otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 31.05.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłków w razie ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłków w razie zmiany wymiaru czasu pracy

1) W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownikowi, któremu w ostatnim czasie kilkakrotnie zmieniano wymiar czasu pracy? Nadmieniamy, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego w styczniu każdego roku otrzymuje on nagrody roczne zmniejszane nieproporcjonalnie za okresy absencji chorobowych w poprzednim roku.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych, dalej świadczeń chorobowych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi, co do zasady, za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 92 § 2 K.p.). Regulacja ta nie ma jednak zastosowania, gdy nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy.

Ważne: W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach ją poprzedzających (art. 40 ustawy zasiłkowej).

Powyższe stosuje się do wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy np. miesięczne, kwartalne i roczne.

Generalnie roczne składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Jeśli są zmniejszane proporcjonalnie za okresy absencji chorobowej, to przyjmuje się je do podstawy wymiaru po uzupełnieniu. Zmniejszenie w inny sposób (np. kwotowo lub procentowo) powoduje, że podlegają uwzględnieniu w kwocie faktycznie wypłaconej.

W razie zmiany wymiaru czasu pracy sposób wliczania nagrody rocznej do podstawy wymiaru świadczeń zależy od tego, kiedy zmiana ta miała miejsce.

Zmiana etatu w roku poprzedzającym niezdolność do pracy

Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie roku poprzedzającego niezdolność do pracy, to składnik roczny przyjmuje się do podstawy wymiaru w wysokości obliczonej proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po tej zmianie (por. pkt 293 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl).

Przykład

Pracownik do końca maja 2019 r. był zatrudniony na 0,5 etatu, od czerwca do września 2019 r. na pełny etat, a od 1 października 2019 r. pracuje na 0,75 etatu. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje on nagrody roczne zmniejszane nieproporcjonalnie za okresy nieobecności w pracy spowodowane chorobą, opieką lub macierzyństwem. Nagroda za 2019 r. w wysokości 3.800 zł została wypłacona 30 stycznia 2020 r.

W marcu 2020 r. pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego od 23 do 31 marca 2020 r. (9 dni). Podstawę jego wymiaru stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące po ostatniej zmianie etatu, tj. za okres od października 2019 r. do lutego 2020 r. Do tego wynagrodzenia pracodawca doliczył 1/3 nagrody rocznej w kwocie przypadającej na pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. od października do grudnia 2019 r. Nagroda roczna za ww. okres wyniosła 977,14 zł, zgodnie z wyliczeniem: 3.800 zł : (5 m-cy x 0,5 etatu + 4 m-ce x 1 etat + 3 m-ce x 0,75 etatu) x (3 m-ce x 0,75 etatu) = 977,14 zł. Uwzględnieniu w podstawie wymiaru podlegała kwota 281,06 zł, tj. 977,14 zł - 133,97 zł = 843,17 zł; 843,17 zł : 3 = 281,06 zł.

Zmiana etatu po zakończeniu roku poprzedzającego niezdolność do pracy

W sytuacji, gdy do zmiany etatu dochodzi już po zakończeniu roku poprzedzającego niezdolność do pracy, to składnik roczny przyjmuje się w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy (por. pkt 294 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przykład 2

Pracownik do 31 grudnia 2019 r. był zatrudniony na 0,75 etatu, a od 1 stycznia 2020 r. pracuje na 0,5 etatu za wynagrodzeniem w wysokości 2.000 zł miesięcznie. W styczniu 2020 r. wypłacono mu nagrodę za 2019 r. w kwocie 2.640,47 zł (po pomniejszeniu o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne). Nagroda jest zmniejszana nieproporcjonalnie za dni absencji chorobowych.

W marcu 2020 r. pracownik przez 7 dni chorował i nabył prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. Podstawę jego wymiaru stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące po zmianie etatu, tj. za okres od stycznia do lutego 2020 r. Do tego wynagrodzenia pracodawca doliczył 1/12 kwoty nagrody za 2019 r. przeliczonej do nowego wymiaru etatu. W tym celu ustalił współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy (0,5 etatu) do poprzedniego wymiaru czasu pracy (0,75 etatu), tj. 0,67 (0,5 etatu : 0,75 etatu), a następnie kwotę nagrody pomnożył przez ten współczynnik, otrzymując kwotę nagrody po przeliczeniu 2.640,47 zł x 0,67 = 1.769,11 zł.

Nagroda roczna została uwzględniona w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w kwocie 147,43 zł (1.769,11 zł : 12).

Kolejna zmiana etatu po zakończeniu roku poprzedzającego niezdolność do pracy

W przypadku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego niezdolność do pracy, a po zakończeniu tego roku nastąpiła kolejna zmiana etatu, to należy obliczyć średni współczynnik wymiaru czasu pracy w roku kalendarzowym. Składnik roczny przyjmuje się wówczas do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy (por. pkt 294 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przykład 3

Przyjmujemy dane z przykładu 1, z tą różnicą, że na pełny etat pracownik był zatrudniony od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r., a na 0,75 etatu pracuje od 1 stycznia 2020 r.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego w marcu 2020 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące po zmianie etatu, tj. za okres od stycznia do lutego 2020 r. Do tego wynagrodzenia pracodawca doliczył 1/12 kwoty nagrody za 2019 r. po jej pomnożeniu przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy (0,75 etatu) do średniego wymiaru czasu pracy w 2019 r. Średni wymiar czasu pracy w 2019 r. wyniósł 0,79 etatu, tj. (5 m-cy x 0,5 etatu + 7 m-cy x 1 etat) : 12 m-cy, natomiast współczynnik tego wymiaru do obecnego 0,95 (0,75 etatu : 0,79 etatu).

W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego uwzględniono nagrodę roczną w kwocie 259,59 zł, tj. 3.800 zł - 520,98 zł = 3.279,02 zł; 3.279,02 zł x 0,95 = 3.115,07 zł; 3.115,07 zł : 12 = 259,59 zł.


2) Pracownica pełnoetatowa w 2019 r. wróciła do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem, następnie przepracowała kilka miesięcy, a później korzystała z urlopu wychowawczego. Do pracy wróciła 1 stycznia 2020 r. i przez pierwszy miesiąc (na swój wniosek) świadczyła pracę na 1/2 etatu, a od lutego br. pracuje na cały etat. Pod koniec lutego 2020 r. zachorowała i przedłożyła zwolnienie na kilka dni. W jaki sposób należało ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeśli obok wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości pracownica otrzymuje nagrodę roczną, zmniejszaną proporcjonalnie za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Jak już wyjaśniliśmy w odpowiedzi na 1 pytanie, zmiana wymiaru czasu pracy powoduje uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia, a także poszczególnych jego składników, w wysokości obowiązującej po tej zmianie.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, pracownica obecnie jest zatrudniona w tym samym wymiarze czasu pracy, w jakim pracowała w roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy (tj. w 2019 r.), czyli za który nagroda roczna powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru. Ponieważ z przyczyn usprawiedliwionych przepracowała w tym roku tylko kilka miesięcy, a urlop wychowawczy rozpoczął się i zakończył w tym samym roku, to nagroda - jako zmniejszana proporcjonalnie za okresy absencji chorobowej - podlega uzupełnieniu do kwoty, jaką pracownica by uzyskała, gdyby przepracowała cały rok (por. pkt 296, przykład 2 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przypominamy, że przy uzupełnianiu składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc nie ma znaczenia, czy pracownik przepracował w danym roku co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy, czy też nie.

Przykład

Pracownica, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, 15 kwietnia 2019 r. wróciła do pracy po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim (pracowała do 22 lipca 2019 r.). W okresie od 23 lipca do 31 grudnia 2019 r. korzystała z urlopu wychowawczego. Od 1 do 31 stycznia 2020 r. była zatrudniona na 1/2 etatu, a od 1 lutego 2020 r. ponownie pracuje na cały etat. Pod koniec lutego 2020 r. zachorowała.

W umowie o pracę pracownica ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości. Ponadto otrzymuje nagrodę roczną, zmniejszaną proporcjonalnie za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Podstawę wymiaru przysługującego jej w lutym 2020 r. wynagrodzenia chorobowego stanowiła kwota określona w umowie po ostatniej zmianie wymiaru czasu pracy, tj. w wysokości obowiązującej w lutym 2020 r. (po uzupełnieniu) - oczywiście pomniejszona o finansowane przez pracownicę składki na ubezpieczenia społeczne. Do tego wynagrodzenia została dodana 1/12 część uzupełnionej nagrody za 2019 r.

Przyjmujemy, że od 1 lutego 2020 r. pracownicy w umowie określono wynagrodzenie w kwocie 3.500 zł, nagroda za 2019 r. została wypłacona w wysokości 797,73 zł oraz że w 2019 r. z obowiązujących 251 dni przepracowała 67 dni. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniosła 3.235,05 zł, według wyliczenia:

3.500 zł - 479,85 zł = 3.020,15 zł,

(797,73 zł - 109,37 zł) = 688,36 zł; 688,36 zł : 67 dni x 251 dni = 2.578,78 zł; 2.578,78 zł : 12 = 214,90 zł,

3.020,15 zł + 214,90 zł = 3.235,05 zł.

 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.