otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 99.335
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 3 (459) z dnia 1.02.2018   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2017 r. - część II
str. 4   
1.1.
Środki trwałe
str. 4  
1.2.
Data poniesienia kosztu
str. 6  
1.3.
Obowiązki płatnika
str. 7  
1.4.
Sprzedaż premiowa
str. 9  
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów udzielone w 2018 r.
2.1.
Wysokość przychodu a status małego podatnika
str. 10  
2.2.
Korekta przychodu z tytułu przekazania opłaty recyklingowej przez ryczałtowca
str. 11  
II.

PIT I CIT 2017 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Zeznanie PIT-37
str. 12   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Koszty na przełomie 2017/2018
str. 15   
1.1.
Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego
str. 16  
1.2.
Odsetki i opłata od kredytu
str. 16  
2.
Straty z tytułu zbycia wierzytelności w kosztach podatkowych
str. 17   
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Koszty administrowania środkami ZFŚS
str. 18  
3.2.
Niezapłacona kara umowna
str. 18  
3.3.
Korekta kosztów pokrytych dotacją
str. 19  
3.4.
Koszty prac rozwojowych
str. 20  
3.5.
Pakiet medyczny dla członka zarządu
str. 20  
4.
Przychód przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych
str. 21   
5.
Koszty działalności gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu
str. 22   
6.
Rozliczenie transakcji z blogerem
str. 23   
7.
Zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na rzecz pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 24   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników na zimowisku
str. 26   
2.
Koszty u pracownika zamieszkałego w tej samej gminie, w której znajduje się zakład pracy
str. 28   
3.
Moment powstania przychodu u zleceniobiorcy
str. 28   
4.
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej wypłacony przed wyznaczonym okresem jej użytkowania
str. 29   
5.
Umorzenie zobowiązania poręczycielowi kredytu
str. 30   
5.1.
Regulacje Kodeksu cywilnego
str. 30  
5.2.
Kwestia powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT
str. 31  
6.
Z interpretacji indywidualnych organów podatkowych
6.1.
Refundacja kosztów szkolenia a przychód
str. 32  
6.2.
Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród
str. 33  
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Amortyzacja licencji
1.1.
Wykonanie projektu graficznego oraz udzielenie licencji
str. 34  
1.2.
Opłaty licencyjne ponoszone po oddaniu licencji do używania
str. 35  
2.
Wymiana części składowej w środku trwałym
str. 36   
3.
Środki trwałe nabyte w celu prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej
str. 37   
4.
Obniżenie stawki amortyzacyjnej
str. 38   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Sposoby opłacania zaliczek w 2018 r. przez podatników CIT
str. 39   
1.1.
Zaliczki miesięczne w podstawowej formie i kwartalne
str. 39  
1.2.
Miesięczne zaliczki w uproszczonej formie
str. 41  
2.
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów zakupu materiałów zużywanych przy świadczeniu usług
str. 42   
3.
Zaliczki kwartalne z działalności prowadzonej w różnej formie prawnej
str. 44   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Usługi budowlane wykonywane za granicą - opodatkowanie dochodu
str. 46   
2.
Zatrudnienie obcokrajowców i oddelegowanie ich do pracy do innego kraju
str. 48   
3.
Dochody otrzymywane z zagranicy bez pośrednictwa płatnika
str. 50   
4.
Pracodawca nie może żądać nadpłaty podatku za oddelegowanych pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 51   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości
1.1.
Zakup mieszkania od członka rodziny
str. 52  
1.2.
Zbycie mieszkania będącego przedmiotem najmu
str. 52  
2.
Diety należne radnym za grudzień 2017 r., a wypłacone w 2018 r. - limit zwolnienia od podatku
str. 53   
3.
Ustalenie kwoty ulgi abolicyjnej do odliczenia we wspólnym zeznaniu małżonków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 54   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
str. 56   
1.1.
Uregulowania Kodeksu spółek handlowych i Ordynacji podatkowej
str. 56  
1.2.
Specyfika spółki komandytowej
str. 57  
1.3.
Przychód wspólnika z tytułu niepodzielonych zysków przekształcanej spółki z o.o.
str. 57  
1.4.
Pobór zryczałtowanego podatku przez spółkę przekształconą
str. 58  
1.5.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z jej kapitału zapasowego
str. 59  
2.
Opodatkowanie ryczałtem prywatnego najmu w 2018 r.
str. 59   
2.1.
Kwota limitu i nowa stawka ryczałtu
str. 59  
2.2.
Limit przychodów dla małżonków
str. 60  
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
str. 63   
2.
Kurs waluty obcej stosowany przy korekcie przychodu
str. 63   
3.
Limit jednorazowej amortyzacji
str. 64   
4.
Możliwość wpłaty w 2018 r. uproszczonych zaliczek na podatek, gdy podatnik poniósł stratę
str. 65   
5.
Nieuwzględnianie pracownikowi kosztów uzyskania przychodów
str. 66   
6.
Ujęcie w księdze prowizji bankowej
str. 66   
XI.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2018 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60