otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 1.03.2021 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 86.739
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów uzyskanych w 2020 r. Uwaga: Do 1 marca br. - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach rozliczeniowych za 2020 r. 1 marca 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2020 r. Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia gdy kontynuowana jest ...
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Zasady wypłaty zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia gdy kontynuowana jest jedna z umów o pracę

Pracownik ma zawarte dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami. Jedna z tych umów uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r. W grudniu 2020 r. pracownik po raz pierwszy w tym roku zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie od 21 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. Czy z tytułu zakończonej umowy o pracę przysługuje mu zasiłek chorobowy?

Tak. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego z tytułu trwającej umowy o pracę za cały okres niezdolności. Natomiast z drugiej umowy o pracę wynagrodzenie to przysługuje do dnia rozwiązania umowy, a po jej rozwiązaniu prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.

Zasiłek chorobowy, także wynagrodzenie za czas choroby, przysługują pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 92 § 1 K.p.).

Ważne: Jeśli pracownik ma zawarte dwie umowy o pracę (także z różnymi pracodawcami), to w razie niezdolności do pracy z powodu choroby wynagrodzenie/zasiłek chorobowy przysługują z każdej z tych umów.

Co do zasady pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby, na mocy art. 7 ustawy zasiłkowej, ma prawo do zasiłku chorobowego także po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli niezdolność ta trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

 • 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego lub 
 • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (kod literowy "E" na zwolnieniu lekarskim).

Wymagana co najmniej 30-dniowa nieprzerwana niezdolność do pracy, o której mowa wyżej, nie musi być potwierdzona jednym zaświadczeniem lekarskim (może być ich kilka) i dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstanie już po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Jeśli niezdolność ta rozpoczyna się w czasie trwania ubezpieczenia, to po jego ustaniu może trwać krócej niż 30 dni.

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje jeśli, zgodnie z art. 13 ustawy zasiłkowej, osoba niezdolna do pracy:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z uwagi na brak wymaganego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego, 
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Biorąc powyższe pod uwagę, można byłoby wnioskować, że w sytuacji wskazanej w pytaniu pracownik nie otrzyma zasiłku chorobowego po rozwiązaniu jednej z umów o pracę, bowiem kontynuuje zatrudnienie u drugiego pracodawcy. Jednakże w art. 13 ustawy zasiłkowej mowa jest o zasiłku chorobowym przysługującym po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Natomiast rozwiązanie jednej z umów pracownika zatrudnionego w dwóch firmach nie powoduje ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Osoba ta nadal jest zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS jako pracownik (z pierwszej umowy o pracę). Stąd też okres niezdolności do pracy przypadający po rozwiązaniu jednej z umów nie jest traktowany jak niezdolność do pracy trwająca po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. 

ZUSW tej sprawie stanowisko zajął również ZUS, wyjaśniając że: "Pracownik, który był zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, a jedna z umów o pracę zakończyła się, nie traci uprawnień do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej po ustaniu zatrudnienia - zarówno, gdy niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 7 ustawy. W takim przypadku nie stosuje się art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz nie stosuje się ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia." (por. pkt 28 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Wskazniki i stawki Kwotę ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Zwracamy uwagę! Po rozwiązaniu umowy o pracę wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. W tym celu pracodawca ma obowiązek przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3, a pracownik oświadczenie na druku Z-10 (może być ono złożone samodzielnie przez pracownika bądź za pośrednictwem byłego pracodawcy).

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę: u pracodawcy A na czas nieokreślony, u pracodawcy B na czas określony do 31 grudnia 2020 r. W grudniu 2020 r. po raz pierwszy w tym roku stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał zwolnienie lekarskie od 21 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. Pracownik ma prawo do:

 • wynagrodzenia chorobowego u pracodawcy A za cały okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim,
 • wynagrodzenia chorobowego u pracodawcy B za okres od 21 do 31 grudnia 2020 r.,
 • zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS po zakończeniu umowy z pracodawcą B, tj. za okres od 1 do 22 stycznia 2021 r.
Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz że podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi od pracodawcy B wynosi 5.867,72 zł. Po zakończeniu umowy z tym pracodawcą i przekazaniu wypłaty zasiłku chorobowego do ZUS, podstawa jego wymiaru nie zostanie ograniczona do 100% przeciętnego wynagrodzenia (tj. do kwoty 5.168,93 zł).

 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 IV.Zasady wypłaty zasiłków
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł
Najpopularniejsze w dziale „Zasady wypłaty zasiłków”

Zasiłek za czas opieki nad zdrowym dzieckiem w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020

Skutki niestawienia się pracownika na badania w związku z kontrolą zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020

Zasiłek chorobowy w razie "pokrywania się" dni orzeczonej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Świadczenia chorobowe przysługujące pracownikowi będącemu dawcą szpiku

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Zasiłek za czas choroby przypadającej w okresie zmiany tytułu ubezpieczenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Zmniejszenie limitu dni opieki w trakcie roku kalendarzowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Świadczenia dla pracownika w razie poddania go izolacji lub kwarantannie z powodu koronawirusa

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Ustalenie okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Skutki wykonywania pracy w czasie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej w części na pobyt w szpitalu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów wypłaty świadczeń chorobowych w 2021 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Wypłata zasiłku macierzyńskiego dla pracownika - ojca dziecka po podjęciu pracy przez matkę dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020

Zasiłek opiekuńczy za okres kwarantanny lub izolacji dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Wznowienie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Świadczenia chorobowe za czas odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020

Obniżenie zasiłku macierzyńskiego za okres łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Wypłata świadczeń chorobowych w 2021 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021

Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad wnukiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Kwota wolna przy dokonywaniu dobrowolnych potrąceń z zasiłków - stanowisko MRiPS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla ubezpieczonych zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2021 r. bez waloryzacji

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Ustalanie okresu zasiłkowego w razie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Zasiłek za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i innym chorym członkiem rodziny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem uczęszczającym do przedszkola

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorcy do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

Wypłata świadczenia chorobowego w razie braku informacji na PUE ZUS o objęciu pracownika izolacją w warunkach domowych lub kwarantanną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, gdy jeden z rodziców pracuje na zmiany

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021

Od 1 stycznia 2021 r. zasiłek opiekuńczy z nowego limitu dni przysługujących w roku kalendarzowym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021

Odsetki za przesunięcie przez pracodawcę terminu wypłaty zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.