otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 109.908
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Prowadzenie PPE jako warunek zwalniający ze stosowania ustawy ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
D.PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Prowadzenie PPE jako warunek zwalniający ze stosowania ustawy o PPK

Firma zatrudnia 90 osób i prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE). Czy dla zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK warunki, o których mowa w art. 133 ustawy o PPK, musiała spełnić tylko na dzień 1 stycznia 2020 r.?

Nie. Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. kolejna grupa podmiotów została objęta stosowaniem ustawy o PPK, tj. zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (z wyłączeniem jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych).

Więcej przeczytasz w Na temat przystąpienia do PPK kolejnych podmiotów pisaliśmy w UiPP nr 1/2020, str. 58-59

Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który ma zarejestrowany pracowniczy program emerytalny (PPE), o ile spełnia warunki określone w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK. Są to:

 • prowadzenie PPE w terminie objęcia stosowaniem ustawy o PPK (np. na dzień 1 stycznia 2020 r. - w przypadku podmiotów zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych),
   
 • naliczanie i odprowadzanie do PPE składek podstawowych w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850 z późn. zm.); umowa zakładowa zawarta przez pracodawcę z reprezentacją pracowników powinna przewidywać wysokość składki podstawowej do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika, a pracodawca powinien naliczyć i odprowadzić za pracowników chociaż jedną składkę podstawową w takiej wysokości do dnia, od którego powinien stosować ustawę o PPK,
   
 • w PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym, co oznacza, że w dniu, od którego podmiot zatrudniający stosuje ustawę o PPK, pracodawca powinien porównać liczbę osób zatrudnionych, które przystąpiły do PPE z ogólną liczbą osób zatrudnionych i wskaźnik ten musi wynosić nie mniej niż 25%.

Co ważne, spełnienie ww. warunków nie oznacza, iż podmiot zatrudniający nie zostanie objęty ustawą o PPK w przyszłości. Zgodnie bowiem z art. 133 ust. 2 ustawy o PPK, jest on zobligowany do stosowania przepisów tej ustawy, począwszy od dnia:

 • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
   
 • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
   
 • likwidacji PPE,
   
 • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego,
   
 • następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.
Przykład

Podmiot zatrudniający 90 osób od września 2019 r. prowadzi pracowniczy program emerytalny. Do PPE przystąpiło 30 pracowników, co stanowi ponad 33% ogółu. Składka podstawowa odprowadzana jest na poziomie 3,5% wynagrodzenia.

Stan uczestnictwa pracowników w PPE oraz wysokość odprowadzanych składek podstawowych do PPE na takim poziomie zostały utrzymane także w dniu 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że podmiot zatrudniający od 1 stycznia 2020 r. nie stosuje ustawy o PPK.


Jeśli więc pracodawca z pytania w dniu 1 stycznia 2020 r. spełniał warunki odnośnie prowadzenia PPE, o których mowa wcześniej, ma prawo nie tworzyć PPK. Musi jednak pamiętać o zachowaniu parametrów dotyczących poziomu uczestnictwa pracowników w PPE w kolejnych terminach przeprowadzania weryfikacji, z których najbliższy przypadnie 1 lipca 2020 r. Gdyby w tym dniu uczestniczyło w PPE poniżej 25% osób zatrudnionych, to podmiot ten będzie zobowiązany do stosowania ustawy o PPK od dnia następującego po dniu weryfikacji, czyli od 2 lipca 2020 r. 

Polski Fundusz RozwojuJak wskazał PFR: "(...) W takim przypadku ustawa o PPK w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego zacznie obowiązywać w terminie oznaczonym w art. 133 ust. 2. W związku z tym, że termin określony według art. 133 ust. 2 zastąpi termin, o którym mowa w art. 134 ust. 1, to umowy o prowadzenie PPK i umowa o zarządzanie PPK powinny być zawarte w terminach, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o PPK.". Oznacza to, że umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, natomiast umowa o prowadzenie PPK - do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia tego podmiotu przepisami ustawy o PPK.

Przykład

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu i dodatkowo zakładamy, że w dacie kolejnej weryfikacji, tj. 1 lipca 2020 r. w PPE uczestniczyło 20% osób zatrudnionych. Podmiot zatrudniający od 2 lipca 2020 r. będzie stosował ustawę o PPK. W związku z tym powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., natomiast umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych do 10 listopada 2020 r.


Zwracamy uwagę!
Podmiot zatrudniający, który od 1 lipca 2019 r. jest wyłączony spod reżimu ustawy o PPK w związku ze spełnieniem warunków dotyczących prowadzenia PPE, kolejnej weryfikacji warunków uprawniających do tego zwolnienia powinien był dopełnić na dzień 1 stycznia 2020 r. Jeśli okazało się, że w tym dniu udział pracowników uczestniczących w PPE wyniósł poniżej 25%, to od 2 stycznia 2020 r. objęty jest stosowaniem ustawy o PPK. To z kolei oznacza, że umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK powinien zawrzeć odpowiednio do 24 kwietnia 2020 r. i do 11 maja 2020 r.

 
D.PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe z działu „Pracownicze plany kapitałowe” (Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020)
Najpopularniejsze w dziale „Pracownicze Plany Kapitałowe”

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019

Wpłata powitalna i dopłaty roczne dla osoby będącej uczestnikiem PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019

Osoby, w imieniu których podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

Przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

Ważny termin: Do 25 października br. największe podmioty mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Termin dokonania przez pracodawcę pierwszych wpłat do PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Ważny termin: Do 12 listopada br. największe podmioty mają czas na podpisanie umowy o prowadzenie PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Ustalenie wpłaty do PPK pracownika-uczestnika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Przystąpienie do PPK osoby wykonującej umowę zlecenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019

Przekazanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika PPK instytucji finansowej - stanowisko UODO

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Zaliczanie urlopu bezpłatnego do trzymiesięcznego okresu zatrudnienia na potrzeby PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wliczanie pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne do stanu zatrudnienia na potrzeby PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co z wpłatą pobraną ze środków pracownika?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

Naliczanie wpłat do PPK pracownika-uczestnika PPK od kilku składników wynagrodzenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

Od 1 stycznia 2020 r. kolejne podmioty zostały objęte stosowaniem ustawy o PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020

Wpłaty do PPK w kosztach uzyskania przychodów z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finansów

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Wezwanie PFR do zawarcia umów o zarządzanie PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.