otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 r., godz. 11:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.444
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 5 (461) z dnia 1.03.2018   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
str. 4   
2.
Raportowanie informacji o polityce różnorodności - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF
str. 5   
3.
Sprawozdanie z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym i ich skutki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
str. 7  
2.
Przychód z niezakończonych na dzień bilansowy usług budowlanych
str. 12  
II.
Korekta błędnych zapisów na kontach kosztów i przychodów
str. 15   
1.
Podstawowe zasady korygowania błędnych zapisów księgowych
str. 15  
2.
Korekta zawyżonego przychodu ze sprzedaży w księgach rachunkowych
str. 16  
3.
Błędnie zaksięgowana faktura korygująca koszty
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku od nieruchomości
str. 21   
1.
Unormowania prawne dotyczące podatku od nieruchomości
str. 21  
2.
Podatek od nieruchomości rozliczany w czasie jako koszt przyszłych okresów
str. 22  
3.
Księgowanie rat podatku od nieruchomości bezpośrednio w koszty
str. 23  
4.
Ujęcie kwoty podatku od nieruchomości jednorazowo, w miesiącu zapłaty
str. 24  
IV.
Rozliczanie w księgach rachunkowych zapomóg wypłacanych pracownikom
str. 25   
1.
Nowe zasady stosowania zwolnień z PIT dla zapomóg
str. 25  
2.
Oskładkowanie zapomóg wypłacanych pracownikom
str. 26  
3.
Ewidencja księgowa zapomóg w zależności od źródeł ich finansowania
str. 27  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wznowienie odpisów amortyzacyjnych w wyniku ulepszenia całkowicie umorzonego środka trwałego
str. 31   
2.
Koszty przekazania środka trwałego w formie darowizny i dostarczenia obdarowanemu
str. 33   
3.
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w wyniku przejęcia długu
str. 34   
4.
Nakłady poniesione na wykonanie drenażu odwadniającego grunt stanowiący środek trwały jednostki
str. 35   
5.
Rozliczenie niezamortyzowanej wartości środków trwałych sfinansowanych z ZFRON po utracie statusu ZPChr
str. 36   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
str. 38   
1.
Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
str. 38  
2.
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
str. 39  
3.
Tworzenie i wycena rezerw na świadczenia pracownicze
str. 39  
4.
Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych w zależności od zasad ewidencji kosztów
str. 41  
5.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 43  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zasady ewidencji rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków w izbach administracji skarbowej
str. 44   
2.
Skontrum materiałów bibliotecznych a spis z natury przeprowadzany zgodnie z ustawą o rachunkowości
str. 45   
3.
Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję w instytucji kultury
str. 47   
4.
Klasyfikacja wydatków na badania wstępne kandydata do pracy
str. 48   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Umorzenie pożyczki przeznaczonej na zakup środka trwałego
str. 49   
1.
Ewidencja księgowa umorzenia pożyczki otrzymanej ze środków funduszu ochrony środowiska
str. 49  
2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu umorzenia pożyczki
str. 51  
3.
Obowiązek ustalenia odroczonego podatku dochodowego
str. 51  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym
str. 54  
2.
Koszty wynajmu sprzętu na potrzeby prowadzonej budowy
str. 54  
3.
Wycena majątku spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
str. 55  
4.
Przychód z tytułu nieoprocentowanej pożyczki otrzymanej od udziałowca
str. 55  
5.
Odpisy aktualizujące wartość uszkodzonych wyrobów gotowych
str. 56  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Kiedy jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
str. 56  
2.
Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.
str. 57  
3.
Koszty opracowania i wytworzenia ulotek reklamowych
str. 59  
4.
Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu operacyjnego na skutek szkody całkowitej
str. 60  
5.
Prezentacja w bilansie salda debetowego figurującego na koncie przeznaczonym do ewidencji VAT należnego
str. 60  
6.
Umorzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
str. 61  
7.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego w przypadku wydłużenia pierwszego roku obrotowego
str. 63  
8.
Podział zobowiązań finansowych z tytułu leasingu na długoterminowe i krótkoterminowe
str. 64  
9.
Pozyskanie gruzu budowlanego i jego sprzedaż po uszlachetnieniu
str. 65  
10.
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60