otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020 r., godz. 13:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 102.371
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Jak zaksięgować składkę na pracownicze plany kapitałowe na ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł

Jak zaksięgować składkę na pracownicze plany kapitałowe na przełomie lat obrotowych?

1. Zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK

Zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK zawiera ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie (por. art. 3 ww. ustawy). Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne (por. art. 23 ww. ustawy). Jednak ustawa przewiduje automatyczne zapisywanie do PPK wszystkich osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) w danym podmiocie, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 55 lat. Oznacza to, że osoby w tym przedziale wiekowym, jeśli nie chcą, aby podmiot zatrudniający podpisał w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, muszą złożyć mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Osoby, które mają 55 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia, mogą przystąpić do PPK na swój wniosek. Z kolei w imieniu osób, które ukończyły 70 lat, umowa o prowadzenie PPK nie jest już podpisywana.

Wpłaty dokonywane do PPK są finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK. Podstawowa wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej do PPK, w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Można ją różnicować ze względu na długość okresu zatrudnienia w tym podmiocie albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym. Łącznie wysokość dokonywanych przez podmiot zatrudniający wpłat może wynieść maksymalnie 4% wynagrodzenia.

Uwaga: Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawowa wpłata do PPK finansowana przez uczestnika wynosi 2% wynagrodzenia. Uczestnik, którego wynagrodzenie w danym miesiącu uzyskiwane z różnych źródeł nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może zadeklarować obniżenie wpłaty podstawowej maksymalnie do 0,5%. Uczestnik może także zadeklarować dodatkową wpłatę w wysokości do 2% wynagrodzenia. Łącznie wysokość dokonywanych przez niego wpłat może wynieść maksymalnie 4% wynagrodzenia.

Uwaga: Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Do dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej jest obowiązany podmiot zatrudniający. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.


2. Opodatkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę według Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 1 lipca 2019 r. na pytanie naszego Wydawnictwa wyjaśniło, że wpłaty podstawowe i dodatkowe, dokonywane przez podmiot zatrudniający, finansowane z jego środków, na rachunek pracownika w PPK, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Przychód ten powstaje w miesiącu, w którym podmiot zatrudniający dokonuje wpłat (sfinansowanych z jego środków) na rachunek pracownika w PPK. Według Ministerstwa Finansów:

MF"(...) samo obliczenie przez podmiot zatrudniający finansowanej przez niego kwoty do wpłaty na PPK, nie wywołuje skutku dla podatnika w postaci powstania przychodu. Przychód dla podatnika - uczestnika PPK z tytułu wpłaty na PPK środków finansowanych przez podmiot zatrudniający powstaje dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do wybranej instytucji finansowej (...)".


3. Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych

Przepisy prawa bilansowego nie wskazują sposobu ewidencji wpłat do PPK. Jednostki - na mocy przepisów art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości - w sprawach nieuregulowanych przepisami tej ustawy i braku odpowiedniego Krajowego Standardu Rachunkowości - mogą korzystać ze wskazówek zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

W zakresie kwalifikacji wpłat do PPK jednostki mogą skorzystać ze wskazówek zawartych w MSR 19 "Świadczenia pracownicze". Standard ten różnicuje podejście do świadczeń po okresie zatrudnienia w zależności od tego, jaki charakter ma mieć przyszłe zaangażowanie jednostki. Dlatego też, w sytuacji gdy kierownictwo lub księgowy identyfikują tego typu świadczenia, powinni oni rozważyć czy są to świadczenia kwalifikujące się do "programów określonych składek" czy do "programów określonych świadczeń".

Według paragrafu 8 MSR 19, programy świadczeń po okresie zatrudnienia, zgodnie z którymi:

a) jednostka wpłaca składki w ustalonej wysokości do odrębnego podmiotu (funduszu) i

b) nie będzie ciążył na jednostce prawny ani zwyczajowo oczekiwany obowiązek zapłacenia dodatkowych składek, jeśli fundusz nie będzie posiadał aktywów w wysokości wystarczającej do zapłaty wszystkich świadczeń pracowniczych, dotyczących pracy wykonanej przez pracownika w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych

- kwalifikuje się do "programu określonych składek".

W polskich warunkach świadczeniem kwalifikującym się do "programów określonych składek" są składki na ubezpieczenie emerytalne przypisane do płatnika (zakładu pracy), wpłaty na pracowniczy program emerytalny (PPE) prowadzony przez zakład pracy bądź wpłaty w ramach PPK. Specyfiką "programów określonych składek" z perspektywy zakładu pracy jest podejście "wpłać i zapomnij". Jednostka, która wykazuje takie świadczenia, jest zobligowana do ustalania kwoty składek/wpłat do wniesienia za dany okres, zatem nie ma konieczności szacowania długoterminowych rezerw, przyjmowania założeń aktuarialnych i ustalania zysków lub strat aktuarialnych. Jednostka ustala zobowiązanie i koszt (lub nakład) na podstawie kwoty składki/wpłaty płatnej do funduszu/programu za okres, gdy pracownik wykonywał pracę na rzecz jednostki. Jeżeli składki/wpłaty są płatne w okresie krótszym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu, gdy była świadczona praca, jednostka nie dyskontuje tych świadczeń. Podejście do ujmowania świadczeń wpisujących się w "programy określonych składek" płatnych w ciągu 12 miesięcy jest zatem tożsame podejściu przewidzianemu dla świadczeń krótkoterminowych.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, wpłaty na PPE bądź wpłaty w ramach PPK, w częściach finansowanych przez pracodawcę należą do tzw. kosztów pracowniczych. W księgach rachunkowych koszty pracownicze zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i odnosi w ciężar konta 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" i/lub na odpowiednie konto zespołu 5.

Przykład

I. Założenia:

 1. Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym u pracodawcy, wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane ostatniego dnia miesiąca.
   
 2. W grudniu 2019 r. pracownik (w wieku 40 lat) otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości: 4.200 zł. Zarówno pracodawca, jak i pracownik finansują wpłatę do PPK tylko w wysokości podstawowej. Wpłaty do PKK zostały dokonane w styczniu 2020 r.
   
 3. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2. Grudzień 2019 r. jest pierwszym miesiącem, za który dokonywana jest wpłata do PPK za pracownika.
   
 4. Jednostka rozlicza koszty działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.
   
 5. Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia z uwzględnieniem wpłat do PPK przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Wiersz Kwota
grudzień 2019 r. styczeń 2020 r.
Kwota wynagrodzenia 1 4.200,00 zł 4.200,00 zł
Kwota wpłaty do PPK (nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu, ale niepodlegające składkom ZUS) 2 0,00 zł 63,00 zł
Wysokość obciążeń składkowych pracownika
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersz 1 + 2 3 4.200,00 zł 4.200,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne: wiersz 3 × 9,76% + wiersz 3 × 1,5% + wiersz 3 × 2,45% 4 575,82 zł 575,82 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 - 4 5 3.624,18 zł 3,624,18 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: wiersz 5 × 9% 6 326,18 zł 326,18 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia: wiersz 5 × 7,75% 7 280,87 zł 280,87 zł
Obciążenia podatkowe pracownika
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy po zaokrągleniu: wiersz 1 + 2 - 250,00 zł - wiersz 4 8 3.374,00 zł 3.437,00 zł
Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej: wiersz 8 × 17% - 43,76 zł 9 529,82 zł 540,53 zł
Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu: wiersz 9 - 7 10 249,00 zł 260,00 zł
Kwota do wypłaty przed pobraniem wpłaty do PPK: wiersz 1 - 4 - 6 - 10 11 3.049,00 zł 3.038,00 zł
Wpłata do PPK pracownika
Wpłata podstawowa: wiersz 1 × 2% 12 84,00 zł 84,00 zł
Kwota do wypłaty po pobraniu wpłaty do PPK: wiersze 11 - 12 13 2.965,00 zł 2.954,00 zł
Wpłata do PPK pracodawcy
Wpłata podstawowa: wiersz 1 × 1,5% 14 63,00 zł 63,00 zł
Wysokość obciążeń składkowych pracodawcy
Składki na ubezpieczenia społeczne: wiersz 3 × 9,76% + wiersz 3 × 6,5% + wiersz 3 × 1,67%* 15 753,06 zł 753,06 zł
Składki na Fundusz Pracy i FS: wiersz 3 × 2,45% 16 102,90 zł 102,90 zł
Składka na FGŚP: wiersz 3 × 0,10% 17 4,20 zł 4,20 zł
Ogółem: wiersze 15 + 16 + 17 18 860,16 zł 860,16 zł

W przykładzie przyjęto, że dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2019 r.
1. LP - lista płac za sierpień:      
   a) kwota wynagrodzenia brutto  4.200,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika 575,82 zł 23-0 22-3
   c) składka zdrowotna 326,18 zł 23-0 22-3
   d) zaliczka na podatek dochodowy 249,00 zł 23-0 22-3
   e) wpłata do PPK pracownika 84,00 zł 23-0 24
2. PK - obciążenia pracodawcy:      
   a) składki ZUS 860,16 zł 40-5 22-3
   b) wpłata do PPK 63,00 zł 40-5 24
3. WB - przelew wynagrodzenia na rachunek pracownika 2.965,00 zł 23-0 13-0
B. Zapisy w księgach stycznia 2020 r.
1. WB - zapłata składek na konto ZUS 1.762,16 zł 22-3 13-0
2. WB - wpłata do PPK 147,00 zł 24 13-0
3. WB - zapłata podatku dochodowego 249,00 zł 22-3 13-0
4. LP - lista płac za styczeń 2020 r.:      
   a) kwota wynagrodzenia brutto 4.200,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika 575,82 zł 23-0 22-3
   c) składka zdrowotna 326,18 zł 23-0 22-3
   d) zaliczka na podatek dochodowy 260,00 zł 23-0 22-3
   e) wpłata do PPK pracownika 84,00 zł 23-0 24
5. PK - obciążenia pracodawcy:      
   a) składki ZUS 860,16 zł 40-5 22-3
   b) wpłata do PPK 63,00 zł 40-5 24
6. WB - przelew wynagrodzenia na rachunek pracownika 2.954,00 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2019 r.

Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych

B. Zapisy w księgach stycznia 2020 r.

Bilansowe zasady rozliczania wpłat do PPK jako kosztów pracowniczych


A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.