otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 7 (463) z dnia 1.04.2018   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2018 r.
str. 6   
1.
Regulacje ustawowe w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych
str. 6  
2.
Jak ująć w księgach rachunkowych podatek od nieruchomości komercyjnych? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 7  
3.
Rozliczanie i ujęcie w księgach podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych na przykładach
str. 8  
II.
Skutki bilansowe prowadzenia różnych rodzajów działalności
str. 11   
1.
Rachunek kosztów w jednostce prowadzącej działalność produkcyjno-handlową
str. 11  
2.
Ewidencja zapasów towarów oraz kosztów działalności handlowej
str. 12  
3.
Rozliczanie kosztów działalności produkcyjnej
str. 14  
4.
Przekazanie wyrobów gotowych do własnych placówek handlowych
str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Obowiązek wnoszenia opłat za usługi wodne wynikający z nowego Prawa wodnego
str. 17   
1.
Zasady wnoszenia opłat za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
str. 17  
2.
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłat za usługi wodne
str. 18  
IV.
Bony towarowe wydawane pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych
str. 22   
1.
Przekazanie pracownikom bonów sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 23  
2.
Przekazanie pracownikom bonów sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy
str. 24  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego?
str. 27   
2.
Udokumentowanie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego
str. 28   
3.
Zwrot przedmiotu leasingu finansującemu po zakończeniu umowy leasingu
str. 30   
4.
Ustalenie wartości początkowej oprogramowania finansowo-księgowego
str. 30   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
str. 32   
1.
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników wynikające z ustawy o rachunkowości
str. 32  
2.
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
str. 33  
3.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Pomyłkowe ujęcie składnika majątku na koncie służącym do ewidencji podstawowych środków trwałych
str. 39   
2.
Umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi jednostki oświatowej ze środków ZFŚS
str. 40   
3.
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
str. 41   
4.
Zwrot VAT z urzędu skarbowego w księgach jednostki samorządu terytorialnego
str. 42   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Zakup pojemników na odpady - skutki odmiennego rozliczenia dla celów bilansowych i podatkowych
str. 45   
1.
Ujęcie nakładów na zakup pojemników na odpady komunalne w świetle prawa bilansowego
str. 45  
2.
Podatkowe rozliczenie nakładów poniesionych na zakup pojemników na odpady komunalne
str. 46  
3.
Obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
str. 47  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wycena bilansowa środków zgromadzonych w kasie walutowej
str. 49  
2.
Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych na wartość początkową gruntu
str. 49  
3.
Odszkodowanie otrzymane od firmy przewozowej za niewłaściwie wykonaną usługę transportową
str. 50  
4.
Obowiązkowe składki na PFRON w rachunku zysków i strat jednostki małej
str. 50  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czy obowiązek ubezpieczenia OC usługowego prowadzenia ksiąg dotyczy przedsiębiorcy powiązanego ze zlecającym?
str. 51  
2.
Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w sytuacji ich badania przez firmę audytorską
str. 52  
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat prowizji od kredytu
str. 53  
4.
Jak ująć kwotę refundacji otrzymaną w roku następującym po roku, w którym poniesiono koszty?
str. 54  
5.
Nabycie udziałów przez spółkę komandytową od spółki jawnej
str. 55  
6.
Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca
str. 56  
7.
Przeznaczenie części zysku spółki z o.o. na spłatę pożyczki otrzymanej od udziałowca
str. 57  
8.
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu udzielonej pożyczki
str. 58  
9.
Wycena wyrobów według cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto
str. 59  
10.
Niepodzielony wynik finansowy oraz zaliczki na poczet zysku w księgach i sprawozdaniu spółki cywilnej
str. 61  
11.
Ustalenie ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zakwalifikowanego do towarów
str. 64  
12.
Faktura korygująca fakturę zaliczkową w księgach nabywcy na przełomie dwóch lat obrotowych
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60