otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020 r., godz. 12:51
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 103.358
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Obowiązki płatnika - deklaracje i informacje za 2019 ...
PPD
 
Przegląd Podatku Dochodowego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł

Obowiązki płatnika - deklaracje i informacje za 2019 r.

1.1. Formularze PIT

Jak co roku płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzania formularzy podatkowych i przekazywania ich do urzędu skarbowego oraz podatnikom. Formularze te przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną. Termin ich złożenia za 2019 r. podajemy w tabeli.

Rodzaj formularza Data przekazania do urzędu skarbowego Data przekazania podatnikowi
PIT-8C 31 stycznia 2020 r. 2 marca 2020 r.*)
PIT-11 31 stycznia 2020 r. 2 marca 2020 r.*)
PIT-40A/PIT-11A 31 stycznia 2020 r. 2 marca 2020 r.*)
PIT-R 31 stycznia 2020 r. 2 marca 2020 r.*)
IFT-1R 2 marca 2020 r.*) 2 marca 2020 r.*)
PIT-4R 31 stycznia 2020 r. -
PIT-8AR 31 stycznia 2020 r. -
*) 29 lutego 2020 r. przypada w sobotę, zatem termin przekazania ulega przesunięciu

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej podatki.gov.pl w zakładce Wyjaśnienia zamieściło informację pt. "Przypominamy o sposobach i terminach przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.", w której m.in. wyczuliło płatników, by pamiętali o wyborze właściwych wersji wzorów formularzy za 2019 r. Oznaczenie wersji umieszczone jest w prawym dolnym rogu formularza, np. PIT-11(25). W przypadku tego formularza ma to szczególne znaczenie, gdyż tylko ta wersja pozwala na uwzględnienie ulgi dla osób do ukończenia 26 roku życia.

Jeżeli za 2019 r. płatnik składa więcej niż jeden PIT-11 - który dotyczy przychodów jego pracownika i nie jest korektą poprzedniego - nie uwzględnia w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w polu nr 5 PIT-11 należy podać tylko kolejny numer formularza, który składa się za 2019 r.

Jeżeli przesłane przez płatnika w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego - nie trzeba przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku.

Wszystkie formularze można podpisać podpisem kwalifikowanym. Dodatkowo - o ile płatnik jest osobą fizyczną - formularze PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR można podpisać danymi autoryzującymi.

Druki można przesłać za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Jednocześnie Ministerstwo zwróciło uwagę, że więcej informacji na ten temat, a także informacje jak udzielić pełnomocnictwa i co w sytuacji, kiedy pracownik jest obcokrajowcem, znajduje się w zakładce "Dla pracodawcy - płatnika".

Uwaga, jeśli cudzoziemiec nie posiada nr PESEL, wzorem lat ubiegłych można podać w PIT-11 za 2019 r. - jako identyfikator podatkowy cudzoziemca - ciąg cyfr "9999999999" (pisaliśmy o tym w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 24 z 2019 r., w artykule pt. "Sporządzanie informacji PIT-11 za 2019 r. a brak nr PESEL").

Zmiany w PIT-11 z uwagi na zwolnienie dla młodych

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie od podatku uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Na mocy tego przepisu wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Limit w tej wysokości dotyczy przychodów uzyskanych od 2020 r. Natomiast w 2019 r. wynosił on 35.636,67 zł. W 2019 r. płatnik miał obowiązek odstąpić od naliczenia i poboru zaliczki na podatek od dochodu z wymienionych źródeł przychodów dopiero po uzyskaniu pisemnego oświadczenia podatnika (pracownika, zleceniobiorcy), że jego przychody uzyskane od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Jeśli podatnik takiego oświadczenia nie złożył, to płatnik obowiązany był do poboru zaliczki, a podatnik rozliczy dochody wolne od podatku w zeznaniu podatkowym za 2019 r.

Nowe rozwiązania w zaprezentowanym zakresie wywołały konieczność zmodyfikowania formularza PIT-11, tak by płatnik mógł w nim wykazać omawiane przychody w części podlegającej opodatkowaniu oraz w części wolnej od podatku, a z kolei podatnik mógł te przychody rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

Jak wynika z objaśnień do formularza PIT-11(25), przychody uzyskane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, od których płatnik pobrał zaliczkę na podatek, wykazuje się w części E odpowiednio w wierszu 2 lub/i 6 formularza (w zależności od źródła przychodów) w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną ujętą w poz. 86 formularza. Natomiast przychody ze stosunku pracy i stosunków/pokrewnych uzyskane przez podatnika po ukończeniu 26 roku życia płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia w wierszu 5.

Pytania i odpowiedzi

1) W której pozycji PIT-11 za 2019 r. powinno się wykazać przychody ze stosunku pracy osoby do 26 lat uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., jeśli przy wypłacie wynagrodzenia płatnik nie uwzględnił zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 updof z uwagi na brak oświadczenia pracownika? Przychody w tym okresie nie przekroczyły kwoty 35.636,67 zł i będą korzystały ze zwolnienia w zeznaniu podatkowym.

Kwestia poruszona w pytaniu budzi wątpliwości, więc zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska.

Z objaśnień do PIT-11(25) wynika jedynie, że przychody uzyskane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, od których płatnik pobrał zaliczkę na podatek, wykazuje się w części E odpowiednio w wierszu 2 lub/i 6 formularza (w zależności od źródła przychodów) w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną (ujętą w poz. 86 formularza) wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz zaliczką na podatek pobraną przez płatnika. Nie wiadomo natomiast, gdzie ująć przychody wolne od podatku, od których płatnik pobrał zaliczkę na podatek, gdyż podatnik nie złożył stosownego oświadczenia. O rozstrzygnięcie tej kwestii zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Finansów. Stanowisko resortu zamieścimy na naszej stronie internetowej w Serwisie Głównego Księgowego.


2) Czy wynagrodzenie za grudzień 2019 r., które powinno być wypłacone pracownikowi na koniec grudnia, a zostało wypłacone w styczniu 2020 r., powinno być uwzględnione w PIT-11 za 2019 r.?

Wynagrodzenie za grudzień 2019 r. wypłacone w styczniu 2020 r. nie powinno być ujęte w PIT-11 składanym za 2019 r.

W informacji PIT-11 ujmuje się wynagrodzenia, które faktycznie zostały wypłacone pracownikowi (lub zostały postawione do jego dyspozycji) od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Wynagrodzenie wypłacone w styczniu 2020 r. stanowi przychód pracownika w 2020 r., a tym samym powinno być uwzględnione przez płatnika dopiero w informacji PIT-11 za 2020 r.


3) Czy należy sporządzić PIT-4R, jeśli u jedynego pracownika firmy ze względu na niską kwotę pensji nie wystąpiła należna zaliczka na podatek?

W tym przypadku sporządzenie deklaracji PIT-4R nie znajduje uzasadnienia.

PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. W części C tej deklaracji, zgodnie z tytułem tej części, płatnik obowiązany jest wykazać należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego. Chodzi tu o zaliczki pobrane np. od przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, emerytur, rent, przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jeśli więc u pracownika nie wystąpiła należna zaliczka z uwagi na niskie wynagrodzenie, to bezprzedmiotowe staje się sporządzenie tej deklaracji.


4) Czy w PIT-4R w liczbie podatników należy ujmować pracowników, u których nie wystąpiła należna zaliczka na podatek?

W PIT-4R w liczbie podatników nie należy ujmować pracowników, u których nie wystąpiła należna zaliczka na podatek.

Liczba podatników ujmowana w części C formularza PIT-4R jest ściśle powiązana z wykazywaniem należnych zaliczek na podatek. Skoro u danego pracownika nie wystąpiła należna zaliczka, to w liczbie podatników nie trzeba ujmować takiego pracownika. Przyjmując odwrotnie, a mianowicie, że pracownicy, którym nie pobrano zaliczki na podatek również powinni być ujęci w liczbie podatników, mogłoby dojść do sytuacji, w której płatnik obowiązany byłby do sporządzania formularza, tylko po to, by wykazać liczbę podatników. Przeczyłoby to celowi, jaki przyświeca składaniu deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy.


1.2. Formularze CIT

W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 updop, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego deklaracje CIT-6R oraz CIT-10Z. Z kolei w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat muszą przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację IFT-2R. Uwzględniając, że ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, terminy przekazania wskazanych formularzy prezentujemy w tabeli.

Rodzaj formularza Data przekazania do urzędu skarbowego Data przekazania podatnikowi
CIT-6R 31 stycznia 2020 r. (drogą elektroniczną lub na papierze) -
CIT-10Z 31 stycznia 2020 r. (drogą elektroniczną lub na papierze) -
IFT-2R 31 marca 2020 r. (drogą elektroniczną) 31 marca 2020 r.

A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
PPD

Roczne spisy treści

 
 
PPD

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.