otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.325
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Do 31 marca br. część płatników przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" - ZUS ZSWA za 2019 r. Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Uproszczony wniosek o ulgi w opłacaniu składek ZUS dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej (więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
A.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych

W styczniu 2020 r. wystawiłam fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży dokonanej w październiku 2019 r. Fakturę ujęłam w księgach 2020 r., ale w księgach 2019 r. chcę dowodem PK doksięgować przychód ze sprzedaży. W korespondencji z jakim kontem tego dokonać?

Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych

Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają wprost zasad oraz momentu dokonywania korekt przychodów, tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. Przy wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych zapisów dotyczących korekt należy zatem uwzględnić przepisy ogólne ustawy o rachunkowości, w myśl których:

a) w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 ust. 1),

b) do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (por. art. 20 ust. 1),

c) wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 42 ust. 2),

d) jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał (por. art. 54 ust. 1).

Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika więc, iż korekta poprzednio zafakturowanej sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie przychodu) nie stanowi odrębnego samodzielnego zdarzenia gospodarczego. Wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy, jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, ujmuje się zatem w księgach roku obrotowego, w którym powstał dany przychód, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej.

W sytuacji gdy faktura korygująca dotyczy sprzedaży dokonanej w tym samym roku, w którym wystawiono tę fakturę, to zasadniczo - jeżeli istnieje taka możliwość - korekty przychodów należy dokonać w księgach miesiąca, w którym osiągnięto przychód pierwotny i to niezależnie od przyczyn tej korekty. W przypadku braku takiej możliwości ujmuje się ją na bieżąco, czyli w momencie wystawienia faktury korygującej. Jeżeli korekta dotyczy przychodów uzyskanych w roku ubiegłym (tu: w 2019 r.), to korekty tej należy dokonać w księgach 2019 r. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich korekt przychodów za 2019 r., jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., tj. do 31 marca 2020 r. Natomiast w przypadku, gdy korekta przychodu nastąpi już po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, uwzględnić należy art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa korekty przychodów na podstawie faktury korygującej

1. Korekta zwiększająca przychód:
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zwiększenie VAT należnego:
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zwiększenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".
2. Korekta zmniejszająca przychód:
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zmniejszenie VAT należnego:
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Zwracamy uwagę, iż salda debetowe wynikające z zapisów na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (z tytułu dostaw i usług) wykazuje się w aktywach bilansu jako należności krótkoterminowe. Jeżeli jednak kontrahent uregulował wszystkie należności wynikające z pierwotnych faktur, których dotyczy korekta in minus, to powstałą nadpłatę należności z tytułu dostaw i usług należy wykazać w pasywach bilansu jako zobowiązania krótkoterminowe.

Faktura korygująca dla celów VAT

W ustawie o VAT nie określono, w którym momencie podatnicy (sprzedawcy) powinni rozliczyć faktury korygujące in plus, tj. faktury zwiększające podstawę opodatkowania oraz kwotę VAT należnego. W praktyce przyjmuje się, że sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność skorygowania faktur dokumentujących dostawę towarów, czy też świadczenie usług. Jeżeli przyczyna powodująca konieczność dokonania korekty:

a) istniała już w chwili wystawienia faktury pierwotnej (np. błąd, pomyłka, przeoczenie), to korekty w zakresie podstawy opodatkowania należy dokonać wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy,

b) zaistnieje w terminie późniejszym niż wystawiona została faktura, której korekta ma dotyczyć, to korekty nie trzeba uwzględniać w okresie, w którym ujęto fakturę pierwotną (uznaje się, że faktura korygująca powinna być rozliczona na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty).

KISTak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.438.2019.1.JK, w której czytamy:

"(...) Sposób rozliczenia wystawionych faktur korygujących uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. I tak, faktura korygująca w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:

 • w przypadku gdy dostawa towaru lub usług została nieprawidłowo zafakturowana (np. błędna cena lub ilość towarów),
   
 • z powodu zdarzenia powodującego konieczność korekty, które zaistniało po dokonaniu dostawy towaru lub usług (np. z tytułu udzielenia rabatu, zwrot towaru, zwrot zaliczki).

W pierwszym przypadku, faktura korygująca poprawiająca błąd, winna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. w terminie rozliczenia faktury pierwotnej.

W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie, w której powstała przyczyna korekty oraz w deklaracji VAT-7 za ten okres rozliczeniowy (...)".

Interpretacje Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Moment korekty przychodów w świetle prawa podatkowego

Na gruncie podatku dochodowego, moment korekty przychodu ze sprzedaży towarów i usług uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały tę korektę. Dokonując przedmiotowej korekty należy uwzględnić regulacje zawarte w art. 12 ust. 3j-3m updop i odpowiednio w art. 14 ust. 1m-1p updof. Na podstawie art. 12 ust. 3j updop i art. 14 ust. 1m updof, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Uwzględniając ww. regulacje należy wskazać, że:

a) jeśli przyczyną korekty jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, to korekty przychodów dokonuje się wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano przychód pierwotny,

b) w pozostałych przypadkach (np. gdy przyczyną korekty jest udzielenie rabatu, zwrot towaru przez nabywcę) korekty przychodów należy dokonać na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (ewentualnie inny dokument potwierdzający przyczyny korekty).

Należy zauważyć, iż korekty, które w rachunku podatkowym są uwzględniane w przychodach roku wystawienia faktury korygującej, prowadzą do różnic między przychodami bilansowymi i podatkowymi na dzień bilansowy. Jest to przejściowa różnica, na którą jednostki będące podatnikami podatku dochodowego z działalności gospodarczej, tworzą odroczony podatek dochodowy (o ile nie korzystają z uproszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).

Rozwiązania ewidencyjne dotyczące korekt przychodów
ułatwiające rozliczenia podatkowe

W celu ułatwienia rozliczeń podatkowych jednostki mogą ustalić indywidualnie sposób ewidencji w księgach rachunkowych korekt przychodów, które są rozliczane podatkowo na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, a bilansowo wstecz. Przykładowo mogą przyjąć rozwiązanie polegające na jednoczesnym:

a) księgowaniu faktur korygujących bieżąco w miesiącu ich wystawienia (tj. w 2020 r., czyli zgodnie z zasadą podatkową) według ogólnych zasad oraz

b) ujęciu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., pod datą 31 grudnia 2019 r., jednym zapisem na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" łącznej sumy korekt (bez VAT) dotyczących przychodów 2019 r., wynikającej z faktur korygujących wystawionych w 2020 r. do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Ewidencja księgowa korekty przychodów

A. Zapisy w księgach roku, w którym wystawiono pierwotną fakturę sprzedaży, np. 2019 r.
1. PK - korekta zwiększająca przychód:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Korekta sprzedaży)
          lub 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów".
2. PK - korekta zmniejszająca przychód:
      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Korekta sprzedaży)
         lub 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".
B. Zapisy w księgach roku, w którym wystawiono fakturę korygującą, np. 2020 r.
1. FK - korekta zwiększająca przychód:
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zwiększenie VAT należnego:
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zwiększenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".
2. FK - korekta zmniejszająca przychód:
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zmniejszenie VAT należnego:
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Uwaga: Z uwagi na fakt, iż faktury korygujące przychody 2019 r. są ujmowane w księgach rachunkowych 2020 r. według zasad ogólnych, to konieczne jest storno zapisów łącznej sumy korekty wprowadzonej w 2019 r. Storna tego dokonuje się pod datą sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., na podstawie dowodu PK.

3. PK - storno łącznej sumy korekty wprowadzonej w 2019 r.:
      - Wn/Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów".
      - Ma/Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Korekta sprzedaży)
         lub 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.