otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017 r., godz. 12:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 83.834
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ewidencja obligacji w dniu wykupu
ZMR
 
Inwestycje w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

 
VI.POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Ewidencja obligacji w dniu wykupu

Zakupiliśmy obligacje innego przedsiębiorstwa z dniem wykupu 14 dni. Po podpisaniu umowy bank zdjął nam z rachunku wartość obligacji w cenie sprzedaży. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka kwota wpłynie na rachunek w dniu wykupu. Jak ująć w księgach powyższe operacje?

Obligacja - w świetle przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 ze zm.) - jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (art. 4 ust. 1 tej ustawy). Świadczenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Świadczenie pieniężne, które jest najczęściej spotykaną formą, polega na zapłacie należności w ściśle określonym terminie wraz z odsetkami, które są naliczane zgodnie z warunkami emisji obligacji.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, obligacje są inwestycjami, ponieważ są aktywami nabytymi przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości w czasie lub uzyskania z nich przychodów w formie odsetek.

W zależności od tego czy posiadana obligacja będzie płatna i wymagalna, czy przeznaczona do obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od dnia nabycia, albo będzie przeznaczona do sprzedaży w okresie późniejszym, należy ją zaliczyć w bilansie do inwestycji długoterminowych bądź krótkoterminowych. Obligacje z krótkim terminem wykupu (nie dłuższym niż 3 miesiące), jak wspomniane w pytaniu, trzeba ująć jako krótkoterminowe inwestycje i wykazać w aktywach bilansu w wierszu B.III.1. "Inwestycje krótkoterminowe - inne środki pieniężne".

Obligacje zakupione na rynku wtórnym z 14 dniowym terminem wykupu i z zamiarem utrzymywania ich do czasu, aż staną się wymagalne, zalicza się do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności na mocy § 8 rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Zakupione aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków, powiększonej o koszty przeprowadzonej transakcji np. prowizja maklerska z tytułu zakupu obligacji. Jeżeli koszty finansowe przeprowadzonej transakcji nie są istotne, mogą być ujęte jako koszty finansowe bieżącego okresu, w którym jednostka dokonała zakupu aktywa finansowego.
 

Zakup obligacji na rynku wtórnym ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:
 

      - Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" lub 03 
        "Długoterminowe aktywa finansowe",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Emitent zobowiązuje się wykupić obligacje w wyznaczonym terminie i w określonej wartości nominalnej. Wykup obligacji przez emitenta polega na księgowaniu odwrotnym do księgowania transakcji zakupu, natomiast różnicę między ceną nabycia obligacji a ich ceną wykupu odnosi się odpowiednio w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe" lub na dobro konta 75-0 "Przychody finansowe".

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka "A" nabyła 15 listopada 2010 r. na rynku wtórnym 10.000 obligacji komercyjnych spółki "XY" o wartości nominalnej: 400 zł/szt., płacąc za nie: 402 zł/szt.

2. Koszty prowizji zakupu obligacji wyniosły: 5.000 zł.

3. Termin wykupu obligacji przez emitenta to 31 grudnia 2010 r.

4. Odsetki zostały wypłacone w terminie wykupu w wysokości: 36.000 zł.

5. Spółka kupiła obligacje w celu osiągnięcia krótkoterminowych korzyści ekonomicznych. Zakupione obligacje zakwalifikowała do kategorii "Aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności" w ramach krótkoterminowych aktywów finansowych.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Zakup obligacji na rynku wtórnym (obligacje w cenie nabycia): (402 zł/szt. × 10.000 szt.) + 5.000 zł =
4.025.000 zł
14
13-0
2. Wykup obligacji przez emitenta w łącznej kwocie nominalnej wraz z odsetkami:      
   a) wpływ na rachunek bankowy: 
      4.000.000 zł + 36.000 zł =
4.036.000 zł
13-0
 
   b) wyksięgowanie wartości początkowej 
      wykupionych obligacji
4.025.000 zł
 
14
   c) zarachowanie w przychody finansowe różnicy 
      uzyskanej pomiędzy ceną nabycia a ceną wykupu 
      obligacji
11.000 zł
 
75-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

W rachunku zysków i strat wynik ze zbycia aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji (tutaj: z wykupu obligacji przez emitenta) wykazuje się jako saldo otrzymanych przychodów z ich wykupu oraz wartości obligacji ujętej w bilansie. Otrzymana w przykładzie kwota: 11.000 zł, jako zysk ze zbycia inwestycji, będzie ujęta w rachunku zysków i strat w kategorii przychodów finansowych w wierszu J.III. "Zysk ze zbycia inwestycji" (wariant kalkulacyjny) lub wierszu G.III. "Zysk ze zbycia inwestycji" (wariant porównawczy).

 
VI.POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Pozostałe zagadnienia z „POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE”
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60