranicą

Przypomnijmy, iż państwa członkowskie UE - w tym również Polska - zostały zobowiązane do zaimplementowania postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L nr 311/3) oraz wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16.

W ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 208 - na dzień oddania do druku niniejszego "Poradnika VAT" ustawa została skierowana do Senatu), zostały uwzględnione zmiany wynikające z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. UE L nr 311/10).

Termin wejścia w życie ww. ustawy zaplanowano na 1 lipca 2020 r.

1. Procedura magazynu call-off stock

W tym miejscu należy wyjaśnić, że z dniem wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę 2018/1910 nastąpi zmiana w terminologii - obecnie w polskiej ustawie o VAT funkcjonuje pojęcie "magazyn konsygnacyjny", natomiast po dniu wejścia w życie tej ustawy magazyn taki będzie funkcjonował pod nazwą "magazyn typu call-off stock".

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowelizacyjnej, podstawowa różnica pomiędzy procedurą magazynu konsygnacyjnego uregulowaną w obecnie obowiązującej ustawie o VAT a zaproponowanymi zmianami, dotyczy konsekwencji prawnych, związanych z towarami znajdującymi się w magazynie. W ustawie nowelizującej przewidziano skrócenie czasu, pozwalającego na magazynowanie towarów bez konieczności rozliczania ich nietransakcyjnego przemieszczenia z 24 do 12 miesięcy. W sytuacji nieodebrania przez nabywcę towarów z magazynu w ciągu 12 miesięcy, zobowiązanym do rozliczenia nietransakcyjnego przemieszczenia towarów w ramach WNT będzie podatnik, który wprowadził te towary do magazynu.

Planowane modyfikacje spowodują, że towary przemieszczane do magazynu call-off stock będą mogły być przeznaczone także do działalności handlowej - co na dzień dzisiejszy nie jest możliwe - a nie tylko do produkcji lub świadczenia usług.

Cechą charakterystyczną magazynu konsygnacyjnego jest to, że towary w nim składowane nie są przeznaczone dla znanego nabywcy. Natomiast magazyn call-off stock wyróżnia się tym, że towary są przeznaczone dla z góry określonego "odbiorcy". Polska ustawa o VAT przyjęła model magazynu call-off stock, z tym że obecnie funkcjonuje on pod nazwą magazynu konsygnacyjnego. Zmiana nazewnictwa ma na celu wprowadzenie porządku terminologicznego w tym obszarze. Biorąc jednak pod uwagę, że nie funkcjonuje polski odpowiednik terminu "call-off stock" (poza terminem "magazyn konsygnacyjny", ale - jak zauważono wyżej - termin ten nie odzwierciedla znaczenia tego pojęcia), przyjęto - za polskim tłumaczeniem dyrektywy 2018/1910 - określenie "magazyn typu call-off stock".


2. Przyporządkowanie transportu w łańcuchu dostaw

W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, zaproponowano m.in. dodanie art. 22 ust. 2b ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku transakcji łańcuchowej, wysyłka lub transport towaru będą przyporządkowane wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

Dla celów stosowania tego przepisu wprowadzono pojęcie podmiotu pośredniczącego. Zgodnie z dodanym art. 22 ust. 2d ustawy o VAT przez podmiot pośredniczący będzie się rozumiało dostawcę towarów innego niż pierwszy w kolejności dostawca, który będzie wysyłał lub transportował towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz. Przepis dodanego ust. 2b w art. 22 ustawy o VAT wprowadza domniemanie, że jeżeli towar będzie wydawany przez pierwszy podmiot ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten będzie wysyłany lub transportowany z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego, to transakcją ruchomą będzie dostawa dokonana na rzecz podmiotu pośredniczącego.

Wyjątek od reguły określonej w art. 22 ust. 2b ustawy o VAT wprowadza dodany art. 22 ust. 2c ustawy o VAT, z którego wynika, że wysyłkę lub transport będzie się przypisywać wyłącznie do dostawy towarów dokonanej przez podmiot pośredniczący wówczas, gdy podmiot pośredniczący będzie zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim, z którego towary są wysyłane lub transportowane, i przekaże swojemu dostawcy ten numer w ramach realizowania dostawy towaru.

Z definicji legalnej określonej w dodanym art. 22 ust. 2d ustawy wynika, że podmiotem pośredniczącym nie będzie mógł być pierwszy w kolejności dostawca ani ostatni w kolejności nabywca.

W przypadku transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport zasady określania miejsca dostawy towarów nie powinny ulec zmianie.

W odniesieniu do transakcji łańcuchowych obejmujących eksport towarów, obecnie obowiązujący przepis art. 22 ust. 2 ustawy o VAT reguluje przyporządkowanie transportu towarów dostawie ruchomej, determinując międzynarodowy (transgraniczny) charakter tej dostawy, i w konsekwencji - prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT 0% do eksportu towarów.

Dodany art. 22 ust. 2a ustawy będzie się odnosił do sytuacji transakcji łańcuchowej w obrocie z krajami trzecimi, gdyby transport lub wysyłka towaru były przyporządkowane środkowemu (czyli ani pierwszemu, ani ostatniemu) podmiotowi i zasadniczo jest powtórzeniem obecnej regulacji z art. 22 ust. 2 zdanie drugie. Z kolei art. 22 ust. 2 ustawy w nowym brzmieniu będzie dotyczył pozostałych przypadków, tj. gdyby transport lub wysyłka zostały przyporządkowane pierwszemu dostawcy lub ostatniemu w kolejności nabywcy.

Do ustalenia miejsca dostawy towarów w ramach transakcji łańcuchowych obejmujących import towarów zastosowanie będą miały - obecnie funkcjonujące - przepisy art. 22 ust. 4 ustawy o VAT.


3. Warunki stosowania obniżonej stawki VAT 0% do WDT

Z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień tej dyrektywy, w ustawie nowelizującej proponuje się, aby w art. 42 ust. 1 pkt 1 dodać zapis dotyczący obowiązku nabywcy w zakresie podania dostawcy ważnego numeru identyfikacyjnego VAT.

Zatem jednym z warunków koniecznych do zastosowania stawki VAT 0% do WDT, będzie nie tylko dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale również podanie przez nabywcę tego numeru dostawcy.

Ponadto, ustawa zakłada dodanie ust. 1a do art. 42 ustawy, który miałby wprowadzić dodatkowy warunek dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT, polegający na złożeniu przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej. Złożenie informacji podsumowującej przez dostawcę, będzie więc materialną przesłanką do zastosowania obniżonej stawki VAT dla WDT.

Warunek ten może być w pewnych okolicznościach uchylony, jeśli dostawca należycie wyjaśni naczelnikowi urzędu skarbowemu, w formie pisemnej, swoje uchybienie, np. w sytuacji, gdy niezłożenie informacji podsumowującej lub złożenie jej po terminie czy też podanie w niej nieprawidłowych informacji było wynikiem pomyłki, a nie przykładowo udziału w przestępstwie.

Należy również wspomnieć o unijnym rozporządzeniu wykonawczym Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm.), wprowadzającym zmiany w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Przedmiotowe rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, a zatem nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego.

Rozporządzenie do celów zastosowania zwolnienia (stawki 0%) wprowadza instytucję wzruszalnego domniemania pozwalającą uznać, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Ma ono zastosowanie w przypadku, gdy sprzedawca będzie w posiadaniu odpowiednich dokumentów wymienionych w art. 45a tego rozporządzenia potwierdzających wysyłkę lub transport towarów.

Zgodnie w wyjaśnieniem zawartym w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, organ podatkowy będzie mógł obalić przyjęte domniemanie, o którym mowa w unijnym rozporządzeniu, poprzez przedstawienie dowodów świadczących o tym, że towary w rzeczywistości nie zostały wysłane lub przetransportowane z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy podczas kontroli organy podatkowe stwierdzą, że towary nadal znajdują się w magazynie dostawcy. Przepis skonstruowany w taki sposób, przenosi ciężar dowodowy na organ podatkowy. Konsekwencją obalenia tego domniemania będzie brak możliwości zastosowania stawki 0%. Nie będzie możliwe stosowanie domniemania w odwrotny sposób. Niespełnienie warunków domniemania nie będzie oznaczać automatycznie, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji na dostawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia w inny sposób, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione.


 
D.OBRÓT Z ZAGRANICĄ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PV

Roczne spisy treści

 
 
PV

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.