otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 2.12.2016 r., godz. 13:48
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 100.938
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego a brak zaświadczenia o ...
BI
 
Metody amortyzacji środków trwałych
Dodatek nr 22 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

 
8.Wyjaśnienia organów podatkowych
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma następny artykuł

Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego a brak zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym

„(…) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (…) w formie spółki cywilnej od 1.01.2003 r. Jest małym podatnikiem. (…) W miesiącu styczniu 2010 r. zakupił do działalności gospodarczej samochód ciężarowy (…). Samochód ten jest nowy i według homologacji ma dopuszczalną ładowność 680 kg, masę całkowitą 2.790 kg, jako rodzaj wpisany jest samochód ciężarowy. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisany samochód ciężarowy. (…) Wnioskodawca wskazał, iż nie ma dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, ponieważ stacja odmówiła mu wystawienia takiego zaświadczenia, gdyż posiada wyciąg ze świadectwa homologacji, iż samochód jest samochodem ciężarowym oraz właściciel stacji oświadczył, że zaświadczenie wydaje się w oparciu art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku VAT, a nie na podstawie art. 5a ustawy o podatku dochodowym.

(…) Czy ten samochód dla podatku dochodowego od osób fizycznych (…) jest samochodem ciężarowym i czy mogę zastosować jednorazową amortyzację (…)?

(…) Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. (…)

Ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2009 r. nr 69, poz. 587) zmieniono kwotę tego limitu. Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy, w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r., kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz art. 16k ust. 7 ustawy zmienianej w art. 2 (tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), wynosi 100.000 euro w każdym z tych lat podatkowych.

W 2010 roku limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych stosownie do postanowień ww. ustawy wynosi 422.000 zł.

(…) Określenie „mały podatnik” zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 20 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. (…)

Zatem, w 2010 roku za małego podatnika można uznać tego, którego przychód ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług za 2009 rok nie przekroczył 5.067.000 zł.

Określenie „samochód osobowy” zawarte w treści art. 22k ust. 7 należy rozpatrywać w kontekście definicji ustawowej zawartej w art. 5a pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z brzmieniem art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, spełnienie wymagań określonych w art. 5a pkt 19 lit. a)-d), pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

W myśl definicji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakupiony przez Wnioskodawcę samochód jest samochodem osobowym. Bowiem, jak wynika z wniosku, oraz pisma uzupełniającego wniosek, Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia (o którym mowa w cyt. powyżej art. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym stwierdzającym, iż zostały spełnione wymagania określone w art. 5a pkt 19 lit. a)-d) ww. ustawy, pozwalające uznać ww. samochód za samochód ciężarowy. Dysponuje on jedynie wyciągiem ze świadectwa homologacji, w którym przedmiotowy samochód określony jest jako samochód ciężarowy oraz wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Na gruncie ww. ustawy, posiadanie takiego dokumentu jest niewystarczające, aby uznać ten samochód za samochód ciężarowy.

(...) W świetle przedstawionego stanu faktycznego i powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). (…)”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 kwietnia 2010 r., nr IPPB1/415-166/10-4/EC, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)

Uwaga od redakcji:

Odmienne stanowisko w podobnej sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2009 r., nr ITPB1/415-428/09/PSZ:

„(…) Brak badań, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie oznacza jednak, że dany samochód nie może być uznany za inny niż osobowy. Z przepisu tego nie można bowiem wywieść, że takie badania są jedynym i decydującym dowodem pozwalającym na uznanie, że dany pojazd nie jest samochodem osobowym (podkreśl. red.). Zgodnie zaś z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Ze złożonego wniosku wynika, iż w dniu 4 maja 2009 r. nabył Pan samochód ciężarowy (...), co potwierdza wyciąg ze świadectwa homologacji oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym. Zaznacza Pan, iż aktualnie posiada status „małego podatnika”.

Mając na uwadze powyższe oraz (...) przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż - jeżeli zakupiony samochód nie jest samochodem osobowym - może Pan skorzystać z możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”

 
8.Wyjaśnienia organów podatkowych
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma następny artykuł
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
BI

Dodatki do czasopisma

wybierz rocznik:
 
 
BI

Roczne spisy treści

rocznik: 2015
 
BI

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60