otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.02.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 96.556
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 28 lutego br. - czas dla niektórych branż na złożenie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zobacz więcej) Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Uwaga: 28 lutego 2021 r. upływa termin złożenia dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Korekta przychodów ze sprzedaży po dniu bilansowym w ...
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Korekta przychodów ze sprzedaży po dniu bilansowym w księgach i sprawozdaniu finansowym

Charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym

Do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się - zgodnie z pkt 6.1 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7) - wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe, zdarzenia te można podzielić na:

 • dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,
 • wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy są to zdarzenia wymagające dokonania korekt w księgach rachunkowych, natomiast zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym są to zdarzenia niewymagające korekt w księgach rachunkowych.

Przykładowe zdarzenia następujące po dniu bilansowym
do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
dostarczające dowodów na istnienie
określonego stanu na dzień bilansowy
(wymagające korekt)
wskazujące na stan zaistniały po dniu
bilansowym (niewymagające korekt)
1. Korekty przychodów ze sprzedaży, wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży.
2. Rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy.
3. Uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki.
4. Ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów.
5. Przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych.
6. Wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.
1. Spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę.
2. Zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapitałowych jednostki.
3. Połączenie jednostki z inną jednostką.
4. Znaczące zakupy aktywów przez jednostkę.
5. Przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę.
6. Zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki.
7. Ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki.
8. Znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mających związek z działalnością jednostki.
9. Zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę.
10. Udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń.
11. Wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

Należy pamiętać, że jeśli po dniu bilansowym wpłynęły do jednostki dowody dotyczące zdarzeń mających miejsce przed dniem bilansowym, choćby dowody te jako datę wystawienia nosiły datę roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, to zdarzeń udokumentowanych w ten sposób nie zalicza się do zdarzeń po dniu bilansowym (por. pkt 6.1 KSR nr 7).

Ogólne zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych

Z przepisów ustawy o rachunkowości nie wynika wprost, jakie obowiązują zasady dokonywania korekt przychodów ani, w którym momencie ich się dokonuje (tj. czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu). Co do zasady, korektę przychodów odnosi się do okresu sprawozdawczego, w którym miała miejsce pierwotna sprzedaż. Przy wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych zapisów dotyczących korekt należy zatem wziąć pod uwagę przepisy ogólne ustawy o rachunkowości, w tym:

 • art. 6 ust. 1, na mocy którego w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
 • art. 20 ust. 1, na mocy którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym,
 • art. 42 ust. 2, na mocy którego wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych,
 • art. 54 ust. 1, na mocy którego należy skorygować sprawozdanie finansowe, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione; jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.
Moment ujęcia korekty przychodu dla celów bilansowych i podatkowych

Jednym z przykładów zdarzeń po dniu bilansowym dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy jest korekta przychodów ze sprzedaży, wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegająca zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży.

Z ogólnych przepisów ustawy o rachunkowości wynika, iż korekta poprzednio zafakturowanej sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie przychodu) nie stanowi odrębnego samodzielnego zdarzenia gospodarczego. Wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy, jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, ujmuje się zatem w księgach roku obrotowego, w którym powstał dany przychód, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. W sytuacji natomiast, gdy faktura korygująca dotyczy sprzedaży dokonanej w tym samym roku, w którym wystawiono tę fakturę, korekty przychodów należy dokonać - jeżeli istnieje taka możliwość - w księgach miesiąca, w którym osiągnięto przychód pierwotny i to niezależnie od przyczyn tej korekty. W przypadku braku takiej możliwości ujmuje się ją na bieżąco, czyli w momencie wystawienia faktury korygującej. Jeżeli korekta dotyczy przychodów uzyskanych w roku ubiegłym (tu: w 2020 r.), to należy jej dokonać w księgach 2020 r. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich korekt przychodów za 2020 r., jakie nastąpią do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., tj. do 31 marca 2021 r. Natomiast w przypadku gdy korekta przychodu nastąpi już po sporządzeniu sprawozdania, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, uwzględnić należy art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli więc fakturę korygującą, dotyczącą 2020 r., jednostka otrzyma w 2021 r. już po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r., a przed jego zatwierdzeniem, a kwota korekty będzie istotna, powinna zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach 2020 r. oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. W przypadku natomiast, gdy kwota korekty nie jest w ocenie jednostki istotna, fakturę korygującą można wprowadzić do ksiąg rachunkowych na bieżąco, czyli w miesiącu jej wystawienia (w księgach 2021 r.).

Dla celów podatku dochodowego korekta przychodów ze sprzedaży jest uzależniona od przyczyn, które ją spowodowały. Stosownie do treści art. 12 ust. 3j updop oraz art. 14 ust. 1m updof, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Zatem w sytuacji gdy przyczyną korekty jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, korekty przychodów dokonuje się wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano przychód pierwotny. Z kolei w pozostałych przypadkach (np. gdy przyczyną korekty jest udzielenie rabatu, zwrot towaru przez nabywcę) korekty przychodów należy dokonać na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (ewentualnie inny dokument potwierdzający przyczyny korekty).

Przykład

W marcu 2021 r. jednostka wystawiła kontrahentowi fakturę korygującą sprzedaż towarów, która miała miejsce w listopadzie 2020 r. Faktura korygująca została wystawiona w związku z zawyżoną ceną towarów. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. zostało już sporządzone, a kwota korekty nie jest dla jednostki istotna. Jednostka ujęła korektę wartości sprzedanych towarów w księgach rachunkowych 2021 r.

Korekta przychodu jest spowodowana oczywistą omyłką, dlatego dla celów podatkowych jednostka dokonała korekty, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż towarów, czyli w listopadzie 2020 r.


Przykład

W lutym 2021 r. jednostka wystawiła kontrahentowi fakturę korygującą sprzedaż wyrobów gotowych, która miała miejsce w grudniu 2020 r. Faktura korygująca została wystawiona w związku z zaniżoną ceną tych wyrobów. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. zostało już sporządzone i podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W związku z tym, że kwota korekty jest dla jednostki istotna, jednostka ujęła korektę wartości sprzedanych wyrobów gotowych w księgach rachunkowych 2020 r. i ponownie sporządziła sprawozdanie finansowe oraz powiadomiła o tym fakcie biegłego rewidenta, który bada to sprawozdanie.

Korekta przychodu jest spowodowana oczywistą omyłką, dlatego dla celów podatkowych jednostka dokonała korekty, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż wyrobów gotowych, czyli w grudniu 2020 r.


Przykład

W marcu 2021 r. spółka z o.o. przyznała kontrahentowi rabat cenowy w związku z dokonaniem danej wielkości zakupów w 2020 r. i wystawiła (również w marcu 2021 r.) fakturę korygującą. Spółka sporządziła już sprawozdanie finansowe za 2020 r. Kwota korekty jest dla spółki istotna, zatem została ujęta w księgach rachunkowych 2020 r. W księgach rachunkowych 2020 r. sprzedawca ujął także kwotę odroczonego podatku dochodowego. Spółka sporządziła ponownie sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dlatego dla celów podatkowych jednostka dokonała korekty, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w marcu 2021 r.

Co ważne, korekty, które w rachunku podatkowym są uwzględniane w przychodach roku wystawienia faktury korygującej, prowadzą do różnic między przychodami bilansowymi i podatkowymi na dzień bilansowy. Jest to przejściowa różnica, na którą jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych tworzą odroczony podatek dochodowy, jeśli nie korzystają z uproszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

Klasyfikacja zdarzeń według ich istotności

art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości mowa jest o istotnym wpływie informacji otrzymanych przez jednostkę po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem. Istotność informacji ma wpływ na to, czy sporządzone sprawozdanie należy poprawić (a tym samym dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku, którego to sprawozdanie dotyczy), czy pozostawić je bez zmian. Zasada istotności jest jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości, z której wynika, że jednostka ustalając politykę rachunkowości powinna zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, przy zachowaniu zasady ostrożności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Ważne jest to, że nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne (por. art. 4 ust. 4a oraz art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości). O tym, czy dana kwota jest dla jednostki istotna, decyduje kierownik jednostki, biorąc pod uwagę art. 4 ust. 4 ww. ustawy, mówiący o możliwości stosowania uproszczeń, jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy.

W polityce rachunkowości jednostki powinien znaleźć się zapis dotyczący progów istotności, według których jednostka będzie klasyfikowała zdarzenia na istotne i nieistotne. Ustalając progi istotności stosuje się często ilościowe (ustalone procentowo) poziomy istotności oparte na wielkościach zysku bruttu, zysku netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej lub sumy aktywów netto. Ustalając poziom istotności można przyjąć następujące kryteria, np.:

 • 0,5%-1% sumy bilansowej lub
 • 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub
 • 1%-2% kapitałów własnych, lub
 • 0,1%-1% przychodów ze sprzedaży.

Obliczając próg istotności należy uwzględnić dane roku, którego dotyczy sprawozdanie finansowe. Warto zwrócić uwagę, że wartości progowe mogą być jednakowe dla ogółu zdarzeń gospodarczych, albo też mogą odnosić się do wybranych pozycji szczegółowych.

Ujęcie korekty w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Fakturę korygującą, dotyczącą korekty przychodu ze sprzedaży za 2020 r., wystawioną po dniu bilansowym i po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., ale przed jego zatwierdzeniem, o istotnej wartości dla jednostki, należy ująć w księgach rachunkowych 2020 r. i ponownie sporządzić sprawozdanie finansowe. W jednostkach, których sprawozdanie podlega badaniu należy powiadomić o tym fakcie biegłego rewidenta.

Ewidencja księgowa korekty przychodów na podstawie faktury korygującej

1. Korekta zwiększająca przychód:
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Ma konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zwiększenie VAT należnego:
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zwiększenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".
2. Korekta zmniejszająca przychód:
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Wn konto 70-0 "Sprzedaż produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zmniejszenie VAT należnego:
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Uwaga Salda debetowe wynikające z zapisów na koncie 20 dotyczące rozrachunków z tytułu dostaw i usług wykazuje się w aktywach bilansu jako należności krótkoterminowe. Jeżeli jednak kontrahent uregulował wszystkie należności wynikające z pierwotnych faktur, których dotyczy korekta in minus, to powstałą nadpłatę należności z tytułu dostaw i usług należy wykazać w pasywach bilansu jako zobowiązania krótkoterminowe.

 
B.RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 I.Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r.
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.