otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017 r., godz. 13:50
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.540
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie korekty amortyzacji ...
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie korekty amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji

Korekty odpisów amortyzacyjnych w związku z uzyskaniem dotacji na zakupione środki trwałe należy dokonać bieżąco (nie "wstecz"). Korekta ta powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, w którym został otrzymany dokument potwierdzający przyczyny korekty (w tym przypadku może to być decyzja potwierdzająca przyznanie dotacji).

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.37.2017.1.AG)

Spółka pozyskała dotację na dofinansowanie zakupu m.in. nowoczesnej linii produkcyjnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W którym momencie spółka powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaną refundacją (dotacją) na zakup środków trwałych?

Zdaniem pytającej spółki, otrzymanie refundacji (dotacji) już po rozpoczęciu amortyzacji środków trwałych spowoduje konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych odpowiadającej kwocie refundacji (dotacji), w miesiącu jej otrzymania (nie korygując tych kosztów wstecz).

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i jednocześnie przypomniał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z treści powyższego przepisu wynika, że zwrot wydatków na nabycie środków trwałych powoduje, że odpisy amortyzacyjne od części ich wartości odpowiadającej zwróconym wydatkom nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Rozważając moment dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów generowanych przez odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, na które przyznana zostanie dotacja, organ podatkowy wskazał, że w myśl art. 15 ust. 4i ww. ustawy, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Mając na uwadze powyższe, przepisy o korekcie kosztów uzyskania przychodów, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., należy stosować do korekty kosztów w sytuacji, gdy podatnik otrzymał fakturę korygującą lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty niespowodowanej błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką po 31 grudnia 2015 r. Należy mieć bowiem na uwadze treść przywołanego powyżej przepisu art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, który wiąże moment korekty kosztów uzyskania przychodów z otrzymaniem faktury korygującej lub, w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty. Co istotne, korekt związanych z udzieleniem spółce dotacji nie można traktować jako błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

Jak w konsekwencji organ podatkowy stwierdził:

"(...) stosownie do art. 15 ust. 4i omawianej ustawy (o PDOP - przyp. red.), od 1 stycznia 2016 r. podstawą korekty, w sytuacji otrzymania dotacji jest inny dokument potwierdzający przyczyny korekty, np. decyzja przyznająca dotację i korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano ten inny dokument.

W związku z powyższym, należy co prawda przyznać rację Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie koszty uzyskania przychodów należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych, odpowiadające kwocie otrzymanej dotacji i korekty kosztów należy dokonać nie "wstecz", lecz na bieżąco, jednakże korekta ta powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, w którym został otrzymany dokument potwierdzający przyczyny korekty (w tym przypadku może to być decyzja potwierdzająca przyznanie dotacji), a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, w momencie fizycznego otrzymania dotacji. (...)"


Od redakcji:

Kwestia momentu dokonania korekty w przypadku dotacji do zakupu lub wytworzenia środków trwałych dotychczas mogła budzić wątpliwości. O ile od 1 stycznia 2016 r. wraz z wprowadzeniem do ustaw o podatku dochodowym przepisów o korekcie kosztów (i przychodów) oczywistym stało się, że korekty powstałe w związku z otrzymaniem dotacji do zakupu (lub kosztu wytworzenia) środka trwałego należy dokonywać bieżąco, nadal jednak wątpliwym pozostawał moment ich przeprowadzenia. Dotychczas organy podatkowe wyjaśniały, że podatnik uzyskujący dotację powinien skorygować koszty amortyzacji w dniu, w którym faktycznie otrzymuje dotację, czyli w dniu wpływu środków z dotacji na rachunek bankowy podatnika. Takich wyjaśnień udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych: z 9 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-98/16/TS, z 4 marca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-25/16/BKD oraz z 8 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-1/4511-276/16/ESZ. Pisaliśmy o tym, wskazując pojawiające się wątpliwości, w BI nr 24 z 2016 r.

Tymczasem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ww. interpretacji uznaje inaczej. Wskazuje bowiem, że właściwym momentem dokonania korekty jest okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymuje dokument w postaci decyzji potwierdzającej przyznanie dotacji.

Pozostaje mieć nadzieję, że stanowisko obecnie wyrażone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej będzie jednolicie stosowane przez organy podatkowe.

 
I.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe z działu „Koniecznie przeczytaj” (Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017)
Najpopularniejsze w dziale „Koniecznie przeczytaj!”

Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017

Od 1 stycznia 2017 r. nowe obowiązki w zakresie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017

Mechanizm odwrotnego opodatkowania VAT usług budowlanych - odpowiedź na interpelację poselską

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017

Limit płatności gotówkowych w transakcjach z podmiotami zagranicznymi - odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017

JPK_VAT przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT i u podatników zwolnionych z VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Nieprawidłowości w JPK_VAT - komunikat Ministerstwa Finansów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Ustalenie zatrudnienia na potrzeby JPK - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Definicje pojęć "transakcja" i "jednorazowa wartość transakcji" - odpowiedź na interpelację poselską

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Nowy komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący JPK

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017

Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017

Jednolitego podatku nie będzie - komunikat Ministerstwa Finansów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie rozliczania kosztu delegacji zagranicznych?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017

Najważniejsze zmiany w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r. - informacja MF

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Zgoda UE na ograniczenie prawa do odliczania VAT od wydatków na samochody do końca 2019 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Kogo dotyczą sankcje w PIT/CIT za naruszanie obowiązku bezgotówkowego regulowania transakcji? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Usługi podwykonawców w PKPiR - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017

Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące limitu płatności gotówkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Limit płatności gotówkowych - wyjaśnienia MF i organu podatkowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017

Poprawność danych w JPK - komunikat Ministerstwa Finansów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017

Kontrole podatkowe w ramach KAS - komunikat Ministerstwa Finansów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Wydatki na okulary dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy - interpretacja indywidualna

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017

Rozliczanie nieistotnych kosztów pośrednich - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Zaostrzenie kar za wystawianie lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017

Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy faktury do 15.000 zł nie zostały zapłacone

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Transakcje przekraczające 15.000 zł dokonywane z podmiotem zagranicznym - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Wykreślanie z rejestru VAT nie dotknie uczciwych podatników - odpowiedź na interpelację poselską

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017

Jak w 2017 r. ustalać minimalną stawkę za pracę?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

Konsekwencje wystawiania tzw. "pustych" faktur

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60