otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017 r., godz. 13:50
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.540
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

 
A.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"

Nowe prawo NOWY KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI

W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 29 maja 2017 r. pod poz. 105 opublikowano uchwałę nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). Tekst standardu stanowi załącznik do ww. uchwały.

Standard wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu - ujęcie i prezentacja".

Celem standardu "Środki trwałe" jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów.

Rozwiązania zawarte w standardzie są zgodne w podstawowym zakresie z postanowieniami odpowiednich międzynarodowych standardów (MSSF), w tym w szczególności z MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe". Główne różnice polegają na tym, że KSR nr 11:

1) dopuszcza możliwość wyceny środków trwałych w wartości przeszacowanej wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów,

2) wprowadza kategorie: części składowe, części dodatkowe i części peryferyjne, które nie stanowią komponentów, o których mowa w MSR 16,

3) nie przewiduje ujęcia w wartości początkowej środka trwałego kosztów przyszłej rekultywacji lub przyszłego odtworzenia miejsca, w którym znajduje się środek trwały, jak również innych kosztów koniecznych do poniesienia w związku z likwidacją środka trwałego,

4) nie zakłada możliwości zmiany metody amortyzacji środka trwałego w okresie jego użytkowania,

5) nie przewiduje możliwości stosowania odrębnych metod lub stawek amortyzacji dla części wchodzących w skład środka trwałego, także gdy stanowią one komponenty w rozumieniu MSR 16; standard przewiduje natomiast możliwość ustalenia takiej jednej stawki i metody amortyzacji, która uwzględnia różny okres ekonomicznej użyteczności i różny sposób konsumowania korzyści ekonomicznych z części składowych, części dodatkowych i części peryferyjnych środka trwałego,

6) przewiduje ujęcie w wartości początkowej środka trwałego kosztów finansowania zobowiązaniami, także innymi niż kredyty i pożyczki, zaciągniętymi w celu pozyskania środka trwałego, jak również różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) wynikających ze zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na ten cel, nie ograniczając ich jedynie do różnic kursowych uznawanych za korektę stóp procentowych,

7) zakłada, że przekwalifikowanie składnika aktywów z nieruchomości zaliczanych do inwestycji do środków trwałych następuje w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt. 6.26b i 6.26c standardu, tj.:

a) jeżeli nieruchomość była od początku ujmowana w jednostce jako nieruchomość inwestycyjna i wyceniana w wartości godziwej, jednostka na dzień przekwalifikowania nieruchomości wycenia ją w wartości godziwej, a zmianę wartości rozlicza zgodnie z zasadami właściwymi dla inwestycji; tak ustalona wartość księgowa netto stanowi wartość początkową środka trwałego przyjętego w wyniku przekwalifikowania,

b) jeżeli kiedykolwiek w okresach wcześniejszych składnik majątku był ujęty jako środek trwały i jeżeli jednostka, zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości wycenia nieruchomości inwestycyjne w cenie rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej, to na dzień przekwalifikowania nieruchomości wartość początkową środka trwałego stanowi wartość księgowa brutto pomniejszona o dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące; jeśli nie jest możliwe ustalenie historycznej wartości początkowej przekwalifikowywanego składnika majątku, wówczas jego wartość początkową na dzień przekwalifikowania stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu; jednocześnie na dzień przekwalifikowania przeprowadza się - zgodnie z KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów" - test na utratę wartości środka trwałego, dokonując ewentualnego odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,

8) nie przewiduje możliwości rozliczenia z kapitałem własnym skutków przeszacowania środków trwałych na moment ich przekwalifikowania do nieruchomości inwestycyjnych, w przypadku gdy nieruchomość inwestycyjna wyceniana jest w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,

9) nie przewiduje wyłączenia ze środków trwałych obiektów przeznaczonych do sprzedaży lub do zwrotu właścicielom,

10) dopuszcza odmienny zakres ujawnień informacji dotyczących środków trwałych.

Co ważne KSR nr 11 nie ma zastosowania do inwentarza żywego oraz sadów i plantacji (aktywów biologicznych). Standard nie omawia też zagadnień związanych z zamianą jednego środka trwałego na inny środek trwały oraz wniesienia środka trwałego (środków trwałych) w formie aportu. Problematyka ta jest przedmiotem odrębnego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. W zakres standardu nie wchodzą również zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów podatkowych dotyczących środków trwałych i ich amortyzacji. Zwraca się jednak uwagę, że ewidencja księgowa środków trwałych ma zapewnić możliwość prawidłowego obliczenia podatku dochodowego, a w jednostkach objętych podatkiem dochodowym od osób prawnych - odroczonego podatku dochodowego.

Przepisy prawne KSR nr 11 opublikujemy w formie dodatku
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
w sierpniu 2017 r.
 
A.KONIECZNIE PRZECZYTAJ
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe z działu „Koniecznie przeczytaj” (Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017)
Najpopularniejsze w dziale „Koniecznie przeczytaj”

Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Ważne terminy w styczniu 2017 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Do 31 grudnia 2016 r. należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016

Nowelizacja prawa bilansowego wprowadzająca nowe uproszczenia w rachunkowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął KSR nr 11 "Środki trwałe"

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Podwyższono limit zobowiązujący jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Raportowanie informacji niefinansowych - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych w 2017 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

2 stycznia 2017 r. mija termin zawiadomienia o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą bilansową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016

Rozliczanie straty podatkowej z lat ubiegłych w spółce kapitałowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych - wyjaśnienie MF

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Raportowanie informacji niefinansowych - kolejne odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Moment zastosowania podwyższonego limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Co zmieniło się w ustawie o rachunkowości od 2017 r.?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Ważne terminy w czerwcu 2017 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60