otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 9 (465) z dnia 1.05.2018   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
str. 4   
1.
Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania
str. 4  
2.
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
str. 4  
3.
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
str. 5  
4.
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania w obowiązującym terminie
str. 7  
II.
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
str. 8   
1.
Kto ponosi odpowiedzialność za rachunkowość jednostki w świetle ustawy o rachunkowości?
str. 8  
2.
Co oznaczają podpisy złożone na sprawozdaniu finansowym?
str. 9  
3.
Czy główny księgowy ponosi odpowiedzialność na podstawie innych aktów prawnych?
str. 10  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Przekazanie wyrobów w formie darowizny w księgach darczyńcy
str. 11   
1.
Ewidencja kosztów związanych z przekazaniem darowizny
str. 11  
2.
Darowizna wyrobów objętych ewidencją bilansową w zależności od sporządzanego rachunku zysków i strat
str. 12  
3.
Darowizna wyrobów, których wartość odniesiono bezpośrednio w koszty w momencie wytworzenia
str. 13  
IV.
Nieruchomość przekwalifikowana z inwestycji do środków trwałych
str. 14   
1.
Ustalenie wartości początkowej przekwalifikowanej nieruchomości
str. 14  
2.
Przekwalifikowanie nieruchomości z inwestycji do środków trwałych według KSR nr 11
str. 17  
V.
Wydatki na zakup artykułów spożywczych i cateringowych dla pracowników i kontrahentów
str. 19   
1.
Podatkowe rozliczenie wydatków na artykuły spożywcze i cateringowe
str. 19  
2.
Ewidencja wydatków na artykuły spożywcze i usługi cateringowe na kontach kosztów rodzajowych
str. 20  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ujęcie przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych jako wartości niematerialnych i prawnych
str. 22   
2.
Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu gruntu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
str. 26   
3.
Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności
str. 27   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Tworzymy politykę rachunkowości - odroczony podatek dochodowy
str. 29   
1.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
str. 29  
2.
Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
str. 29  
3.
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 30  
4.
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego
str. 32  
5.
Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu
str. 32  
6.
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
str. 34  
7.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 35  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Opłata stała za usługi wodne w księgach zakładu budżetowego
str. 36   
2.
Niewypłacona trzynastka w sprawozdaniu Rb-Z
str. 37   
3.
Stroje ludowe w księgach miejskiego ośrodka kultury, jako niskocenne składniki majątku trwałego
str. 38   
4.
Obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
str. 39   
F.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Skutki wyroku sądowego - obowiązek zapłaty odszkodowania i zwrot kosztów sądowych
str. 40   
1.
Bilansowe i podatkowe ujęcie odszkodowania za opóźnienia w realizacji dostaw
str. 40  
2.
Zwrot kosztów procesu oraz postępowania sądowego na podstawie wyroku sądu apelacyjnego
str. 41  
3.
Potrącenie kosztów sądowych z kwoty odszkodowania
str. 42  
VIII.
Rozliczanie zakupu składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
str. 43   
1.
Amortyzacja środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł w świetle przepisów podatkowych
str. 43  
2.
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
str. 44  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
str. 47  
2.
Jak długo przechowuje się zestawienia obrotów i sald?
str. 47  
3.
Jak ująć w księgach przekazanie wyrobów gotowych z magazynu ponownie do produkcji?
str. 48  
4.
Kara za nieuiszczenie opłaty w systemie viaTOLL
str. 49  
5.
Czy stowarzyszenie powinno sporządzić sprawozdanie z działalności?
str. 50  
X.
Z listów Czytelników
1.
Porównywalność sprawozdań w związku ze zmianą kwoty granicznej niskocennych aktywów trwałych
str. 50  
2.
Jak księgować zaokrąglenia VAT naliczonego i należnego do pełnych złotych?
str. 52  
3.
Wkłady pieniężne wniesione do spółki komandytowej w księgach rachunkowych i bilansie spółki z o.o.
str. 55  
4.
Błędy dotyczące roku poprzedniego ujawnione przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
str. 56  
5.
Prezentacja w bilansie zadłużenia jednostki wobec banku z tytułu kredytu udzielonego w rachunku bieżącym
str. 57  
6.
Wpłaty dokonywane przez klientów za pośrednictwem systemu PayU
str. 58  
7.
Koszty i przychody z wykonania długoterminowej usługi budowlanej
str. 60  
8.
Ewidencja księgowa umowy leasingu, którą w ramach uproszczeń ujęto jako leasing operacyjny
str. 63  
9.
Szkolenie bhp właściciela w kosztach działalności operacyjnej jednostki
str. 65  
10.
Wyksięgowanie VAT należnego skorygowanego w związku z ulgą na złe długi
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60