otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 99.335
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 3 (459) z dnia 1.02.2018   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Aktualizacja KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"
str. 4   
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
str. 5   
3.
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
str. 6   
4.
Termin podjęcia decyzji w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
str. 7  
2.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
str. 12  
II.
Opłata recyklingowa za torebki foliowe pobierana od 1 stycznia 2018 r.
str. 16   
1.
Zasady ustalania i pobierania opłaty recyklingowej
str. 16  
2.
Opłata recyklingowa jako podstawa opodatkowania VAT - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 16  
3.
Opłata recyklingowa w przepisach ustaw o podatku dochodowym
str. 17  
4.
Ujęcie opłaty recyklingowej w księgach rachunkowych
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wycena i ewidencja lokat dwuwalutowych w księgach rachunkowych
str. 19   
1.
Analiza transakcji polegającej na założeniu depozytu w walucie obcej i opcji o takim samym nominale
str. 19  
2.
Przykładowe rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozliczania lokat dwuwalutowych
str. 21  
IV.
Rozliczenie w księgach wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
str. 26   
1.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS
str. 26  
2.
Pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
str. 27  
3.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zwiększenie wartości środka trwałego o koszty zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na jego budowę
str. 30   
2.
Koszty napraw składnika majątku poniesione w trakcie jego rozruchu
str. 31   
3.
Opłata za przedłużenie korzystania z licencji na program komputerowy
str. 32   
4.
Ostatni odpis amortyzacyjny w przypadku sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - koszty działalności operacyjnej
str. 33   
1.
Wybór wariantu rachunku zysków i strat w zależności od sposobu ewidencji kosztów
str. 33  
2.
Ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
str. 34  
3.
Ewidencja kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie"
str. 36  
4.
Ujmowanie i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5
str. 38  
5.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
str. 40   
2.
Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym
str. 43   
3.
Finansowanie inwestycji w ramach sum na zlecenie gromadzonych na wyodrębnionym rachunku pomocniczym
str. 45   
4.
Nadwyżka inwentaryzacyjna podstawowych środków trwałych w zestawieniu zmian funduszu
str. 47   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Korekta VAT naliczonego po zakończeniu roku - wpływ na wynik finansowy i podatkowy
str. 48   
1.
Zasady dokonywania korekty podatku naliczonego po zakończeniu roku
str. 48  
2.
Wpływ rocznej korekty VAT na przychody i koszty podatkowe
str. 49  
3.
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Podpisywanie sprawozdania finansowego w przypadku zmiany głównego księgowego
str. 51  
2.
Czy należy inwentaryzować paliwo znajdujące się w zbiornikach samochodów na dzień bilansowy?
str. 51  
3.
Ewidencja księgowa faktury kosztowej z adnotacją "procedura marży dla biur podróży"
str. 52  
4.
Zwrot składki członkowskiej wpłaconej na konto stowarzyszenia
str. 52  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie podatku od środków transportowych w księgach rachunkowych
str. 53  
2.
Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisu z natury
str. 55  
3.
Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe i jej zwrot w księgach spółki z o.o.
str. 57  
4.
Aktualizacja wartości zapasów towarów na dzień bilansowy
str. 59  
5.
Czy można utworzyć rezerwę na koszty finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera?
str. 60  
6.
Na jakim koncie ująć fakturę zaliczkową?
str. 61  
7.
Duplikat korekty cenowej otrzymany po remanencie towarów handlowych
str. 62  
8.
Umowa przelewu wierzytelności skutkująca zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania
str. 63  
9.
Ewidencja księgowa kosztów prac rozwojowych i półproduktów powstałych w toku tych prac
str. 64  
10.
Data dowodu księgowego w przypadku duplikatu faktury
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60