otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 6.04.2020 r., godz. 13:24
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 93.861
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zasiłek dla zleceniobiorcy z tytułu opieki sprawowanej nad ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Zasady wypłaty zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zasiłek dla zleceniobiorcy z tytułu opieki sprawowanej nad chorym małżonkiem

Osoba fizyczna wykonująca umowę zlecenia od listopada 2019 r. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, natomiast do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpiła dopiero od 3 lutego 2020 r. Czy należało wypłacić jej zasiłek opiekuńczy za 5 dni sprawowania osobistej opieki nad innym chorym członkiem rodziny przypadających pod koniec lutego br.? Jeśli tak, to czy oprócz zaświadczenia lekarskiego, które otrzymaliśmy na profilu PUE ZUS, wymagany jest jeszcze jakiś wniosek?

Zleceniobiorca ma prawo do zasiłku opiekuńczego od pierwszego dnia sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, oczywiście o ile spełnia pozostałe warunki wymagane przepisami ustawy zasiłkowej, co wyjaśniamy poniżej.

Ubezpieczonemu podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny, przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy zasiłkowej). Za członków rodziny uważa się m.in. małżonka i rodzica dziecka, jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Świadczenie to jest limitowane i w roku kalendarzowym z omawianego tytułu przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni, bez względu na liczbę osób uprawnionych do zasiłku oraz wymagających opieki.

Prawo do tego zasiłku wyklucza obecność we wspólnym gospodarstwie domowym innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę osobie chorej (art. 34 ustawy zasiłkowej).

Ważne: Zasiłek opiekuńczy przysługuje zleceniobiorcy bez względu na długość okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, tj. także wówczas, gdy konieczność sprawowania opieki powstanie w pierwszym dniu tego ubezpieczenia.

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym na wniosek ubezpieczonego. Stąd też w celu jego wypłaty zleceniobiorca, oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, które zostało przez lekarza przekazane na profil PUE ZUS płatnika składek, powinien przedłożyć zleceniodawcy także wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny na druku Z-15B. Jeśli zleceniodawca nie jest płatnikiem zasiłków, to powinien otrzymany od zleceniobiorcy wniosek przekazać do ZUS, dołączając do niego zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b.

Przyjmując, że zleceniobiorca z pytania spełnia omówione wcześniej warunki, tj. nie ma innego domownika mogącego zapewnić opiekę, a rodzina w bieżącym roku nie wykorzystała jeszcze 14-dniowego limitu opieki nad innym chorym członkiem rodziny, to ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Zwracamy uwagę! Limit 14 dni wchodzi do łącznego limitu 60 dni, za które w danym roku kalendarzowym osoba ubezpieczona może wnioskować o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy jego wymiaru. Co do zasady do ustalenia tej podstawy przyjmuje się odpowiednio przeciętny miesięczny przychód zleceniobiorcy za 12 lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ustawy zasiłkowej). Jeżeli jednak, tak jak w pytaniu, niezdolność ta powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, to podstawę wymiaru stanowi kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu 13,71% tej podstawy. Jeśli nie została ona określona w umowie - kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy (art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że zleceniobiorca z tytułu wykonywania umowy zlecenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł miesięcznie. Od 24 do 28 lutego 2020 r. (5 dni) sprawował osobistą opiekę nad chorą żoną. Jak wynika z przedłożonego przez niego wniosku Z-15B, w okresie tym nie było innych domowników mogących zapewnić opiekę chorej żonie. Nabył zatem prawo do zasiłku opiekuńczego za ww. okres.

Do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego przyjęto wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za luty 2020 r. w wysokości 3.106,44 zł (3.600 zł - 493,56 zł). Kwota zasiłku za 5 dni sprawowania opieki wyniosła 414,20 zł, zgodnie z wyliczeniem: 3.106,44 zł x 80% : 30 = 82,84 zł (stawka dzienna); 82,84 zł x 5 dni = 414,20 zł.

 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Zasady wypłaty zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe z działu „Zasady wypłaty zasiłków” (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020)
Najpopularniejsze w dziale „Zasady wypłaty zasiłków”

Zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka, gdy pracująca matka przebywa w szpitalu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Świadczenie rehabilitacyjne lub renta dla przedsiębiorcy po wykorzystaniu okresu zasiłkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Nowy okres zasiłkowy po odzyskaniu zdolności do pracy w trakcie korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 bez prawa do świadczeń chorobowych za okres pobierania stypendium

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Wypłata zasiłku chorobowego po utracie prawa do tego świadczenia w wyniku przeprowadzonej kontroli

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Limit dni opieki nad dzieckiem, które w trakcie roku ukończyło 14 lat

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada br. decyduje o płatniku zasiłków w 2020 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy dopiero po udowodnieniu wymaganego okresu ubezpieczenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Świadczenia dla pracownicy w ciąży w przypadku likwidacji pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Ustalenie okresu ubezpieczenia chorobowego uprawniającego do wypłaty zasiłków bez wyczekiwania

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Świadczenia chorobowe dla pracownika niezdolnego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Zaliczanie kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Od 1 stycznia 2020 r. nowy limit dni, za które w danym roku przysługuje zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Pracownik nie zawsze jest zobowiązany do zwrotu wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Przekazanie do ZUS wypłaty zasiłków przez pracodawcę niebędącego płatnikiem zasiłków w 2020 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, w tym za pobyt w szpitalu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy niezdolnego do pracy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego po kilkudniowej przerwie w tym ubezpieczeniu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

Zobowiązanie pracodawcy do zwrotu nienależnie pobranego przez pracownika zasiłku w razie uznania umowy za pozorną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

Wypłata zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorcy za dni wolne od pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego po zasiłku chorobowym z ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Wysokość zasiłku chorobowego w razie poronienia ciąży

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020

Wypłata zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020

Ograniczenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020

Od 1 marca br. wyższa kwota wolna od potrąceń z zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Skrócenie przez pracownika okresu sprawowania osobistej opieki nad chorą żoną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, gdy w niezdolności do pracy występowały przerwy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.