otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 2.12.2016 r., godz. 13:48
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 100.938
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ustalenie kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 V.Rozliczenie produkcji w jednostce nieobjętej obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Ustalenie kosztu wytworzenia wyrobów gotowych

Zasadą jest, iż produkty na dzień ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztów wytworzenia (art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości). Koszt wytworzenia - w myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości - obejmuje:

1) koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem, które obejmują:

a) wartość zużytych materiałów bezpośrednich,

b) koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją,

c) inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny,

2) uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu, do których zalicza się:

a) zmienne pośrednie koszty produkcji,

b) tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.

Ustawa o rachunkowości wymienia także koszty, których nie zalicza się do kosztów wytworzenia produktu. Są to:

  • koszty będące konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,

  • koszty ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,

  • koszty magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,

  • koszty sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
 

Jak wynika z pytania sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Jednostka może zatem odstąpić od eliminowania z kosztów wytworzenia, po których wycenia się wyroby gotowe, kosztów stałych niewykorzystanej normalnej zdolności produkcyjnej. Możliwość taką dają unormowania zawarte w art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości. W myśl bowiem tego przepisu, jeżeli roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to obliczając koszt wytworzenia produktu jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być jednak wyższy od ceny sprzedaży netto.

Art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości zezwala na ujmowanie w księgach rachunkowych wyrobów gotowych na dzień ich wytworzenia w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi kosztami wytworzenia. Na dzień bilansowy wartość wyrobów gotowych, wyrażoną w cenach ewidencyjnych, doprowadza się do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia. Nie dotyczy to produktów gotowych, jeżeli do ich ewidencji stosuje się koszty planowane, w tym normatywne, różnice zaś między planowanymi a rzeczywistymi kosztami wytworzenia są nieznaczne. Stosowane do wyceny na dzień bilansowy planowane koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.
 

W sytuacji opisanej w pytaniu przedmiotem sprzedaży jest produkt finalny, a półfabrykaty przechodzą kolejne fazy produkcyjne bez magazynowania i bez możliwości odsprzedaży na zewnątrz. Naszym zdaniem, w takim przypadku jednostka może nie wyodrębniać w ramach konta 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" kont poszczególnych wydziałów produkcyjnych, a koszt wytworzenia wyrobu gotowego będzie sumą kosztów materiałów i kosztów przerobu w poszczególnych fazach.

 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 V.Rozliczenie produkcji w jednostce nieobjętej obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 
Na temat „Rachunkowość w przykładach liczbowych” czytaj także:
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

rocznik: 2015
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60