otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r., godz. 12:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 71.115
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, ...
ZMR
 
Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

 
V.WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych odnosimy bezpośrednio w koszty sprzedaży. Na koniec roku jesteśmy zobligowani do ustalania stanu wyrobów gotowych. Jak ustalić ten stan oraz jakich zapisów dokonać w związku z korektą kosztów?

Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, co łączy się jednak z obowiązkiem ustalania ich stanu, jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

W takim przypadku wytworzone wyroby gotowe traktuje się jako sprzedane i ich koszt wytworzenia odnosi się bezpośrednio w koszty sprzedanych wyrobów, zapisem:

      - Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",
      - Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" lub
        58 "Rozliczenie kosztów działalności".

Korekty kosztów dokonuje się dopiero na koniec okresu sprawozdawczego (nie później niż na dzień bilansowy). Wartość stanu zapasów ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty", które w tym przypadku funkcjonuje jedynie na początku i końcu okresu sprawozdawczego. Wprowadzenie na stan ewidencyjny wartości wyrobów gotowych następuje zapisem:

      - Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",
      - Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

Na początku następnego okresu sprawozdawczego powinno nastąpić rozliczenie w ciężar kosztów sprzedanych produktów wartości wyrobów ustalonej na koniec poprzedniego okresu.

Stan produktów na dzień bilansowy ustala się drogą spisu z natury przeprowadzonego w ostatnim dniu roku obrotowego. Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

W tym przypadku nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, mówiący o tym, że termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Przepis ten bowiem wyłącza produkty gotowe, produkty w toku oraz materiały i towary określone w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Spis z natury przeprowadzony w ostatnim dniu roku obrotowego spełnia tu, obok funkcji kontrolnych związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu aktywów, zadania dotyczące ustalenia prawidłowej wielkości kosztów sprzedanych produktów.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5, nie stosuje konta 58.

2. Koszt wytworzenia 500 szt. wyrobu w grudniu 2012 r. wyniósł: 500.000 zł.

3. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka korzysta z uproszczenia i odpisuje wartość produktów gotowych w koszty w momencie ich wytworzenia.

II. Ustalenie wartości stanu zapasu na koniec roku obrotowego:

1. Jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu: 500.000 zł : 500 szt. = 1.000 zł/szt.

2. Wartość stanu zapasów na koniec okresu ustalona na podstawie spisu z natury: 150 szt. x 1.000 zł/szt. = 150.000 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeniesienie kosztu wytworzenia wyrobu 500.000 zł 70-1 50
2. PK - stan zapasu wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego, według kosztu wytworzenia, ustalony na podstawie spisu z natury 150.000 zł 60 70-1

IV. Księgowania:

Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej


Jak ująć wartość wyrobów gotowych ustaloną na dzień bilansowy, w sytuacji gdy ewidencję kosztów prowadzimy tylko na kontach zespołu 4?

W przypadku ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4, korekty kosztów dokonuje się zapisem:

      - Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Na dzień bilansowy saldo konta 49 zostanie przeniesione na wynik finansowy. W konsekwencji tego księgowania poziom kosztów rodzajowych przeniesionych na konto 86 "Wynik finansowy" z kont zespołu 4 zostanie skorygowany do wysokości odnoszącej się do danego roku obrotowego o wartość stanu wyrobów pozostałego na dzień bilansowy.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4.

2. W okresie sprawozdawczym koszty na kontach zespołu 4 wynosiły: 1.500.000 zł.

3. Stan wyrobów gotowych na 31 grudnia 2012 r. według spisu z natury wynosił: 200 szt. po 120 zł/szt.

4. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka nie prowadzi ewidencji wyrobów.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - stan zapasu wyrobów na koniec okresu sprawozdawczego, według kosztu wytworzenia, ustalany na podstawie spisu z natury: 200 szt. × 120 zł/szt. = 24.000 zł 60 49
2. PK - przeksięgowanie sald kont zespołu 4 1.500.000 zł 86 40
3. PK - przeksięgowanie salda konta 49 24.000 zł 49 86

III. Księgowania:

Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej
 
V.WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH”
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60