otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 4.06.2020 r., godz. 14:21
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.183
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników ...
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
 
III.ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień resortowych

Na temat zwolnienia z opłacania składek ZUS pisaliśmy w artykule pt. "Koronawirus - zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ujęciu kompleksowym", zamieszczonym w BI nr 12 z 20 kwietnia 2020 r. Do tematu wracamy w związku ze zmianą przepisów, wprowadzoną tzw. Tarczą 2.0, a także z wyjaśnieniami ZUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów dotyczącymi tego zagadnienia. W tym artykule odnosimy się do zwolnienia z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników.

Tarcza antykryzysowa Wszystkie informacje dotyczące
COVID-19 zamieszczamy w nowym
serwisie Tarcza Antykryzysowa
(www.tarcza.gofin.pl)

Zaznaczamy, że znowelizowane zasady zwolnienia z opłacania składek ZUS (w tym za przedsiębiorców) opisaliśmy także w dodatku nr 16 do BI z 10 maja 2020 r.

1.1. Zasady zwolnienia z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników

Podstawa zwolnienia z opłacania składek ZUS

Kwestia zwolnienia z opłacania nieopłaconych składek ZUS została uregulowana w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), dalej: specustawie.

Przypomnijmy, że w ramach tzw. tarczy 1.0 czasowo zwolniono z opłacania nieopłaconych składek ZUS (po spełnieniu określonych warunków) m.in. firmy, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 osób. Chodzi tu o składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) lub Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

wykrzyknik Zwolnienie z opłacania składek dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres (por. art. 31zo ust. 1 specustawy).

Jak wyjaśnił ZUS, zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Składki ZUS w części finansowanej przez pracowników są naliczane i pobierane od ich wynagrodzeń na dotychczasowych zasadach. Nie są one jedynie opłacane, tj. przekazywane do ZUS przez pracodawcę (o ile oczywiście przysługuje mu zwolnienie z opłacania tych składek). Podobnie wynika m.in. z informacji zamieszczonej na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) czy z pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS) z dnia 8 kwietnia 2020 r., przesłanego do naszego Wydawnictwa.

"Pomoc w zakresie zwolnienia ze składek adresowana jest do płatnika składek i to jest zwolnienie z nieopłaconych składek. Zwolnienie dotyczy zarówno części finansowanej przez płatnika składek, jak również w części finansowanej przez ubezpieczonego. Poprzez zwolnienie ze składek ubezpieczony nic nie traci, ponieważ składki zostaną sfinansowane w całości z budżetu państwa, zarówno w części finansowanej przez płatnika, jak i ubezpieczonego. Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów rozliczeniowych, w których powinny być wykazane składki należne od wynagrodzenia. Dla sytuacji ubezpieczonego nic się nie zmieni, ponieważ jego składki zostaną w całości sfinansowane z budżetu państwa. Dlatego też zwolnienie ze składek nie ma wpływu na sytuację ubezpieczonego i na jego wynagrodzenie."

(pismo MRPiPS z 8 kwietnia 2020 r. będące odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa)

Powyższe pismo dotyczy wprawdzie firm zgłaszających do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych jednak może ono znaleźć odpowiednio zastosowanie także w odniesieniu do składek ZUS od wynagrodzeń pracowników, z opłacania których został zwolniony płatnik zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (w ramach limitu, o którym mowa poniżej). Zwolnienie z opłacania składek ZUS w odniesieniu do tej "nowej" grupy płatników przewiduje tzw. tarcza 2.0. W ramach tej tarczy zmodyfikowano także niektóre zasady dotyczące ww. zwolnienia dla płatników ubezpieczających do 9 osób.

Liczba ubezpieczonych a zwolnienie z opłacania składek

Obecnie zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy płatnika, który był zgłoszony jako płatnik składek:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
   
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
   
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych lub zgłosił do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

wykrzyknik Płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (tj. maksymalnie 9 osób), mogą skorzystać z pełnego, tj. 100% zwolnienia z opłacania składek ZUS. Natomiast płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za dany miesiąc.

Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS może skorzystać także płatnik będący spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Także w tym przypadku możliwe jest skorzystanie z ww. zwolnienia w odniesieniu do składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia z opłacania składek ZUS nie jest uzależniona od tego, czy przedsiębiorca (pracodawca) odnotował spadek przychodów. Zaznaczamy jednak, że zwolnienie to ma stanowić pomoc dla przedsiębiorców, których trudna sytuacja jest następstwem COVID-19. Nie wiadomo, jak do tego zwolnienia podejdzie ZUS, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy (pracodawcy-płatnika) nie uległa pogorszeniu na skutek COVID-19.

Poniżej przedstawiamy wybrane wyjaśnienia ZUS dotyczące omawianego zwolnienia z opłacania składek ZUS.


Jak ustalać liczbę ubezpieczonych w przypadku zatrudniania pracowników na pół etatu?

ZUS wyjaśnił, że ustalając, czy płatnik może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, nie ma znaczenia wymiar czasu pracy. W liczbie ubezpieczonych zasadniczo jest uwzględniana każda zgłoszona do ubezpieczeń społecznych osoba (poza pracownikami młodocianymi).


Czy do limitu ubezpieczonych wlicza się zleceniobiorców i praktykantów?

Jak wyjaśnił ZUS, przy składaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (za marzec, kwiecień i maj 2020 r.), do limitu osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień wlicza się także zleceniobiorców i innych ubezpieczonych, którzy byli zgłoszeni do tych ubezpieczeń (nie wlicza się jedynie pracowników młodocianych).


Czy do limitu ubezpieczonych wlicza się także pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym?

ZUS wskazał, że na potrzeby zwolnienia z opłacania składek do limitu osób wliczane są osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych na dany dzień, tj. odpowiednio na: 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. lub 30 kwietnia 2020 r., w zależności od tego, kiedy w ZUS został zarejestrowany płatnik składek. Pracownik, który był na zwolnieniu lekarskim/świadczeniu rehabilitacyjnym w dniu: 29 lutego 2020 r., 31 marca 2020 r. lub 30 kwietnia 2020 r., również powinien być liczony do tego limitu. Jako pracownik jest on bowiem nadal zgłoszony do ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS - wyłącznie składki nieopłacone, czy także opłacone?

Z obowiązku opłacenia składek ZUS zwolniono generalnie składki nieopłacone. W odniesieniu do składek opłaconych, takie zwolnienie jest możliwe tylko w zakresie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. (uwaga! przepisy tzw. tarczy 1.0 nie przewidywały takiej możliwości). Jak wyjaśnił ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl):

"(...) Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (...) lub przekazać w postaci papierowej pocztą lub osobiście w placówce ZUS (...).

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone. (...)."

Deklaracje rozliczeniowe

Jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za pracowników jest przesłanie przez płatnika deklaracji rozliczeniowych/imiennych raportów miesięcznych (na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają składki znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie (o wniosku tym piszemy poniżej).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS

Jednym z warunków, jaki musi być spełniony, aby płatnik (pracodawca) mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS (należnych za okres marzec-maj 2020 r.), jest złożenie przez płatnika stosownego wniosku o zwolnienie z opłacenia składek, na druku RDZ. Wniosek ten płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Aktywne druki i formularze Wzór wniosku RDZ dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

Taki wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS, ww. informacja udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.

Jeśli płatnik nie spełni warunków do zwolnienia z opłacenia składek (należnych za marzec-maj 2020 r.), wówczas organ rentowy wyda w tym zakresie decyzję odmowną. Od decyzji tej płatnikowi przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez właściwego ministra (do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Poniżej przedstawiamy wybrane kwestie związane z ww. zakresem, wyjaśnione przez ZUS.


Czy płatnik musi składać wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za wszystkie miesiące, czy może to zrobić po każdym miesiącu?

ZUS wskazał, że to płatnik decyduje o terminie złożenia wniosku. Może on zatem złożyć wniosek za każdy miesiąc oddzielnie (w różnych terminach) lub od razu za wszystkie trzy miesiące "z góry" lub poczekać i złożyć za trzy miesiące "z dołu". Wnioski muszą zostać złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

ZUS wyjaśnił ponadto, że jeśli płatnik złoży ww. wnioski za każdy miesiąc oddzielnie, to wnioski będą weryfikowane odrębnie po złożeniu dokumentów za poszczególne miesiące. Jeśli natomiast płatnik złoży jeden wniosek od razu za trzy miesiące (tj. marzec-maj 2020 r.), to wniosek ten będzie rozpatrywany przez ZUS sukcesywnie do końca miesiąca, w którym upływa termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych, np. za kwiecień do końca maja, a za maj - do końca czerwca br.

ZUS wskazał także, że będzie informował płatników o zwolnieniu z opłacania składek po każdym miesiącu, w którym upływał termin złożenia dokumentów za miesiąc wskazany we wniosku, który został objęty zwolnieniem. Natomiast dłuższy okres rozpatrywania sprawy może dotyczyć tych wniosków, które będą wymagały przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.


Czy najpierw trzeba złożyć deklaracje rozliczeniowe za dany okres, a dopiero później wniosek o zwolnienie, aby je otrzymać, uwzględniając fakt, iż zwolnieniu z opłacania podlegają składki znane na dzień rozpatrzenia wniosku?

ZUS wskazał, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć przed złożeniem deklaracji rozliczeniowych za dany okres. Rozpatrzenie wniosku będzie następowało sukcesywnie po złożeniu przez płatnika dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc objęty wnioskiem (w przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS, po ich systemowym utworzeniu). Ponadto, jeśli nastąpi korekta deklaracji rozliczeniowych, to uwzględniane będą tylko te korekty, które wpłyną do ZUS przed dniem rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.


W jakim terminie rozpatrywany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek?

ZUS wyjaśnił, że zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych, należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (w przypadku, gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek).

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania składek ZUS stanowi, zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

ZUS na swojej stronie internetowej wskazał, że ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS mogą skorzystać generalnie przedsiębiorcy, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie zalegali z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątek stanowi m.in. sytuacja, gdy przedsiębiorca realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek zawartą przed 31 grudnia 2019 r.


1.2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS - skutki CIT/PIT

Składki ZUS finansowane przez pracownika a PIT

Na wysokość zaliczki na PIT pracownika wpływ mają m.in. finansowane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te, gdy zostaną potrącone, pomniejszają odpowiednio dochód/podatek. Nie ma tu wymogu ich opłacenia. Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie ma zatem wpływu na rozliczenie, dla celów PIT, wynagrodzenia pracownika.

W związku z tym, pobrane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika (z opłacenia których pracodawca jest zwolniony), pomniejszają na ogólnych zasadach dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na PIT pracownika. Z kolei pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki) pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy.

MFPodobnie wynika z pisma Ministerstwa Finansów przesłanego do naszego Wydawnictwa w dniu 16 kwietnia 2020 r. W piśmie tym czytamy:

"(...) gdy płatnik pobrał z dochodu podatnika składki, których nie przekazał właściwemu organowi (ZUS), to o kwotę tych składek może pomniejszyć dochód podatnika dla potrzeb obliczenia zaliczki na podatek, np. przez zakład pracy. W tej sytuacji ubezpieczony, ze swojego dochodu zapłacił bowiem składki na ubezpieczenia społeczne.

W przeciwnym razie, czyli gdy płatnik nie tylko nie odprowadził do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, ale również nie potrącił ich ze środków podatnika, niepobrana przez płatnika składka nie podlega odliczeniu przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku (zaliczki na podatek). (...)"

Przychody pracodawcy

Pracodawca (płatnik), który skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek ZUS (w 100% lub w 50%), zarówno w części finansowanej przez pracownika, jak i w części finansowanej przez pracodawcę, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego. Dotyczy to obecnie zarówno pracodawców będących podatnikami PIT, jak i CIT (patrz: znowelizowany art. 31zx specustawy). Przypomnijmy, że z przepisów tzw. tarczy 1.0 wynikało, że powyższe wyłączenie z przychodów dotyczy tylko podatników PIT. W ramach tzw. tarczy 2.0 analogiczne rozwiązania wprowadzono dla celów CIT.

Koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, gdy zostaną opłacone w odpowiednim terminie (moment ujęcia tych składek w kosztach podatkowych uzależniony jest od tego, w którym momencie składki te zostaną opłacone).

Jeśli pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku opłacenia tych składek do ZUS i ich nie zapłaci, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli natomiast pracodawca zostanie zwolniony z opłacania 50% składek ZUS, to może ująć w kosztach podatkowych pozostałe 50% składek ZUS, które zapłaci. Te zapłacone przez pracodawcę składki będą podlegały ujęciu w kosztach podatkowych pracodawcy w momencie przewidzianym dla składek ZUS (zob. art. 15 ust. 4h ustawy o PDOP i art. 22 ust. 6bb ustawy o PDOF).

W kwestii natomiast składek ZUS w części finansowanej przez pracownika, "zawartych" w jego wynagrodzeniu, wyraziliśmy pogląd (we wspomnianym na wstępie artykule zamieszczonym w BI nr 12 z 20 kwietnia 2020 r.), że kosztem podatkowym powinno być wynagrodzenie pracownika w kwocie brutto. Składki "zawarte" w wynagrodzeniu nie są bowiem ujmowane w kosztach podatkowych odrębnie od tego wynagrodzenia. Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzenia pracowników nie jest uzależniony od momentu zapłaty do ZUS "zawartych" w tym wynagrodzeniu składek finansowanych przez pracownika. Takie stanowisko zostało wyrażone również w informacji telefonicznej uzyskanej z Krajowej Informacji Skarbowej. Inaczej jednak wyjaśniło MF w piśmie przesłanym do naszego Wydawnictwa w dniu 17 kwietnia 2020 r. Czytamy w nim:

MF"(...) Jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które odprowadzał jako płatnik od wynagrodzeń pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia pracowników i ich nie odprowadził, jak również naliczył składki, które powinny być finansowane przez niego, ale także ich nie odprowadził, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów."

Kierując się tym wyjaśnieniem bezpieczniej jest ująć w kosztach podatkowych wynagrodzenie pracownika w kwocie pomniejszonej o składki ZUS, w części finansowanej przez pracowników, od opłacenia których pracodawca (płatnik) został zwolniony. W efekcie pracodawca ujmie w kosztach wynagrodzenie w kwocie netto zwiększonej o zaliczkę na PIT pracownika. Naszym zdaniem można tak postąpić także wówczas gdy pracodawca, nie ma jeszcze informacji, czy uzyskał omawiane zwolnienie. Gdyby w późniejszym czasie okazało się, że pracodawca nie uzyska tego zwolnienia i zapłaci ww. składki, to skorygowałby (zwiększyłby) koszty uzyskania przychodów o wartość wynagrodzenia w części przypadającej na ww. składki.


1.3. Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia pracowników

Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w odniesieniu do których pracodawca został zwolniony z opłacenia do ZUS (w całości lub w 50%), pracodawca ujmuje w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych. Podobnie jest w przypadku wynagrodzeń pracowników.

1. Zaksięgowanie wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto:
   a) wynagrodzenie w części stanowiącej koszt podatkowy:
      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" - KUP;
   b) wynagrodzenie w części niestanowiącej kosztu podatkowego
        (tj. w wysokości składek ZUS, finansowanych przez pracowników,
        z opłacenia których pracodawca został zwolniony):
      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" - NKUP;
   c) wynagrodzenie w kwocie brutto:
      - Ma konto 23 "Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń".
2. Potrącenie składek ZUS w części obciążającej pracownika:
      - Wn konto 23,
      - Ma konto 22-3 "Rozrachunki z ZUS".
3. Potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika:
      - Wn konto 23,
      - Ma konto 22-4 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku
         dochodowego od osób fizycznych".
4. Składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
         (w analityce z podziałem na NKUP i KUP, w zależności od tego,
         czy płatnik jest zwolniony z opłacania składek ZUS w całości czy w 50%),
      - Ma konto 22-3.
5. Wypłata wynagrodzenia pracownikowi w kwocie pomniejszonej o obciążające pracownika składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy:
      - Wn konto 23,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
6. Zapłata do ZUS składek w części niepodlegającej zwolnieniu z opłacania (u płatnika, który korzysta ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w 50%):
      - Wn konto 22-3,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
7. Wyksięgowanie składek ZUS, z których opłacania pracodawca (płatnik) został zwolniony (w momencie otrzymania informacji z ZUS):
      - Wn konto 22-3,
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne - niepodatkowe".

Przedstawiony sposób ewidencji jest zgodny ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym na stronie internetowej (www.gov.pl), które przedstawiamy na str. 5-7 niniejszego BI.


 
III.ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 
BI

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.