otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020 r., godz. 13:44
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 113.518
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Likwidacja środka trwałego ze względu na jego zły ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
D.ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Likwidacja środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny

Zamierzamy zlikwidować środek trwały ze względu na jego zły stan techniczny. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach rachunkowych?

Środek trwały postawiony w stan likwidacji jednostka powinna wyksięgować z ewidencji bilansowej, a nieumorzoną wartość likwidowanego środka trwałego odnieść w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Do czasu fizycznej likwidacji, jednostka powinna ująć go w ewidencji pozabilansowej.

Środki trwałe to, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Jeżeli zatem urządzenie należące do jednostki, o której mowa w pytaniu, stało się niezdatne do użytku, to tym samym przestało spełniać definicję środka trwałego i dlatego należy wyksięgować je z ewidencji bilansowej. Warto pamiętać, że w praktyce można wyodrębnić dwa zdarzenia dotyczące likwidacji środka trwałego, tj. wycofanie z używania środka trwałego oraz fizyczną likwidację środka trwałego. Jednostka może bowiem zdecydować o wyksięgowaniu środka trwałego z ewidencji bilansowej, jednak nie przeznaczać go w tym momencie do fizycznej likwidacji.

Wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące zaprzestaniem ujmowania środka trwałego w księgach rachunkowych jednostki, w tym w szczególności na skutek likwidacji (ale także sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, przekazania na podstawie umowy leasingu finansowego, przekazania w formie aportu, zamiany, przekwalifikowania do nieruchomości inwestycyjnych, wymiany w okresie gwarancji) stanowią rozchód środka trwałego. Z chwilą rozchodu środka trwałego następuje zakończenie jego amortyzacji, wyłączenie z ewidencji środków trwałych i kasacja numeru inwentarzowego. Wartość księgowa netto rozchodowanego środka trwałego (z wyłączeniem przekwalifikowania, wniesienia w formie aportu oraz wymiany w okresie gwarancji) obciąża bieżący wynik finansowy i stanowi element wyniku z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (por. pkt 3.119.1 i 9.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"). Jeżeli zatem środek trwały, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych utraci zdolność do użytkowania lub jego użytkowanie jest nieopłacalne ze względu np. na fizyczne zużycie lub uszkodzenie, zużycie moralne wynikające z postępu technicznego, zmianę przepisów, zdarzenie losowe lub zmianę rodzaju prowadzonej przez jednostkę działalności, to wystąpienie tych okoliczności może uzasadniać dokonanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości takiego środka trwałego (zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów") lub postawienie go w stan likwidacji (por. pkt 9.5 KSR nr 11).

Według KSR nr 11 postawienie środka trwałego w stan likwidacji oznacza podjęcie udokumentowanej decyzji o wycofaniu środka trwałego z użytkowania oraz zaprzestanie jego ujmowania w księgach rachunkowych. Prowadzi to do jego likwidacji, która polega na:

a) fizycznym unicestwieniu (rozbiórka, demontaż, złomowanie), albo

b) wyłączeniu środka trwałego z ksiąg rachunkowych, bez przeprowadzania fizycznej likwidacji, albo

c) wykorzystaniu likwidowanego środka trwałego jako bazy (elementu konstrukcyjnego) nowego środka trwałego.

Do momentu fizycznej likwidacji, środek trwały, który został postawiony w stan likwidacji, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego w ewidencji pozabilansowej mimo nie przeprowadzenia jego fizycznej likwidacji następuje wtedy, gdy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi lub brakiem technicznych możliwości fizycznej likwidacji (por. pkt 9.6-9.8 KSR nr 11). Ujęcie środka trwałego w ewidencji pozabilansowej może odbywać się, na podstawie dowodu "LT - Likwidacja środka trwałego", zapisem: Wn konto 09-1 "Środki trwałe w likwidacji". Natomiast jeżeli środek trwały zostanie fizycznie zlikwidowany, to jego wartość należy z tego konta wyksięgować, zapisem: Ma konto 09-1 "Środki trwałe w likwidacji".

Aktywne druki i formularze Dowód LT - Likwidacja środka trwałego
dostępny jest w serwisie
 www.druki.gofin.pl

Warto przypomnieć, że dokument LT jest sporządzany przede wszystkim w związku z wycofaniem środka trwałego z używania i przeznaczeniem go do likwidacji. Dowód ten sporządza się na podstawie innych dokumentów wewnętrznych, w tym np. decyzji kierownika jednostki o postawieniu środka trwałego w stan likwidacji, protokołu komisji likwidacyjnej zatwierdzonego przez kierownika jednostki, protokołu fizycznej likwidacji środka trwałego, czy wystawionej faktury w przypadku jego sprzedaży. Do wystawionego dowodu LT załącza się powyższe dokumenty. Należy pamiętać, że dokument LT uznaje się za dowód księgowy będący podstawą zapisów w księgach rachunkowych, jeśli zawiera co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Jeśli postawiony w stan likwidacji środek trwały nie został jeszcze w pełni zamortyzowany, to jego nieumorzoną wartość odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa postawienia środka trwałego w stan likwidacji

1. Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego nie w pełni zamortyzowanego:
   a) wartość początkowa środka trwałego:
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",
   b) dotychczasowe umorzenie:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
   c) wartość nieumorzona:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".
2. Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego całkowicie zamortyzowanego:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe".

Przyczyną likwidacji środka trwałego może być również uczynienie z niego elementu konstrukcyjnego nowego środka trwałego. W takiej sytuacji jednostka przenosi wartość netto likwidowanego środka trwałego do środków trwałych w budowie pod datą udokumentowanego rozpoczęcia budowy nowego środka trwałego, którego bazę stanowi wcześniej użytkowany przez jednostkę środek trwały. Przeniesienie następuje tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie dwa warunki (por. pkt 9.10 KSR nr 11):

a) zaprzestano użytkowania dotychczasowego środka trwałego,

b) w wyniku poniesienia nakładów powstaje środek trwały o innej charakterystyce i przeznaczeniu, co powoduje przyjęcie do użytkowania po zakończeniu budowy nowego obiektu środka trwałego.

 
D.ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe z działu „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne” (Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020)
Najpopularniejsze w dziale „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne”

Instalacja fotowoltaiczna - odrębny środek trwały, czy ulepszenie?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego zakupionego wraz z wyposażeniem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Klasyfikacja drukarki do odpowiedniego rodzaju KŚT

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Lista kontrolna pomocna przy ujęciu wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych - checklista

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Kwalifikacja rodzajowa budynku stacji paliw i obiektów pomocniczych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019

Wycofanie środka trwałego z majątku firmy przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019

Grupowanie jednorodnych przedmiotów w jeden obiekt inwentarzowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019

Wpłata zaliczki na poczet zakup środka trwałego i jej rozliczenie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Opłata za wydanie pozwolenia na budowę środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Wynagrodzenie za świadczenia na rzecz budowy środka trwałego wykonane w ramach umowy o dzieło

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Wyksięgowanie z ewidencji ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Terminy i metody inwentaryzacji środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019

Program komputerowy niespełniający definicji wartości niematerialnych i prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019

Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019

Wpływ dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Czy wydatek na operat szacunkowy zwiększa wartość początkową nieruchomości?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Zmiana stawki amortyzacyjnej środka trwałego w związku z wydłużeniem okresu ekonomicznej użyteczności

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny, jako wydatek niezwiązany z działalnością operacyjną jednostki

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Wątpliwości związane z tworzeniem obiektów inwentarzowych, ich klasyfikacją i amortyzacją

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019

Okres amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym dla celów bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019

Rozliczenie kosztów finansowania zewnętrznego na poszczególne obiekty środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019

Wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego z ewidencji i ustalenie momentu zakończenia jego amortyzacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019

Nakłady poniesione na modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Szczegółowa ewidencja majątku trwałego i zasady dokumentacji obrotu środkami trwałymi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Nowy numer inwentarzowy środka trwałego w postaci gruntu pozyskanego na własność w drodze przekształcenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019

Dotacja otrzymana na budowę środka trwałego i jej rozliczenie w księgach rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019

Wyniki prac badawczo-rozwojowych otrzymane w formie aportu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.