otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 10 (460) z dnia 10.05.2018   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Aktualizacja zasad prowadzenia monitoringu w firmie w związku z obowiązywaniem RODO
str. 4   
2.
Czas na pierwszą ratę odpisów na fundusz socjalny
str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie zgłoszenia roszczenia o wypłatę wynagrodzenia chorobowego z opóźnieniem
str. 7  
2.
Składki na FP i FGŚP od wynagrodzenia ze zlecenia pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego
str. 10  
3.
Co z obniżaniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, gdy pracownik przez część miesiąca chorował?
str. 11  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie ubezpieczeniami społecznymi przedsiębiorcy będącego pracownikiem po rozwiązaniu stosunku pracy
str. 12  
2.
Ubezpieczenia w ZUS pracownika powołanego do pełnienia funkcji członka zarządu spółki
str. 14  
3.
Obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS studenta z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie premii regulaminowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 16  
2.
Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia podwyższy wysokość przysługującego pracownikowi zasiłku?
str. 18  
3.
Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po przeprowadzonej przez pracodawcę kontroli zwolnienia
str. 20  
4.
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy obniży wysokość przysługującego zasiłku
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Rozstrzyganie wątpliwości pracodawcy dotyczących otwierania nowych okresów zasiłkowych
str. 22  
2.
Dostarczenie zwolnienia ZUS ZLA w formie papierowej pracodawcy posiadającemu profil na PUE ZUS
str. 24  
3.
Zasiłek dla przedsiębiorcy w razie choroby powstałej krótko po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
str. 26  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Do 1 czerwca br. obowiązek powiadomienia ZUS o zarobkach osoby na świadczeniu przedemerytalnym
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Brak pouczenia o możliwości odwołania do sądu w treści wypowiedzenia umowy o pracę
str. 29  
2.
Wydłużenie okresu wypowiedzenia po złożeniu przez pracownika pisma w sprawie rozwiązania umowy w tym trybie
str. 30  
3.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby lub innej nieobecności
str. 31  
4.
Zmiana miejsca wykonywania pracy, w tym pracownika w wieku przedemerytalnym
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wyznaczanie dnia wolnego za święto po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego
str. 35  
2.
Dopuszczalność pracy w niedzielę ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy
str. 37  
3.
Doba pracownicza kierowcy zatrudnionego przy przewozach lokalnych oraz międzynarodowych
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy spowodowanych różnymi przyczynami
str. 41  
2.
Wpływ zwolnienia od pracy dla celów prywatnych i jego odpracowania w innym miesiącu na wysokość wynagrodzenia
str. 43  
3.
Wysokość diety zagranicznej w przypadku rezygnacji z zapewnionego przez pracodawcę śniadania
str. 44  
4.
Prawo do odprawy i odszkodowania, gdy pracownik rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym
str. 46  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zamieszczenie w liście obecności przyczyn absencji pracownika
str. 47  
2.
Kto i kiedy składa sprawozdania o zatrudnieniu do GUS?
str. 48  
3.
Stypendium dla ucznia w zamian za przyrzeczenie podjęcia pracy po ukończeniu nauki
str. 50  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Badania okresowe kierowców
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS, tzw. "ulga na start" przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą
str. 53  
2.
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
str. 55  
3.
Umowa na zastępstwo na okres krótszy niż nieobecność zastępowanego
str. 56  
4.
Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony
str. 57  
5.
Czy czas na przebranie się w odzież roboczą wliczyć do czasu pracy?
str. 58  
6.
Urlop wychowawczy tylko do dnia rozwiązania stosunku pracy
str. 59  
7.
Zrzeczenie się przez pracownika odprawy rentowej
str. 59  
XII.
Dokonywanie potrąceń z przysługujących pracownikom zasiłków
str. 60   
1.
Kolejność egzekucji i potrąceń ze świadczeń chorobowych
str. 60  
2.
Granica, do której świadczenie chorobowe podlega egzekucji lub potrąceniu
str. 60  
3.
Kwota wolna od potrąceń i egzekucji z zasiłków
str. 61  
4.
Szczegółowe zasady dokonywania potrąceń i egzekucji z zasiłków
str. 63  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Umowa o pomocy przy zbiorach - nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie
str. 67   
2.
Od 1 kwietnia br. obowiązuje niższa składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60